Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 508

protokols Nr. 18, 65. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Sēravotu iela 2, Jūrmalā

Zemes vienība Sēravotu iela 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 6201, ar kopējo platību 1541 m2 (turpmāk – Zemes vienība) ir izveidota ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 14.janvāra lēmumu Nr.32 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Sēravotu ielā 2” Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizācijas “Jūrmalas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas uzņēmums” valdījumā esošo ūdens ņemšanas iekārtu un būvju uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz Zemes vienību 2011.gada 13.oktobrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000496616 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais lietošanas mērķis ir ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” 2012.gada 29.marta vēstulē Nr.1-2/17 “Par SIA “Jūrmalas ūdens” vajadzībām neizmantojamām būvēm” ir informējusi Jūrmalas pilsētas domi, ka ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas vajadzībām neizmanto un arī turpmāk neizmantos būvi Sēravotu ielā 2, Jūrmalā, un dziļurbums tiks aiztamponēts. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas 2014.gada 10.janvārī izsniegto izziņu Nr.41 sūkņu māja ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6201 001 ir nojaukta un artēziskais urbums ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6201 050 ir aiztamponēts.

Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem un NĪVKIS datiem Zemes vienība nav apbūvēta. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC36), ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem. Viens no galvenajiem šīs teritorijas izmantošanas veidiem ir savrupmāju apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca, dvīņu māja.

Zemes vienībai noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.6. punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētajai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. Noteikumu Nr.496 18.punkts noteic, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.punktu un 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”  un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2017.gada 11.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Sēravotu iela 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 6201, ar zemesgabala kopējo platību 1541 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF