Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 14.decembra 575.lēmumu

2010.gada 21.oktobrīNr. 695

protokols Nr. 30, 12. punkts

Par Majoru pamatskolas maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.9 „Majoru pamatskolas nolikums” 63.2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 14.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Majoru pamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Majoru pamatskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Majoru pamatskolas direktori I.Bērziņu noslēgt telpu nomas līgumus, saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas vadītājam I.Ančānam.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Auniņa) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas nedēļas ziņas”.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra lēmumu Nr.819 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.695

(protokols Nr.30, 12.punkts)

Majoru pamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (Ls)

1.

Sporta zāles noma (320 m2)

1 stunda

11.09

2.

Mazās zāles noma (180 m2)

1 stunda

5.40

3.

Klases telpas noma ( vid. 40 m2)

1 stunda

0.87

4.

Klases telpas noma ( vid. 75 m2)

1 stunda

2.16


Lejupielāde: DOC un PDF