Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 511

protokols Nr. 18, 68. punkts

Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā,
1/16 domājamās daļas, atsavināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 1997.gada 24.janvāra lēmumu Nr.65 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 11” izveidots zemesgabals Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.13000047412, 1044 m2 platībā 16 garāžas ēku uzturēšanai (turpmāk – zemesgabals). Katrai garāžas ēkai piesaistīta 1/16 domājamā daļa (65,25 m2 platībā) no zemesgabala.

Īpašuma tiesības uz zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā 14/16 domājamām daļām ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļas 2014.gada 17.jūlija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000260201.

Z emesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Zemesgabala lietošanas mērķis ir transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104), atbilstoši uz zemes vienības esošo ēku galvenajam lietošanas veidam.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 13.oktobrī saņēma garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 007 (turpmāk – garāžas ēka) īpašnieka Vārds, Uzvārds iesniegumu (reģistrēts Domē, lietas Nr.1.1-39/4356-L) ar lūgumu nodot atsavināšanai zemesgabala 1/16 domājamo daļu uz nomaksu. Īpašuma tiesības uz garāžas ēku, nostiprinātas 2011.gada 12.augustā Vārds, Uzvārds Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000494289 pamatojoties uz pirkumu līgumu. 2011.gada 9.novembrī starp Domi un Vārds, Uzvārds noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.1/829 par zemesgabala 1/16 domājamās daļas nomu līdz 2019.gada 16.aprīlim garāžas ēkas uzturēšanai.

Ievērojot to, ka zemesgabals ir apgrūtināts ar privātpersonu īpašumā esošām garāžas ēkām, uz kurām īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, zemesgabala 1/16 domājamo daļu nav iespējams izmantot un tā nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, Dome ar 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” zemesgabalu iekļāvusi atsavināmo īpašumu sarakstā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk– Atsavināšanas likums) 4.panta ceturto daļas 3.punktu pirmpirkuma tiesīgā persona var ierosināt zemesgabala atsavināšanu.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu, garāžas ēkai piesaistītā zemesgabala 1/16 domājamā daļa var tikt atsavināta pirmpirkuma tiesīgai personai, tas ir garāžas ēkas īpašniekam – Vārds, Uzvārds.

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 44.1panta pirmajā un otrajā daļā noteikto, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta apbūvētā zemesgabala pirmpirkuma tiesīgai personai, atsavināšanas paziņojumu un lūdz pirmpirkuma tiesīgo personu četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par zemesgabala atsavināšanu.

Zemesgabala 1 m2 vērtība EUR:

Tirgus vērtība
sertificēta vērtētāja
SIA “Grant Thornton Baltic”
vērtējums 2016.gada 29.augustā

VZD kadastrālā vērtība

2017.gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība

Domes Centralizētās grāmatvedības dati 2016.gada 21.novembrī

Zemesgabala 1 m2

37,70

31,3

35,69

1/16 d.d. / 65,25 m2

2460

2042,32

2328,77

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 15.februāra sēdē (protokols Nr.8.2-58/3) tika izskatīts jautājums par zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas no zemesgabala atsavināšanu un nolemts atsavināt zemesgabala domājamās daļas, saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto atirgus vērtību, pārdot par nosacīto cenu, tas ir 2460 EUR .

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1panta pirmo, otro un piekto daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 15.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/3), un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 11.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 1.2-30/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamo daļu garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 007 īpašniekam Vārds, Uzvārds.

2. Apstiprināt zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas nosacīto cenu 2460 EUR (divi tūkstoši četri simti sešdesmit euro).

3. Noteikt, ka zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamā daļa atsavināma ar atlikto maksājumu divu gadu laikā. Par atlikto maksājumu Vārds, Uzvārds maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt Vārds, Uzvārds kā pirmpirkuma tiesīgai personai atsavināšanas paziņojumu ar piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par atsavināšanu.

5. Ja Vārds, Uzvārds Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt nomaksas pirkuma līgumu par zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamo daļu atsavināšanu, Vārds, Uzvārds līdz nomaksas pirkuma līguma noslēgšanai Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā jāiemaksā avanss 10 procentu no pirkuma maksas.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldību īpašumu nodaļai organizēt zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas nomaksas pirkuma līguma (pielikumā) noslēgšanu pēc šī lēmuma 5.punktā noteiktā maksājuma saņemšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.511

(protokols Nr.18, 68.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2017.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, _____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada __._______ lēmumu Nr.____ „_____________”, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, kā pirmpirkuma tiesīgā persona, nekustamo īpašumu - apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 004 7412, 1/16 domājamo daļu 65,25 m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 44.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesības, proti, publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves) var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2006.gada 28.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000260201.

1.4. Īpašuma tiesības uz garāžas ēku, kadastra apzīmējums 1300 004 7412 007, nostiprinātas PIRCĒJAM zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000494289.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir ________ EUR (__________ euro, __ centi). PIRCĒJS ir atbildīgs par pirkuma maksas un visu normatīvajos aktos noteikto obligāto maksājumu, kas saistīti ar OBJEKTU, veikšanu.

2.2. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir samaksājis 10 (desmit procenti) no OBJEKTA pirkuma maksas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemti 201__.gada; šī summa tiek ieskaitīta kā pirkuma maksas avanss.

2.3. Pirkuma maksas samaksai tiek piemērots atliktais maksājums (nomaksa) ar termiņu () gadi. PIRCĒJS maksā pirkuma maksu ___ vienādos maksājumos, kārtējo maksājumu veicot līdz katra mēneša ___. (___________) datumam, atbilstoši maksājumu grafikam, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV36PARX0002484571022.

2.4. Par atlikto maksājumu (nomaksu) PIRCĒJS maksā 6 (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

2.5. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņu kavējumiem PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

2.6. Ja PIRCĒJAM ir maksājumu parāds, tad PIRCĒJA kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu PĀRDEVĒJS bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma maksas parādu (pirkuma maksas pamatsumma un procenti par atlikto maksājumu).

2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu Līgumā norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc OBJEKTA pirkuma maksas (tai skaitā procentu par atlikto maksājumu) saņemšanas pilnā apmērā uz PĀRDEVĒJA norādīto bankas kontu.

3.5. PĀRDEVĒJS apņemas 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no dienas, kad PIRCĒJS ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksu pilnā apmērā, parakstīt un sagatavot no PĀRDEVĒJA puses visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar OBJEKTA ierakstīšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc OBJEKTA pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā, ar nosacījumu, ka PĀRDEVĒJS ir izsniedzis visus nepieciešamos dokumentus PIRCĒJAM.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. PĀRDEVĒJA ATKĀPŠANĀS TIESĪBA PIRKUMA MAKSAS NESMAKSAS GADĪJUMĀ

5.1. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt Līgumu, rakstiski paziņojot par to PIRCĒJAM vienu mēnesi iepriekš, un PIRCĒJAM ir pienākums noslēgt atcēlēju līgumu, ja:

5.1.1. nav samaksāta visa OBJEKTA pirkuma maksa un tiesa pasludina PIRCĒJA maksātnespējas procesu;

5.1.2. Līgumā noteiktie maksājumi netiek izdarīti divu maksājamo termiņu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās dienas;

5.2. Ja Līgums tiek atcelts vai atzīts par spēkā neesošu, PIRCĒJS ____ (___________) darba dienu laikā no atcēlēja līguma noslēgšanas dienas nodod PĀRDEVĒJAM OBJEKTU līdz ar tā pieaugumiem un ienākumiem, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.3. Ja ir noslēgts atcēlējs līgums vai Līgums ir atzīts par spēkā neesošu, PUSES vienojas, ka PIRCĒJA veiktie maksājumi par OBJEKTA pirkumu tiek uzskatīti kā samaksa par OBJEKTA lietošanu, kas netiek atmaksāta PIRCĒJAM. Ja saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību PĀRDEVĒJAM pienākošies maksājumi ir mazāki par PIRCĒJA samaksāto OBJEKTA pirkuma maksu, PĀRDEVĒJS pēc tam, kad PIRCĒJS ir izpildījis Līguma 5.3.punktā minēto pienākumu, atmaksā atlikumu (starpību).

5.4. Ja Līgums tiek atcelts pēc PIRCĒJA maksātnespējas procesa pasludināšanas saskaņā ar administratora vienpusēju prasību, administrators veic visus maksājumus par OBEJKTA lietošanu, kas noteikti Līguma 5.4.punktā.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas 20__.gada ____________ starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais ____________.

6.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

6.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.6. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.7. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.8. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

6.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

6.10. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; e-pasts: ___________

_________________________

PIRCĒJS

____________

____________

Deklarētā adrese: ____________

Konta Nr.______________

___________________

____________

Tālr.: _________


pielikums

201_.gada _____________

Nekustamā īpašuma nomaksas

pirkuma līgumam Nr.____________

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 201_.gada __._________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod un

____________, personas kods _____________pārņem savā valdījumā nekustamo īpašumu __________, Jūrmalā, ar kadastra Nr.___________, kas sastāv no __________, kadastra apzīmējums ____________, kopējā platība _____ m2 (turpmāk – nekustamais īpašums) garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 uzturēšanai.

____________ nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis un pieņem nekustamo īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.

Jūrmalā, 201_.gada ___.___________

NODOD PIEŅEM

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________; e-pasts: ___________

__________________________

_____________

____________

P.k. ____________

Deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________

____________________

____________


Lejupielāde: DOC un PDF