Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 28.janvāra 1.nolikumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 23.aprīļa 10.nolikumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 18.janvāra 2.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 14.decembrīNr. 33

protokols Nr. 20, 23. punkts

Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) apbalvojuma „Gada balva kultūrā” (turpmāk – Balva) piešķiršanas kārtību, pretendentu pieteikšanas un izvērtēšanas kārtību, kā arī konkursa komisijas darba organizāciju. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

1.2. Balva ir augstākais apbalvojums kultūras nozarē Jūrmalas valstspilsētā un ar to izsaka atzinību un novērtē Jūrmalas valstspilsētas kultūras dzīves spilgtākos notikumus pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

1.3. Balvas mērķis ir veidot sabiedrībā izpratni par kultūras pozitīvo ietekmi uz kopējiem valsts un Jūrmalas valstspilsētas attīstības procesiem, veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras procesu veidošanā un tradicionālās, populārās un inovatīvās kultūras attīstību valstspilsētā un aiz tās robežām. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

1.4. Balvu piešķir par Jūrmalas valstspilsētā iepriekšējā kalendārā gadā notikušiem kultūras pasākumiem un Jūrmalas valstspilsētas kolektīvu un mākslinieku sasniegumiem Latvijas un starptautiskos konkursos. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

1.5. Balvas pretendenti ir fiziskas personas - Jūrmalas valstspilsētas kultūras darbinieki, kultūras projektu vadītāji, mākslinieki, bērni un jaunieši, producenti, pasākumu atbalstītāji, kā arī Jūrmalas valstspilsētā notikušo kultūras pasākumu organizatori. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

1.6. Pretendentu deklarētā dzīves vieta var nebūt Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

2. Konkursa nominācijas un balvu piešķiršanas kārtība

2.1. Lēmumu par Balvas piešķiršanu pieņem ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota konkursa komisija (turpmāk – Komisija). Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

2.2. Balvas piešķiršanas norisi nodrošina Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļa apstiprinātā budžeta ietvaros. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

2.3. Komisija ar lēmumu, var piešķirt Balvu šādās nominācijās:

2.3.1. nominācija „Par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā”, ko pasniedz ar Apbalvojumu par mūža ieguldījumu, piemiņas balvu un naudas balvu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas; Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 2.nolikumu

2.3.2. nominācija „Gada balva kultūrā”, ko pasniedz ar Goda rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas;

2.3.3. nominācija „Par izciliem sasniegumiem Latvijas un starptautiskajos konkursos, koncertos un izstādēs, popularizējot Jūrmalas vārdu”, ko pasniedz ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas; Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 10.nolikumu

2.3.4. nominācija „Par izcilu valsts un starptautiska mēroga kultūras notikumu veidošanu Jūrmalā”, ko pasniedz ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas; Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 10.nolikumu

2.3.5. nominācija „Par spilgtāko kultūras notikumu Jūrmalas apkaimēs”, ko pasniedz ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 10.nolikumu

2.3.6. nominācija „Skatītāju simpātiju balva par spilgtāko kultūras pasākumu Jūrmalā”, ko pasniedz ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas.

2.3.7. nominācija “Par kultūras notikumu digitālajā vidē”, ko pasniedz ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas. Papildināts ar domes 2021.gada 28.janvāra 1.nolikumu

2.4. Ja Komisija, izvērtējot pretendentu pieteikumus, konstatē, ka neviens no pretendentiem neatbilst pieteiktās Balvas nominācijas kritērijiem, lēmums par Balvas piešķiršanu attiecīgajā nominācijā netiek pieņemts.

2.5. Balvas pasniegšanas ceremonija notiek reizi gadā speciāli šim nolūkam rīkotā pasākumā. Pasākums tiek finansēts no pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

2.6. Komisija, izvērtējot pretendentu pieteikumus vienā gadā, Balvu var piešķirt īpašos gadījumos divām personām, vienā nominācijā. Papildināts ar domes 2021.gada 28.janvāra 1.nolikumu

3. Pretendentu pieteikšanas kārtība

3.1. Pretendentus Balvas nominācijām var izvirzīt fiziska vai juridiska persona, papildus iesniedzot dokumentus un informatīvos materiālus, kas pamato pretendenta sasniegumus vai apliecina konkursos iegūto vietu.

