Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 14.decembrīNr. 575

protokols Nr. 20, 16. punkts

Par maksas pakalpojumiem Majoru vidusskolā

Maksas pakalpojumi tiek piedāvāti sabiedrībai, lai optimizētu Majoru vidusskolas telpu izmantošanu un to uzturēšanas izmaksas tajā laikā, kad telpas netiek izmantotas to tiešajām vajadzībām un tās neizmanto skolēni. Telpas tiek iznomātas sabiedrības aktivitātes veicināšanai, ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem telpas dažāda rakstura aktivitātēm.

Majoru vidusskola telpu īres maksas pakalpojumus sniedz, jo ir sabiedrības pieprasījums pēc tām. Tuvējā apkārtnē nav līdzīgas sporta zāles un klašu telpas, kas varētu sniegt līdzīgus piedāvājumus.

Ņemot vērā, ka Majoru vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumi apstiprināti 2010.gada 21.oktobrī ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.695 „Par Majoru pamatskolas maksas pakalpojumiem” un ka darbinieku atalgojums, komunālo pakalpojumu u.c. izmaksas ir ievērojami mainījušās, nepieciešams veikt maksas pakalpojumu aktualizāciju.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikuma Nr.72 „Majoru vidusskolas nolikums” 67.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Majoru vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus, saskaņā ar pielikumu.

2. No lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

2.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātas budžeta iestādes, kurām nodotas telpas bezatlīdzības lietošanā, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Majoru vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Majoru vidusskolas direktoru slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmums Nr.695 “Par Majoru pamatskolas maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 14.decembra lēmumam Nr.575

(protokols Nr.20, 16.punkts)

Majoru vidusskolas maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Sporta zāles / aktu zāles telpas noma (320 m2)

1 stunda

17,56

2.

Mazās zāles telpas noma (180 m2)

1 stunda

8,49

3.

Klases telpas noma (40 m2)

1 stunda

1,48

4.

Klases telpa (75 m2)

1 stunda

3,06


Lejupielāde: DOC un PDF