Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr.2

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova (Izgājusi no plkst. 11.45-11.50), Jānis Lediņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Guntis Grūba, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova

Nepiedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Gundega Ose

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja

Jolanta Batina

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Līga Baumgarte

Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.

Agris Bērziņš

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Sandra Brauere

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

Einārs Bučs

Mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.98 “Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

9.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.371 “Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”

10.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu

11.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdensaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai

12.

Par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

13.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

14.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu

15.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

16.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” noslēgumu

17.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” īstenošanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 “Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

20.

Par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas “Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects” projekta “Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” noslēgumu

21.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā projektu konkursā

22.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” īstenošanu

23.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Be active!”/ “Esi aktīvs!” īstenošanu

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā

25.

Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu

26.

Par naudas sodu norakstīšanu

27.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju”

29.

Noteikumi “Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, apsaimniekošanas rēķinu samaksas, dzīvojamo telpu īres maksas un maksas par pakalpojumiem debitoru parādu piedziņas un administrēšanas kārtība”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

34.

Par būvju nojaukšanu Artūra ielā 4, Jūrmalā

35.

Par būvju nojaukšanu Marijas ielā 6, Jūrmalā

36.

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 115, Jūrmalā

37.

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 121, Jūrmalā

38.

Par būvju nojaukšanu Kāpu ielā 116, Jūrmalā

39.

Par būvju nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 56, Jūrmalā

40.

Par būves nojaukšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā

41.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.746 “Par vidi degradējošām būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

42.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

43.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

44.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Marijas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

45.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

46.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

47.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu grozījumu Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā izdarīšanai un darba uzdevuma apstiprināšanu

48.

Par lokālplānojuma zemesgabalam 3.līnija 2, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

49.

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

50.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

51.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

52.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

53.

Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Aizputes ielā 20 – 2, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

54.

Par zemesgabalu Priedaine 2302, Priedaine 2001 un Priedaine 1201, Jūrmalā, daļu nodošanu pašvaldības īpašumā

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, atsavināšanu

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmo izsoli

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli

58.

Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

59.

Par zemesgabala Lienes ielā 39, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

60.

Par zemesgabala Ķeguma iela 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

61.

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

62.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana.

G.Truksnis aicina papildināt sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

· Par dalību Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses atklātā projektu konkursā

· Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.32 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums”

· Par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanu.

Aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 3 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba,), “atturas” –2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)) :

Papildus jautājumi netiek iekļauti darba kārtībā.

G.Truksnis – Administratīvajai nodaļai izsludināt ārkārtas domes sēdi 16.02. plkst 9.00 ar jautājumiem, kuri netika iekļauti šīs sēdes darba kārtībā. Aicina deputātus balsot par izsludināto darba kārtību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par izsludināto darba kārtību (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, D.Riņķe, U.Kronblūms, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 1 (D.Beitnere-Le Galla), “atturas” –1 (G.Grūba)), nolēma :

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.98 “Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

9.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.371 “Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”

10.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu

11.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdensaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai

12.

Par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

13.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

14.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu

15.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

16.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” noslēgumu

17.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” īstenošanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 “Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

20.

Par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas “Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects” projekta “Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” noslēgumu

21.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā projektu konkursā

22.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” īstenošanu

23.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Be active!”/ “Esi aktīvs!” īstenošanu

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā

25.

Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu

26.

Par naudas sodu norakstīšanu

27.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju”

29.

Noteikumi “Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, apsaimniekošanas rēķinu samaksas, dzīvojamo telpu īres maksas un maksas par pakalpojumiem debitoru parādu piedziņas un administrēšanas kārtība”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

34.

Par būvju nojaukšanu Artūra ielā 4, Jūrmalā

35.

Par būvju nojaukšanu Marijas ielā 6, Jūrmalā

36.

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 115, Jūrmalā

37.

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 121, Jūrmalā

38.

Par būvju nojaukšanu Kāpu ielā 116, Jūrmalā

39.

Par būvju nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 56, Jūrmalā

40.

Par būves nojaukšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā

41.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.746 “Par vidi degradējošām būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

42.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

43.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

44.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Marijas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

45.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

46.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

47.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu grozījumu Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā izdarīšanai un darba uzdevuma apstiprināšanu

48.

Par lokālplānojuma zemesgabalam 3.līnija 2, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

49.

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

50.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

51.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

52.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

53.

Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Aizputes ielā 20 – 2, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

54.

Par zemesgabalu Priedaine 2302, Priedaine 2001 un Priedaine 1201, Jūrmalā, daļu nodošanu pašvaldības īpašumā

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, atsavināšanu

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmo izsoli

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli

58.

Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

59.

Par zemesgabala Lienes ielā 39, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

60.

Par zemesgabala Ķeguma iela 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

61.

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

62.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

2. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

A.Grants, S.Miķelsons – lūdz precizēt saistošo noteikumu 2.punktu šādi: “2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 19.martā.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar precizējumu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “atturas” – 3 (G.Grūba, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

3. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.6)

Ziņotājs:

A.Grants, S.Miķelsons - lūdz precizēt nolikuma 2.punktu šādi: “2. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 19.martā.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “atturas” – 3 (G.Grūba, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.7)

Ziņotājs:

G.Ose - lūdz precizēt nolikuma 2.punktu šādi: “2. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 19.martā.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – 3 (G.Grūba, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.98 “Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (lēmums Nr.41)

Ziņotājs:

G.Ose

Izsakās:

G.Grūba – lūdz ierakstīt protokolā, ka domes priekšsēdētājs traucē viņam iedziļināties jautājuma būtībā.

G.Truksnis – G.Grūbam tiek izteikta piezīme par to, ka tiek runāts par jautājumiem, kas nav iekļauti domes sēdes darba kārtībā. Saskaņā ar likumu Par pašvaldībām un pašvaldības nolikumu deputātam G.Grūbem par attiecīgo jautājumu vairāk netiek dots vārds.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, D.Beitnere-Le Galla, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 4 (G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.98 “Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

6. Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā (lēmums Nr.42)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Izsakās:

G.Grūba – ierosina turpmāk apstiprinot amatpersonas amatā, domes deputātiem informācijai būtu jāredz arī pretendentu CV.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.43)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 3 (G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.8)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

9. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.371 “Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju” (lēmums Nr.44)

Ziņotājs:

A.Liepiņa – noteiktajā termiņā ir saņemti 4 pieteikumi. Deputātiem ir jābalso par katru kandidātu un par ievēlētu tiks uzskatīts tas kandidāts, kas saņems visvairāk balsu, bet ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Ingridas Vijas Greitānes kandidatūru (“par” – nav, “pret”- nav, “atturas” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), D.Beitnere-Le Galla nebalso) , Ingridas Vijas Greitānes kandidatūra nav apstiprināta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Jāņa Samanoviča kandidatūru (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- 1 (D.Beitnere-Le Galla), “atturas” – 4 (G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, A.Čuda)) , Jāņa Samanoviča kandidatūra ir apstiprināta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Ineses Pehako kandidatūru (“par” – 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis)) , Ineses Pehako kandidatūra nav apstiprināta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Jāņa Asara kandidatūru (“par” – 5 (D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, G.Truksnis)) , Jāņa Asara kandidatūra nav apstiprināta.

G.Truksnis – visvairāk balsu ir saņemts par Jāņa Samanoviča kandidatūru. Aicina deputātus balsot par lēmuma projektu kopumā iekļaujot Jāņa Samanoviča kandidatūru.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu kopumā (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- 1 (D.Beitnere-Le Galla), “atturas” – 4 (G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, A.Čuda)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.371 “Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”.

10. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu (lēmums Nr.45)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu.

L.Loskutova iziet plkst.11.45.

11. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdensaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai (lēmums Nr.46)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, D.Beitnere-Le Galla, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 4 (G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, U.Kronblūms), L.Loskutova izgājusi) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdensaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai.

12. Par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (lēmums Nr.47)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav, L.Loskutova izgājusi) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē.

L.Loskutova atgriežas plkst.11.50

13. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (lēmums Nr.48)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “atturas” – 1 (U.Kronblūms)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”.

14. Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu (lēmums Nr.49)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu.

15. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.50)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

16. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” noslēgumu (lēmums Nr.51)

Ziņotājs:

E.Bučs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” noslēgumu.

17. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” īstenošanu (lēmums Nr.52)

Ziņotājs:

E.Bučs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” īstenošanu.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 “Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.9)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav, R.Sproģe nebalso) , nolemj:

Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 “Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

J.Batina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

20. Par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas “Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects” projekta “Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” noslēgumu (lēmums Nr.53)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas “Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects” projekta “Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” noslēgumu.

21. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā projektu konkursā (lēmums Nr.54)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā projektu konkursā.

22. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” īstenošanu (lēmums Nr.55)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” īstenošanu.

23. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Be active!”/ “Esi aktīvs!” īstenošanu (lēmums Nr.56)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Be active!”/ “Esi aktīvs!” īstenošanu.

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā (lēmums Nr.57)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364“Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā.

25. Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.58)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu.

26. Par naudas sodu norakstīšanu (lēmums Nr.59)

27. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.60)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns – lūdz veikt precizējumu lēmuma projektā par naudas sodu norakstīšanu nosakot kopējo neapmaksāto parādu summu EUR 16 095.91 un lēmuma projekta 3.pielikumā svītrot 10.punktu un labot tā kopējo summu uz EUR 2518.52.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar precizējumu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

1. Pieņemt lēmumu par naudas sodu norakstīšanu.

2. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju” (lēmums Nr.61)

Ziņotājs:

A.Bērziņš – lūdz precizēt lēmuma projekta 3.punktu un izteikt to šādā redakcijā “3. Izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,2.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis (atbilstoši Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumam);”.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju”.

29. Noteikumi “Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, apsaimniekošanas rēķinu samaksas, dzīvojamo telpu īres maksas un maksas par pakalpojumiem debitoru parādu piedziņas un administrēšanas kārtība” (noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Izsakās:

U.Kronblūms uzskata, ka kārtība izstrādāta, lai aizsargātu nevis Jūrmalas pilsētas domes, bet pārvaldnieka intereses. Tā faktiski paredz segt pārvaldnieka neprofesionālas rīcības rezultātā Jūrmalas pilsētas domei radītos zaudējumus. Vērš uzmanību uz to, ka Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 15.pants nosaka deputātu atbildību, ja šāds lēmums tiks pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)) , nolemj:

Pieņemt noteikumus “ Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, apsaimniekošanas rēķinu samaksas, dzīvojamo telpu īres maksas un maksas par pakalpojumiem debitoru parādu piedziņas un administrēšanas kārtība”

30. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”.

31. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”.

32. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei” (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

34. Par būvju nojaukšanu Artūra ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.62)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Artūra ielā 4, Jūrmalā.

35. Par būvju nojaukšanu Marijas ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.63)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Marijas ielā 6, Jūrmalā.

36. Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 115, Jūrmalā (lēmums Nr.64)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 115, Jūrmalā.

37. Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 121, Jūrmalā (lēmums Nr.65)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba – lūdz ierakstīt protokolā, ka uzskata, ka zemesgabala īpašniekus un pilnvarotās personas būtu īpaši jāinformē par to, ko saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, viņi varēs zemesgabalā būvēt.

G.Truksnis – neuzskata, ka ir lietderīgi brīdināt cilvēkus, ka viņi drīkst darīt tikai to, ko atļauj likums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 3 (G.Grūba, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 121, Jūrmalā.

38. Par būvju nojaukšanu Kāpu ielā 116, Jūrmalā (lēmums Nr.66)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Kāpu ielā 116, Jūrmalā.

39. Par būvju nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 56, Jūrmalā (lēmums Nr.67)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Pulkveža Brieža ielā 56, Jūrmalā.

40. Par būves nojaukšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.68)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- 1 (D.Beitnere-Le Galla), “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā.

41. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.746 “Par vidi degradējošām būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.69)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.746 “Par vidi degradējošām būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002” atzīšanu par spēku zaudējušu.

42. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.70)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

43. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.71)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

44. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Marijas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.72)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Marijas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

45. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.73)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

46. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.74)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba – ziņojot iepriekšējos jautājumus V.Zvejniece skaidroja, ka, lai veiktu apbūvi zemesgabala minimālajai platībai ir jābūt 800m2. Šī un Teritorijas plānojumā minētā 5% pielaide ir kolizējošas normas. Aicina neatbalstīt.

Ņ.Ņikiforovs – uzskata, ka zemesgabals ir jāsadala, ja tā mantinieki vēlas to darīt un pateicoties šai 5% pielaidei viņi to var darīt.

D.Beitnere-Le Galla – uzskata, ka šis lēmums ir jāatbalsta.

G.Grūba – lūdz J.Ķēniņa skaidrojumu, vai sadalot zemesgabalu, kur platība pēc sadalīšanas būs 777 m2, īpašnieki varēs uz šiem zemesgabaliem veikt apbūvi, ja teritorijas plānojums atļauj apbūvi no 800m2?

V.Zvejniece – skaidro, ka īpašnieki varēs veikt būvniecību, jo plānā ir šī 5 pielaide, kas šajā gadījumā pilnībā atbilst sadales projektā paredzētajām platībām.

J.Ķēniņš - uzskata, ka V.Zvejniece ir atbildējusi ļoti pareizi. Uzskata, ka deputāts šajā gadījumā kļūdās par kolizējošām normām un nesaskata šajā jautājumā nekādu problēmu.

G.Grūba – izsaka deputāta pieprasījumu: Vēlas saņemt rakstiski J.Ķēniņa un V.Zvejnieces skaidrojumu par to, vai sadalītajos zemesgabalos varēs veikt būvniecību.

R.Sproģe uzskata, ka ir jāļauj mantiniekiem sadalīt šo īpašumu, lai neveidotos strīda jautājumi un Jūrmalā neveidotos jauns degradēts īpašums. Diemžēl mantojumu kārtā Jūrmalā ir ļoti daudz nesakārtotu īpašumu.

G.Truksnis – vēlas uzsvērt, ka šādas tiesības, sadalīt zemesgabalu, mantiniekiem jau ir dotas ar attīstības plānu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

G.Gruba izsakās par balsošanas motīviem. Atbalsta, ka privātīpašnieku tiesības tiek ievērotas, taču šajā gadījumā nav pārliecības, ka atļaujot sadalīt šo īpašumu, varēs atļaut veikt uz tā apbūvi. Kamēr nav saņēmis rakstisku atbildi uz savu pieprasījumu nevar balsot un tādēļ balsojumā atturējās.

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

47. Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu grozījumu Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā izdarīšanai un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.75)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms – nepiekrīt, ka teritorija ir degradēta. Uzskata, ka šobrīd nododot šo zemesgabalu apbūvei, tas nebūtu sabiedrības interesēs. Kad Uzņēmējs būs iesniedzis izskatīšanai projektu, kas nesīs kādu labumu sabiedrībai, tad par to var lemt. Šobrīd šī meža pārvēršana par savrupmāju apbūvi ir tikai uzņēmēja, kam pieder zemesgabals, interesēs. Aicina neatbalstīt šāda lokālplānojuma izstrādi. Kad tiks veikti grozījumi Teritorijas plānojumā, tad lai uzņēmējs iesniedz savus piriekšlimumus.

A.Čuda – aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto detālplānojumu, jo tas tiešām nav sabiedrības interesēs. Pašvaldība nav bijusi spējīga sakārtot esošo apbūvi Vārnukrogā, tāpēc nebūtu lietderīgi uzsākt jaunu apbūvi.

D.Beitnere – Le Galla – uzskata, ka kamēr jau esošie Jūrmalas iedzīvotāji nav nodrošināti ar pilsētas kanalizāciju un ūdensvadu, ir nesaimnieciski un nepareizi uzsākt apbūvi un ievilkt kanalizāciju un ūdensvadu jaunā apbūves vietā.

R.Parasigs – Parasiņš – aicina deputātus uzņemties politisku atbildību un neatļaut šādu lokālplānojuma uzsākšanu, nevis pieņemt lēmumu par lokālplānojuma uzsākšanu un novirzīt visu atbildību par lēmumu pieņemšanu domes struktūrvienībām un citām iestādēm. Aicina deputātus balsot pret šo sagatavoto lēmuma projektu, lai izslēgtu jebkādu iespēju, ka šī teritorija tiktu apbūvēta.

G.Grūba – uzsākot plānošanas procesu ir jāpieiet ļoti atbildīgi lēmumu pieņemšanai par tā uzsākšanu vai aizliegšanu. Pēc būtības šī teritorija ir piejūras priežu sausieņu mežs ar izteiktu viļņainu un zemu kāpu reljefu. Ņemot vērā, ka šī teritorija atrodas Lielupes pieguļošajā teritorijā, pie Baltās kāpas, kas ir aizsargājamā dabas teritorija, tai ir liela nozīme. Faktiski šīs teritorijas neapbūvēšana ir Rīgas, Spilves un citu pieguļošo teritoriju aizsardzības pasākums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 5 (G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu grozījumu Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā izdarīšanai un darba uzdevuma apstiprināšanu.

G.Grūba izsakās par balsošanas motīviem. Atturējās, jo tika pieņemts lēmums, kas neatbilst Jūrmalas stratēģijai un institūciju sniegtajiem atzinumiem.

48. Par lokālplānojuma zemesgabalam 3.līnija 2, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu.

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

E.Krivcova – uzskata, ka šajā gadījumā īpašnieki mēģina ar lokālplānojuma palīdzību mainīt ēkai un statusu no viesu mana uz savrupmāju, jo bizness nav izdevies. Uzskata, ka šajā rajonā būvniecības iespējas tika izvērtētas ļoti labi un tāpēc nevajadzētu šobrīd tērēt ne pašvaldības, ne atbildīgo dienestu resursus un izvērtēt to atkārtoti. Kad būs atvērti grozījumi pilsētas attīstības plānā, tad arī par šo varētu lemt.

G.Grūba – gatavojoties domes sēdei iepazinās ar būvniecības dokumentāciju un no tās ir redzams, ka Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde ir saskaņojusi viesu māju, taču faktiski tā tiek lietota kā privātmāja. Attīstītājs ir mēģinājis sabiedrību un projekta skaņotājus maldināt, lai panāktu pēc iespējas lielākus apbūves rādītājus. Šobrīd atļaujot veikt lokālplānojumu un grozot teritorijas plānojumu, tiks pārkāpti demokrātijas principi, jo attīstītājs apzinās savu rīcību un motīvus, bet maldina sabiedrību un iespējams domes amatpersonas un šobrīd lūdz, lai dome nāk pretī un uzsāk lokālplānojumu, lai varētu realizēt savas vēlmes, kādas tās iespējams sākotnēji bija iecerētas.

G.Truksnis – diemžēl Jūrmalā ir vairāk tādu gadījumi, kad izmantojot maksimālās apbūves rādītājus tiek uzbūvēts sabiedrisks vai komercobjekts, bet izmantots kā privātmāja. Lietderīgi būtu šo jautājumu skatīt kompleksi un pēc būtības kopā ar attīstības plāna grozījumiem, nevis ar atsevišķiem lokālplānojumiem. Atturēsies no balsojuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – nav, “pret”- 5 (G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda), “atturas” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, G.Truksnis)) , lēmums netiek pieņemts.

49. Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.76)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- 1 (D.Beitnere-Le Galla), “atturas” – 2 (U.Kronblūms, A.Čuda)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

50. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.77)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

51. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.78)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

52. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.79)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

53. Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Aizputes ielā 20 – 2, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.80)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Aizputes ielā 20 – 2, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

54. Par zemesgabalu Priedaine 2302, Priedaine 2001 un Priedaine 1201, Jūrmalā, daļu nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.81)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par zemesgabalu Priedaine 2302, Priedaine 2001 un Priedaine 1201, Jūrmalā, daļu nodošanu pašvaldības īpašumā.

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.82)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, atsavināšanu.

56. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.83)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, pirmo izsoli.

57. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.84)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli.

58. Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.85)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Čuda – aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumu, jo tam nav racionālas jēgas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- 4 (G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda), “atturas” – 1 (U.Kronblūms)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

59. Par zemesgabala Lienes ielā 39, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.86)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Lienes ielā 39, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

60. Par zemesgabala Ķeguma iela 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.87)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Ķeguma iela 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

61. Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.88)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, R.Parasigs-Parasiņš, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 2 (G.Grūba, U.Kronblūms)) , nolemj:

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

62. Par zemesgabala Plūdu ielā 2B Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.89)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, E.Krivcova, G.Truksnis), “pret”- 1 (G.Grūba), “atturas” – 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

G.Grūba izsakās par balsošanas motīviem. Balsoja pret šī zemesgabala atsavināšanu, jo tas robežojas ar pašvaldības īpašumu un pastāv iespēja, ka nākotnē tas varētu būt nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai.

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Plūdu ielā 2B Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

Sēde slēgta plkst.13.30

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2018.gada 15.martā plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2018.gada 22.februāris


Lejupielāde: DOC un PDF