Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 7

protokols Nr. 2, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21
„Attīstības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 6.8. un 6.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.8. organizēt un sagatavot priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektu izstrādi un būvniecību gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;

6.9. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašuma objektu projektēšanas, būvniecības, atjaunošanas, pārbūves un restaurācijas darbus atbilstoši gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;”.

1.2. Izteikt 9.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.11. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašumu objektu būvprojektu izstrādi, būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbus gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;”.

1.3. Izteikt 9.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.15. sniegt priekšlikumus un piedalīties nepieciešamo dokumentu izstrādē pašvaldības objektu būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas jautājumos, gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti. Izstrādāt būvniecības procesā nepieciešamo līgumu projektus, nodrošinot to noslēgšanu un to izpildes uzraudzību;”.

1.4. Izteikt 9.18. un 9.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.18. nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektu izstrādei un būvdarbu veikšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;

9.19. organizēt, koordinēt un kontrolēt ielu un ceļu (sarkano līniju robežās) remonta un uzturēšanas darbus, ceļa zīmju un virzienu rādītāju izvietošanu pilsētā, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanu pilsētas ielās, luksoforu objektu rekonstrukciju un izbūvi pilsētā;”.

1.5. Izteikt 9.111. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.111. atbilstoši domes lēmumiem, izpilddirektora rīkojumiem un saskaņā ar apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem, pirms būvniecības procesa uzsākšanas, apsekot pašvaldības īpašumā vai citādi turējumā atrodošos īpašumus, organizēt to tehniskā stāvokļa novērtēšanu un nepieciešamo būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu izmaksu aprēķinus un šo objektu būvniecības procesu realizāciju gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;”.

1.6. Svītrot 9.114.apakšpunktu .

1.7. Papildināt ar 9.116. un 9.117.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.116. sagatavot priekšlikumus publisko iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

9.117. sagatavot domes lēmuma projektus par ceļu un ielu inženierbūvju vai infrastruktūras objektu kā dāvinājuma priekšmetu pieņemšanu vai atteikumu pieņemt pašvaldības īpašumā un virzīt tos apstiprināšanai domes sēdē.”.

2. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 19.martā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF