Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 463

protokols Nr. 18, 20. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Izstādes
“Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības
nodrošināšana” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.114 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “ Izstādes “Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu” , saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virziena R.3.3.1. ”Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.173 ”Jūrmalas muzeju popularizēšana”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” 3.2.2.pasākumu “Muzeju krājuma pieejamības veicināšana, veicot krājuma digitalizāciju, izstāžu un tematisku izdevumu veidošanu”, 3.2.4.pasākumu “Jūrmalas pilsētas muzeju sadarbības ar izglītības iestādēm un muzejpedagoģiskā darba attīstīšana” un 3.3.1.pasākumu “Jaunu pakalpojumu ieviešana vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, īpaši skolēnu-tūristu un ģimeņu piesaistei”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, un ņemot vērā 2017.gada 23.marta projekta finansēšanas līguma Nr.2017-1-KMA-M04023, kas noslēgts starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas pilsētas muzeju, 6.5.punktu (atskaiti 2017.gada 14.augustā akceptējusi Valsts kultūrkapitāla fonda administrācija), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Valsts kultūrkapitāla fonda projekta ”Izstādes “Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana”” (turpmāk – projekts) īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi) (2.pielikums ”Projekta “Izstādes “Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3.pielikums “Pārskats par projekta ”Izstādes “Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk., attiecināmo izmaksu summu 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi), kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 100%.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.463

(Protokols Nr.18, 20.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

“ Izstādes “Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana”

Līguma/vienošanās Nr.

2017-1-KMA-M04023

Darbības programmas nosaukums:

Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares mērķprogramma

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Muzeju nozares attīstības programmaProjekta mērķis

Attīstīt un uzlabot Jūrmalas pilsētas muzeja darba formas, lai daudzveidīgi izmantotu muzeja krājumu un Jūrmalas kultūras mantojumu indivīdu izglītošanai visa mūža garumā un sekmētu tā pieejamību visplašākajam apmeklētāju lokam, veidojot mūsdienīgu, uz sabiedrības vajadzībām orientētu muzeju.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Aplikācijas "Jūrmalas stāsti" izveidošana un nepieciešamā aprīkojuma iegāde aplikācijas uzstādīšanai un lietošanai (audioierakstu un videofilmas atskaņošanai un demonstrēšanai izstādē "Bērns kūrortā")

Pārtulkoti 5 atmiņu stāsti no latviešu valodas angļu valodā, veikta tulkoto tekstu korektūra un rediģēšana; audio stāstu ierunāšana un ierakstīšana studijā (6 – krievu valodā, 5 – angļu valodā), kopskaitā 11 jauni audioieraksti. Izstrādāts aplikācijas grafiskais dizains; iegādāti 2 planšetdatori un 2 austiņu pāri, izgatavoti 2 planšetdatoru statīvi, veikta aplikācijas “Jūrmalas stāsti programmēšana un sagatavošana prezentācijai.

Pārtulkoti 5 atmiņu stāsti no latviešu valodas angļu valodā, veikta tekstu korektūra un rediģēšana; audio stāstu ierunāšana un ierakstīšana studijā (6 – krievu valodā, 5 – angļu valodā), kopskaitā 11 jauni audioieraksti. Izstrādāts aplikācijas grafiskais dizains; iegādāti 2 planšetdatori un 2 austiņu pāri, izgatavoti 2 planšetdatoru statīvi, veikta aplikācijas “Jūrmalas stāsti programmēšana un sagatavošana prezentācijai.

Pirms projekta realizācijas izstādē “Bērns kūrortā” varēja noklausīties vienu audioierakstu ar 6 atmiņu stāstiem latviešu valodā. Pēc projekta realizācijas ir iespēja pēc izvēles noklausīties

6 videoierakstus latviešu valodā, 6 – krievu valodā un 5 – angļu valodā, kopskaitā 17 atsevišķus audioierakstus. Vienlaicīgi 4 izstādes apmeklētājiem pie 2 stacionāriem planšetdatoriem ir iespēja iepazīties ar nemateriālo Jūrmalas kultūras mantojumu (12 jūrmalnieku atmiņu stāstiem) mūsdienīgā interpretācijā. Aplikācijā “Jūrmalas stāsti” līdzās 17 audioierakstiem ir iespēja noskatīties 15 minūšu garu videofilmu “Jūrmalas smilšu stāsti” ar subtitriem krievu un angļu valodā.

Papildus izstādes noformējuma elementu izgatavošana atsevišķu muzeja krājuma priekšmetu drošai eksponēšanai izstādē, izstādes elementu uzstādīšana.

Izgatavota viena kastīte, 2 plaukti un viens organiskā stikla pārsegums atsevišķu muzeja krājuma priekšmetu drošai eksponēšanai.

Izgatavota viena kastīte, 2 plaukti un viens organiskā stikla pārsegums atsevišķu muzeja krājuma priekšmetu drošai eksponēšanai.

Projekta realizācijas rezultātā ir papildus nodrošināta atsevišķu izstādes priekšmetu saglabāšana, ir radīta iespēja transformēt izstādes zāli muzejpedagoģisko programmu un pasākumu vajadzībām.

Izstādes elementu uzstādīšana.

Uzstādīti visi izstādes papildu noformējuma elementi, inventārs un tehnika.

Uzstādīti visi izstādes papildu noformējuma elementi, inventārs un tehnika.

Izstāde “Bērns kūrortā” 2017.gada 20.maijā ir sagatavota apmeklētāju apskatei ar papildus noformējuma elementiem un jaunu aplikāciju “Jūrmalas stāsti”.

 Papildus izstādes noformējuma elementu izgatavošana telpas transformēšanai un muzejpedagoģisko programmu vajadzībām.

Izgatavoti visi izstādes papildu noformējuma elementi, inventārs un tehnika; izgatavota viena rotaļlietas replika un aizkari muzeja pedagoģisko programmu vajadzībām.

Izgatavoti visi izstādes papildu noformējuma elementi, inventārs un tehnika; izgatavota viena rotaļlietas replika un aizkari muzeja pedagoģisko programmu vajadzībām.

Izstāde “Bērns kūrortā” 2017.gada 20.maijā ir sagatavota apmeklētāju apskatei ar papildus noformējuma elementiem un jaunu aplikāciju “Jūrmalas stāsti”.

Izstādes mākslinieciskā projekta autoruzraudzība, noformējuma elementu dizaina un skiču izstrāde.

Veikta aplikācijas “Jūrmalas stāsti” pārbaude un prezentācija muzeja darbiniekiem. Veikts izstādes “Bērns kūrortā” reklāmas restarts – atkārtoti izplatīti pilsētā izstādes A2 formāta plakāti un sagatavotas preses relīzes pirms un pēc projekta realizācijas.

Veikta aplikācijas “Jūrmalas stāsti” pārbaude un prezentācija muzeja darbiniekiem. Veikts izstādes “Bērns kūrortā” reklāmas restarts – atkārtoti izplatīti pilsētā izstādes A2 formāta plakāti (20 gab.) un sagatavotas preses relīzes pirms un pēc projekta realizācijas.

Pilsētvidē ir izplatīti 20 gab. A2 plakāti. Ir sagatavotas preses relīzes pirms un pēc projekta realizācijas.

Publikācija laikrakstā “Jūrmalas Avīze” (“Modernizēs izstādi ”Bērns kūrortā”) 06.04.2017., nr.06/126; laikrakstā “Diena” u.c .

Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi projektā netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2017.gada 24.marts- 2017.gada 20.maijs.

2017.gada 24.marts- 2017.gada 20.maijs.

2017.gada 23.marta projekta finansēšanas līgums Nr. 2017-1-KMA-M04023, kas noslēgts starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas pilsētas muzeju, un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmums Nr.114 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “ Izstādes “Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana”” īstenošanu.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (2017.gads/ pa ceturkšņiem)

1. cet.

2. cet.

3. cet.

4. cet.

Aplikācijas "Jūrmalas stāsti" izveidošana un nepieciešamā aprīkojuma iegāde aplikācijas uzstādīšanai un lietošanai (audioierakstu un videofilmas atskaņošanai un demonstrēšanai izstādē "Bērns kūrortā")

X

Papildus izstādes noformējuma elementu izgatavošana atsevišķu muzeja krājuma priekšmetu drošai eksponēšanai izstādē, izstādes elementu uzstādīšana

X

Izstādes elementu uzstādīšana

X

Papildus izstādes noformējuma elementu izgatavošana telpas transformēšanai un muzejpedagoģisko programmu vajadzībām

X

X

Izstādes mākslinieciskā projekta autoruzraudzība, noformējuma elementu dizaina un skiču izstrāde

X

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (2017.gads/ pa ceturkšņiem)

1. cet.

2. cet.

3. cet.

4. cet.

Aplikācijas "Jūrmalas stāsti" izveidošana un nepieciešamā aprīkojuma iegāde aplikācijas uzstādīšanai un lietošanai (audioierakstu un videofilmas atskaņošanai un demonstrēšanai izstādē "Bērns kūrortā")

X

Papildus izstādes noformējuma elementu izgatavošana atsevišķu muzeja krājuma priekšmetu drošai eksponēšanai izstādē, izstādes elementu uzstādīšana

X

Izstādes elementu uzstādīšana

X

Papildus izstādes noformējuma elementu izgatavošana telpas transformēšanai un muzejpedagoģisko programmu vajadzībām

X

X

Izstādes mākslinieciskā projekta autoruzraudzība, noformējuma elementu dizaina un skiču izstrāde.