3.2. Informāciju par konkursa „Gada balva kultūrā” izsludināšanu un pieteikuma anketu (1. pielikums) pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļa izsludina līdz kārtējā gada 15. janvārim, publicējot paziņojumu un pieteikuma anketu pašvaldības informatīvajā izdevumā un tīmekļvietnē www.jurmala.lv, nodrošinot pieteikuma anketu pieejamību Jūrmalas valstspilsētas kultūras iestādēs. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

3.3. Aizpildītas pieteikuma anketas iesniedz divu nedēļu laikā pēc informācijas publicēšanas saskaņā ar Nolikuma 3.2. punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centros – Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110, Tukuma ielā 20, Jūrmalā, vai elektroniski sūtot uz e-pastu: kulturas_nodala@jurmala.lv. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

3.4. Pretendentu pieteikšana nominācijai „Skatītāju simpātiju balva par spilgtāko pasākumu Jūrmalā” tiek organizēta:

3.4.1. visu kalendāro gadu, aizpildot pieteikuma anketu (2. pielikums), kas ir pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Kultūra”, nolikums “Gada balva kultūrā” un pašvaldības kultūras iestādēs; Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

3.4.2. visu kalendāro gadu, uz e-pastu kulturas_nodala@jurmala.lv nosūtot pasākuma nosaukumu, norises vietu, datumu un pamatojumu;

3.4.3. no kalendārā gada 15. decembra līdz kārtējā gada 15. janvārim, balsojot pašvaldības profilā “Jurmalalv” sociālajā tīklā www.facebook.com. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

3.5. Jūrmalas valstspilsētas kultūras iestādes organizē apmeklētāju balsošanu, nodrošinot pieteikuma anketu un urnu pieejamību. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

3.6. Nominācijas „Skatītāju simpātiju balva par spilgtāko pasākumu Jūrmalā” balsu apkopošana notiek līdz kārtējā gada 25. janvārim.

4. Komisija

4.1. Komisijas sastāvā ir astoņi locekļi, no kuriem viens ir Komisijas priekšsēdētājs.

4.2. Komisijas uzdevums ir izvērtēt pretendentu pieteikumus pēc šādiem kritērijiem:

4.2.1. pasākuma aktualitāte;

4.2.2. pasākuma apmeklētība;

4.2.3. pasākuma atbilstība Nolikuma 2.3.punktā minētajām Balvas nominācijām.

4.3. Komisijas darbs netiek atalgots.

4.4. Komisijai, apmeklējot kultūras pasākumus, ir tiesības izvērtēt to atbilstību Nolikuma 2.3. punktā paredzētajām nominācijām.

4.5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļa: Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

4.5.1. sasauc Komisijas sēdes;

4.5.2. plāno un organizē Komisijas darbu;

4.5.3. protokolē Komisijas sēdes.

4.6. Komisija, izvērtējot saņemtos pieteikumus, lemj par Nolikuma 2.3. punktā minēto Balvas nomināciju piešķiršanu. Komisijas lēmums ir par pamatu naudas balvas izmaksai.

4.7. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijai ir tiesības pieaicināt kultūras jomas ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

4.8. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu.

4.9. Komisijas lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties, izšķirošais ir Komisijas priekšsēdētāja balsojums.

4.10. Komisijas sēdes protokolā norāda:

4.10.1. Komisijas sēdes norises vietu, datumu un laiku;

4.10.2. Komisijas locekļus un uzaicinātās personas;

4.10.3. darba kārtības jautājumus;

4.10.4. skaitliskās balsošanas rezultātus par katru pretendentu;

4.10.5. pieņemtos lēmumus.

4.11. Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā pieteikuma izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šī pieteikuma vērtēšanā;

4.12. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs.

4.13. Komisijai iesniegtie dokumenti pēc Balvas piešķiršanas tiek glabāti Kultūras nodaļā saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru.

4.14. Komisija neizpauž informāciju par Balvas piešķiršanu līdz oficiālajai paziņošanai Balvas pasniegšanas ceremonijā.

4.15. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Balvai pieteikto fizisko personu dati un papildu informācija, kas ietverta Balvas piešķiršanas pieteikumā, netiek izpausta trešajām personām bez personas piekrišanas.

4.16. Komisijai ir pienākums līdz Balvas pasniegšanas ceremonijai saņemt Balvai nominētā pretendenta – fiziskas personas rakstisku piekrišanu viņa personas datu izpaušanai, saskaņojot izpaužamās informācijas apjomu.

4.17. Ņemot vērā Balvai izvirzītos pretendentus, Komisija var lemt par pateicības raksta un piemiņas balvas piešķiršanu.

5. Noslēguma jautājums

Ar Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Domes 2015. gada 3. decembra nolikums Nr.52 „ Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 "Pieteikuma anketa" DOCX PDF Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 50.nolikumu

Pielikums Nr.2 "Pieteikuma anketa" DOC