Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 509

protokols Nr. 18, 66. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Rotas ielā 26, Jūrmalā

Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datus, konstatēts, ka nekustamais īpašums Rotas ielā 26, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 004 2707, ar kopējo platību 2072 m2  (turpmāk – Zemes vienība);

2. dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 1300 004 2707 001, kuras galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110);

3. saimniecības ēkas, būves kadastra apzīmējums 1300 004 2707 002, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274);

4. lapenes – pamati, būves kadastra apzīmējums 1300 004 2707 003, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274);

5. žogiem, būvju kadastra apzīmējumi: 1300 004 2707 050, 1300 004 2707 051, 1300 004 2707 052, kuru galvenie lietošanas veidi ir citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves (kods 2420),

(turpmāk – Nekustamais īpašums).

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000033427 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SKAŅA”, reģistrācijas numurs 41503002610.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) Zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS9), kur teritorijas galvenie atļautās izmantošanas veidi ir savrupmāju apbūve: dzīvojamā apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca un dvīņu māja; vasarnīcu apbūve.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) neatbilst NĪVKIS reģistrētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka zemes vienībai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 26.1.punkts nosaka, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi. Saskaņā ar noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras, esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „viena dzīvokļa mājas” - zemei zem šīm dzīvojamām mājām, [..] nojumēm un citām palīgēkām, kas izmantojamas iemītnieku vajadzībām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 8.punktu, 18.punktu, 26.1.punktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 4.1.9.sadaļu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2017.gada 11.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-30/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Rotas ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 2707, ar zemesgabala kopējo platību 2072 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve” (kods 0902) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF