Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 506

protokols Nr. 18, 63. punkts

Par 2016.gada 27.decembra Zemes nomas
līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 24.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala 52/100 domājamām daļām– 597,48 m2 platībā Talsu šosejā 31, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 0701 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1687.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 30.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala 26/100 domājamām daļām – 298,74 m2 platībā Talsu šosejā 31, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 0701 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1687 un ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0701 001 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” zemesgrāmatas nodalījumā Nr.00000122455. Uz zemesgabala atrodas zemesgrāmatā nereģistrēta vasaras nojume ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0701 004.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.618 “Par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā daļas nomu” starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” 2016.gada 27.decembrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1799 par zemesgabala 52/100 domājamo daļu 597,48 m2 platībā nomu līdz 2017.gada 27.decembrim namīpašuma uzturēšanai.

Jūrmalas pilsētas dome 2017.gada 8.septembrī saņēma nekustamā īpašuma Talsu šosejā 31, Jūrmalā, īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē, lietas Nr.1.1-37/9133) ar lūgumu pagarināt zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā 52/100 domājamās daļas nomas līgumu spēļu zāles “Klondaika” uzturēšanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – MK noteikumi) 4.punktam zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Saskaņā ar MK noteikumu 7.2.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka - 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Ņemot vērā zemesgabala kadastrālo vērtību 2017.gada 1.janvārī 40870 EUR, aprēķinātā zemesgabala 52/100 domājamās daļas 597,48 m2 platībā nomas maksa ir 318,79 EUR, tādējādi nomas maksa ēkas īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā daļas nomu nosakāma 318,79 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Ņemot vērā, ka starp Jūrmalas pilsētas domi un ēku īpašnieku sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” pastāv zemes nomas piespiedu attiecības un ēku īpašnieks faktiski lieto pašvaldībai piederošu zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā daļu, no 2017.gada 28.decembra ir pagarināms 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1799 , kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” , par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, 52/100 domājamo daļu 597,48 m2 platībā nomu .

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu , Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 10.punktu, kā ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 12.septembra lēmumu Nr.4 (protokols Nr.8-2-3/17) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 11.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-30/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. No 2017.gada 28.decembra pagarināt 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/1799 , kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”GMG Demetra” , par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, 52/100 domājamo daļu 597,48 m2 platībā nomu līdz 2027.gada 27.decembrim .

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt vienošanās noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr. 506

(protokols Nr.18, 63.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1799

Jūrmalā, 2017.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra” , reģistrācijas Nr.40003963862 , tās valdes locekles Antoņinas Šiškinas personā  (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses,

pamatojoties uz savstarpēji 2016.gada 27.decembrī noslēgto Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 (turpmāk – Līgums) 4.2.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr.____ “Par 2 016.gada 27.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 pagarināšanu ”, vienojas par šādu grozījumu izdarīšanu Līgumā :

1. Izteikt Līguma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un tiek noslēgts līdz 2027.gada 27.decembrim.”

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas lapas ar pielikumu – Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._________ lēmuma Nr.____ “Par 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 pagarināšanu ” noraksts uz __ lapas , 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

______________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GMG Demetra”

Reģistrācijas Nr.40003963862

Brīvības ielā 186, Rīga, LV -1012

__________________________________

A.Šiškina


Lejupielāde: DOC un PDF