X

X

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Inta Baumane, Jūrmalas pilsētas muzeja direktore;

Izstādes māksliniece – Dace Džeriņa (saskaņā ar noslēgto autoratlīdzības līgumu);

Projekta grāmatvedis – Ieva Prokopčika, Jūrmalas pilsētas muzeja galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis ir sasniegts, piešķirtais finansējums 3500,00 EUR izlietots pilnībā, i zstādes “Bērns kūrortā” modernizācijas un pieejamības rezultātā ir attīstītas un uzlabotas Jūrmalas pilsētas muzeja darba formas, lai daudzveidīgi izmantotu muzeja krājumu un Jūrmalas kultūras mantojumu indivīdu izglītošanai visa mūža garumā un sekmētu tā pieejamību visplašākajam apmeklētāju lokam, veidojot mūsdienīgu, uz sabiedrības vajadzībām orientētu muzeju.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.463

(Protokols Nr.18, 20.punkts)

Projekta
"Izstādes "Bērns kūrortā" modernizācija un pieejamības veicināšana"
budžeta kopsavilkums

IEŅĒMUMI

Apstiprinātais plāns

Precizētais plāns

Izpilde

Izpilde pret precizēto plānu (%)

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

Jūrmalas pilsētas dome

Valsts kultūrkapitāla fonds

Jūrmalas pilsētas dome

Valsts kultūrkapitāla fonds

Jūrmalas pilsētas dome

Valsts kultūrkapitāla fonds

Jūrmalas pilsētas dome

Valsts kultūrkapitāla fonds

KOPĀ

3500

3500

3500

3500

3500

3500

100%

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*

Apstiprinātais plāns

Precizētais plāns

Izpilde

Izpilde pret precizēto plānu (%)

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Jūrmalas pilsētas dome

Valsts kultūrkapitāla fonds

Jūrmalas pilsētas dome

Valsts kultūrkapitāla fonds

Jūrmalas pilsētas dome

Valsts kultūrkapitāla fonds

Jūrmalas pilsētas dome

Valsts kultūrkapitāla fonds

Aplikācijas "Jūrmalas stāsti" izveidošana un nepieciešamā aprīkojuma iegāde aplikācijas uzstādīšanai un lietošanai (audioierakstu un videofilmas atskaņošanai un demonstrēšanai izstādē "Bērns kūrortā").

2273

2273

2273

2273

2271.97

2271.97

100%

Papildus izstādes noformējuma elementu izgatavošana atsevišķu muzeja krājuma priekšmetu drošai eksponēšanai izstādē, izstādes elementu uzstādīšana.

267

267

267

267

265.6

265.6

99%

Izstādes elementu uzstādīšana

164

164

164

164

163.35

163.35

100%

Papildus izstādes noformējuma elementu izgatavošana telpas transformēšanai un muzejpedagoģisko programmu vajadzībām

496

496

496

496

499.08

499.08

101%

Izstādes mākslinieciskā projekta autoruzraudzība, noformējuma elementu dizaina un skiču izstrāde.

300

300

300

300

300

300

100%

KOPĀ:

3500

3500

3500

3500

3500.00

3500

100%

Īpatsvars, /span>

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bilance

0

0

0


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.463

(Protokols Nr.18, 20.punkts)

Pārskats par projekta
"Izstādes "Bērns kūrortā" modernizācija un pieejamības veicināšana"
finanšu līdzekļu apguvi

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas muzejs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 08.620

Kopējais projekta apgūtais finansējums (euro, : 3500 euro (100%), t.sk, Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 3500.00 euro (100%)

Pozīcija

Apstiprinātais plāns

euro

Precizētais plāns

euro

Izpilde

euro

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

3 500

3 500

3 500

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

3 500

3 500

3 500

Ieņēmumi atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai

Ieņēmumi atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

3 500

3 500

3 500

IZDEVUMI ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā

3 500

3 500

3 500

Kods

Koda nosaukums atbilstoši izdevumu klasifikācijai

1000

Atlīdzība

420

420

420

1150

Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

420

420

420

2000

Preces un pakalpojumi

2 600

2 600

2 600

2200

Pakalpojumi

2 400

2 400

2 400

2279

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

2 400

2 400

2 400

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

200

200

200

2312

Inventārs

50

50

50

2314

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai

150

150

150

5000

Pamatkapitāla veidošana

480

480

480

5238

datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

480

480

480

Atlikums perioda beigās:

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam


Lejupielāde: DOC un PDF