Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 25.februāra 58.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 554.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 23.novembra 520.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 9.jūnijāNr. 293

protokols Nr. 10, 13. punkts

Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana” (uzņēmējdarbībā ) īstenošanā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Tūrisma likuma 8.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumiem Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam vidēja termiņa mērķa M1 “Kūrorts un tikšanās vieta” prioritātes P1.9. “Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana” rīcības virziena R1.9.1.”Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana” aktivitāti Nr.49 “Jūrmalas kā konferenču un tikšanās vietas popularizēšana nozares speciālistu vidē”; vidēja termiņa mērķa M3 “Sociālā infrastruktūra” prioritātes P3.7 “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virziena R3.7.1 “Pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta politikas plānošana un attīstība” aktivitāti Nr.229 “Veicināt esošo uzņēmumu attīstību un jaunu uzņēmumu rašanos”; Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam uzdevumu ”Pilsētas tēla mērķtiecīga veidošana Rietumos un turpmāka pilnveidošana Baltijā un Austrumos”, ievērojot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) 2016.gada 3.marta iekšējus noteikumus Nr.ORG INA IKN 2016/445 “Kārtība, kādā veic atbalsta saņēmēju atlasi, piešķir atbalstu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros un veic piešķirtā atbalsta uzskaiti” noteikto, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām komercdarbības atbalsta piešķiršanai , kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas 2017.gada 31.maija sēdes protokolu Nr.1.2-24/8 un Finanšu komitejas 2017.gada 6.jūnija sēdes protokolu Nr.1.2-20/5, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes iesnieguma par atbalsta saņemšanu iesniegšanu LIAA Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) (turpmāk - pasākums) īstenošanai.

2. Iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, atbalstīt līguma par atbalsta saņemšanu pašvaldībām, plānošanas reģioniem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu (turpmāk – Līgums) noslēgšanu ar LIAA.

3. Noteikt mērķi dalībai pasākumā - veicināt Jūrmalas pilsētas starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbības vides attīstību un attīstot Jūrmalas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

4. Noteikt pasākuma dalības ieguvumu – nodrošināta atbalsta saņemšana attiecināmajām izmaksām, īstenojot atbalstāmās darbības, kuras ir pieejamas pašvaldībām, saskaņā ar spēkā esošiem pasākumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 58.lēmumu

5. Noteikt, ka pasākuma īstenošanu plāno saskaņā ar noslēgto Līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim.

6. Noteikt, ka pasākuma kopējās izmaksas tiek noteiktas katram kalendārajam gadam, izvērtējot Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iespējas, tajā skaitā: Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 58.lēmumu

6.1. Atbalstāmo aktivitāšu attiecināmās izmaksas tiek segtas šādi:

6.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir nosakāms atbilstoši spēkā esošajiem pasākumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

6.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs attiecināmajām izmaksām ir nosakāms atbilstoši spēkā esošajiem pasākumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un tiek segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta.

6.2. Atbalstāmo aktivitāšu neattiecināmās izmaksas tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta.

7. Priekšfinansējumu atbalsta saņemšanai pasākuma ietvaros 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta.

8. Iesnieguma par atbalsta saņemšanu sagatavošanu un iesniegšanu LIAA līdz 2017.gada 30.jūnijam, kā arī Līguma noslēgšanas koordinēšanu iesnieguma apstiprināšanas gadījumā uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļai.

9. Pasākuma ieviešanu uzdot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu noteiktai struktūrvienībai.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe