Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 9

protokols Nr. 2, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50
“Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu
teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un
vērtēšanas komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

Pamatojoties uz 2015.gada 11.novembrī starp Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Jūrmalas pilsētas pašvaldības noslēgto deleģēšanas līgumu par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu un 2017.gada 28.decembrī izdarītajiem grozījumiem šajā līgumā, izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”, šādus grozījumus:

1. Svītrot 4.2., 4.3. un 4.4.apakšpunktu.

2. Izteikt 8.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.5. Vērtēšanas komisijas sekretārs, kurš ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja tiešā pakļautībā esošs darbinieks, un kuru prombūtnes laikā aizvieto Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas revidents.”

3. Papildināt ar 8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.6. vismaz viens Sadarbības iestādes pārstāvis.”

4.Izteikt 11.puktu šādā redakcijā:

“11. Rīkojumā par Vērtēšanas komisijas izveidi iekļaut informāciju par vērtēšanas komisijas locekļu aizvietošanu, ja tā ir norādīta Atbildīgās iestādes, attiecīgās jomas ministrijas, Sadarbības iestādes un Vadošās iestādes Vērtēšanas komisijas locekļa deleģējumā.”

5. Izteikt 17.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.1.7. a tbilstoši Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja mutiskam rīkojumam organizē Vērtēšanas komisijas sēžu sasaukšanu, Vērtēšanas komisijas sēdes norises laiku saskaņo ar Vadošās, Atbildīgās un Sadarbības iestādes pārstāvjiem, sagatavo Vērtēšanas komisijas sēžu darba materiālus, nodrošina Vērtēšanas komisijas sēžu protokolu saskaņošanu ar Vērtēšanas komisijas locekļiem;”

6. Izteikt 17.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“ 17.1.12. nodrošina turpmāk minēto dokumentu augšupielādi Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam (turpmāk – KP VIS) šādos termiņos:

17.1.12.1. piecu darbdienu laikā no to saņemšanas projekta iesniegumus un precizētos projekta iesniegumus;

17.1.12.2. piecu darbdienu laikā no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņemšanas vai atzinuma par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ietverto nosacījumu izpildi vai neizpildi izdošanas:

17.1.12.2.1. rīkojumu vai lēmumu par projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas izveidošanu;

17.1.12.2.2. balsstiesīgo komisijas locekļu profesionālās pieredzes aprakstus (nav attiecināms uz komisijas locekļiem, kuri pārstāv Atbildīgo iestādi, Sadarbības iestādi un attiecīgās jomas ministriju);

17.1.12.2.3. lēmumu pieņemšanas pamatojošo dokumentāciju (projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļu aizpildītas un parakstītas pārbaudes lapas, sarakstes dokumenti, kas attiecināmi uz projektu iesniegumu izvērtēšanas procesu, parakstīti projektu iesniegumu vērtēšanas sēžu protokoli, projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas piesaistīto ekspertu vērtējumu (ja attiecināms));

17.1.12.2.4. projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas apstiprinātu atzinumu par projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātiem;

17.1.12.2.5. lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu, noraidīšanu vai atzinumu par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ietverto nosacījumu izpildi vai neizpildi.”

7. Izteikt 17.1.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

“ 17.1.13. nodrošina regulāru datu ievadi, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un augšupielādi KP VIS atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumiem Nr.108 „Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam”, un nepieciešamības gadījumā organizē piekļuvi Vadošās iestādes pārstāvjiem minētai dokumentācijai, kā arī telpas uzraudzības pārbaudes veikšanai;”

8. Izteikt 17.1.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.1.14. pēc deleģēto uzdevumu uzraudzības izlases pārbaudes akta saņemšanas, ja aktā ir norādīti trūkumi, sniedz priekšlikumus Vērtēšanas komisijai nepieciešamo korektīvo darbību veikšanai aktā norādīto trūkumu novēršanai un koordinē trūkumu novēršanas procesus;”

9. Izteikt 17.1.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.1.15. pēc Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, nodrošina nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Sadarbības iestādei līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai;”

10. Svītrot 17.2.4. un 17.2.5. apakšpunktu.

11. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

“ 43. Vērtēšanas komisijas pieņemtos lēmumus apstiprina Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs. Vērtēšanas komisija piecu darbdienu laikā no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu, vai noraidīšanu pieņemšanas, vai atzinuma par lēmumā ietverto nosacījumu izdošanas elektroniski informē Sadarbības iestādi.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF