Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 07.11.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 514

protokols Nr. 18, 71. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81 , Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2017.gada 16.februārī pieņēma lēmumu Nr.81 “Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pārdot izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 8412, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 8412, ar platību 2144 m2 un garāžas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 021 8412 001, ar platību 126,3 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), nosakot pirmās izsoles sākumcenu 38400 EUR un apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.

Ar Domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.313 “ Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” nolēma atsavināt nekustamo īpašumu pārdodot otrā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 30720 EUR.

Noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 4.augustam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 5.septembra sēdē (protokola Nr.8.2-58/21) nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 40 procentiem . Trešā nekustamā īpašumu izsole rīkojama saskaņā ar Domes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.81 “ Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, piemērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, Domes 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.81 “ Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 6 .punktu, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 5.septembra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/21) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 13.septembra atzinumu (protokols Nr. 1.2-30/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 8412 , otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli , nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu – 23040 EUR (divdesmit trīs tūkstoši četrdesmit euro);

2.2. trešās izsoles soli – 1610 EUR (viens tūkstotis seši simti desmit euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 procentus no trešās izsoles sākumcenas – 2304 EUR (divi tūkstoši trīs simti četri euro).

3. Organizēt nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.81 “ Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pārdošanu trešā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, trešo izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja izsole ir uzskatāma par notikušu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF