Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 520

protokols Nr. 19, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293
“Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
(uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Tūrisma likuma 8.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumiem Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām komercdarbības atbalsta piešķiršanai, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un kurortoloģijas komitejas 2017.gada 14.novembra sēdes protokolu Nr.1.2-37/9 un Finanšu komitejas 2017.gada 21.novembra sēdes protokolu Nr.1.2-29/4, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā” (turpmāk – lēmums) šādu grozījumu:

izteikt lēmuma 6.punktu šādā redakcijā

“6. Noteikt, ka pasākuma kopējās izmaksas tiek noteiktas katram kalendārajam gadam, izvērtējot Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iespējas, tajā skaitā:

6.1. Atbalstāmo aktivitāšu attiecināmās izmaksas tiek segtas šādi:

6.1.1 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir:

6.1.1.1. 100% no attiecināmām izmaksām par dalību LIAA nacionālajos stendos un LIAA konsultācijām;

6.1.1.2. 80% no attiecināmām izmaksām par dalību starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs, ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs, LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs (pasākuma organizatora noteiktās izmaksas par dalību pasākumā);

6.1.1.3. 80% no pārējām atteicināmajām izmaksām, kas nepeciešamas dalībai 6.1.1.1.punktā un 6.1.1.2.punktā minētajos pasākumos, tai skaitā transporta izmaksas un pievienotās vērtības nodokļa summa, ja to nav iespējams atgūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.1.2 Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 20% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kas norādītas 6.1.1.2. un 6.1.1.3. punktos tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta.

6.2 Atbalstāmo aktivitāšu neattiecināmās izmaksas tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta.”

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF