Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 497

protokols Nr. 18, 54. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu
pārkārtošanas apstiprināšanu Grāvju ielā 22, Jūrmalā,
Vasaras ielā 23, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METO PRO”, vienotais reģistrācijas Nr.40103909044 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 2.oktobra elektroniski iesniegto iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 27.aprīlī ar Nr.1.1-37/9885, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Grāvju ielā 22, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 6508 un Vasaras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 6514, (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Grāvju ielā 22, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000149045 nostiprinātas Vārds, Uzvārds, personas kods.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vasaras ielā 23, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000432328 nostiprinātas Vārds, Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums Grāvju ielā 22, Jūrmala, sastāv no zemes vienības 2148 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 014 6508, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6508 002, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6508 003 un funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 6508 005, 1300 014 6508 006, 1300 014 6508 007, 1300 014 6508 008, 1300 014 6508 009.

Nekustamais īpašums Vasaras ielā 23, Jūrmala, sastāv no zemes vienības 1831 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 014 6514, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6514 001 un funkcionāli saistītās palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6514 004.

Sabiedrība 2017.gada 26.jūlijā ir saņēmusi zemes vienības Grāvju ielā 22, Jūrmalā, īpašnieka Vārds, Uzvārds un zemes vienības Vasaras ielā 23, Jūrmalā, īpašnieces Vārds, Uzvārds pilnvarotās personas Vārds, Uzvārds, ģenerālpilnvara iereģistrēta 2013.gada 30.augustā, Rīgas apgabaltiesā, pie zvērinātas notāres Janīnas Nollendorfas, aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 3941, ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām Grāvju ielā 22, Jūrmalā, Vasaras ielā 23, Jūrmalā, izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 8.jūnija darba uzdevumu – nosacījumu Nr. 14-15/25 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana izveidojot divas 2034 m2 un 1945 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamo īpašumu tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Zemes vienības ierīcības projekts 2017.gada 25.maijā saskaņots ar Nekustamo īpašumu īpašniekiem.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2. punktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.apakšpunktu un 2017.gada 11.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Grāvju ielā 22, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 6508 un Vasaras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 6514, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības „METO PRO” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Grāvju ielā 22, Jūrmalā, ar kopējo platību 2148 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 114 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Vasaras ielā 23, Jūrmalā.

3. Noteikt, ka zemes vienības Grāvju ielā 22, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2034 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 6508, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Grāvju ielā 22, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Grāvju ielā 22, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000149045 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr. 2.1., 2.2. un noteikt jaunus nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija ( kods: 7311010300);

5.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

5.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar normālo spriegumu līdz 20kilovoltiem (7312050601);

5.4. vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010603).

6. Uzdot zemes vienības Grāvju ielā 22, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Noteikt, ka zemes vienības Vasaras ielā 23, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1945 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 6514, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Vasaras ielā 23, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Noteikt zemes vienībai Vasaras ielā 23, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

9.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija ( kods: 7311010300);

9.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

9.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar normālo spriegumu līdz 20kilovoltiem (7312050601);

9.4. vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010603).

10. Uzdot zemes vienības Vasaras ielā 23, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF