Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.aprīlīNr. 19

protokols Nr. 6, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21
„Attīstības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, Projektu nodaļa, Stratēģiskās plānošanas nodaļa, Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa un Vides nodaļa.”.

1.2. Papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

“5.1 Pārvaldē ir šāda daļa – Būvniecības daļa, kas ir tiešā Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas pakļautībā.”.

1.3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Projektu nodaļas uzdevumi ir:

7.1. veikt un koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti no ārvalstu un nacionālajām institūcijām (t.sk. Eiropas Savienības un citiem ārvalstu finanšu instrumentu avotiem) pašvaldības projektiem;

7.2. koordinēt un vadīt nodaļas kompetencē esošos projektus, kuru īstenošana neparedz ieguldījumu veikšanu pilsētas infrastruktūrā;

7.3. koordinēt un vadīt domes īstenotā iniciatīvas projektu konkursa norisi, kā arī uzraudzīt īstenoto projektu pēcieviešanas uzraudzību;

7.4. informēt un konsultēt domes struktūrvienības, pašvaldības padotībā esošās iestādes, kapitālsabiedrības, kā arī uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas par ārvalstu un nacionālo finanšu līdzekļu piesaistes iespējām;

7.5. koordinēt citu domes struktūrvienību, pašvaldības padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību esošo un plānoto projektu izstrādi, uzraudzīt to ieviešanu, kā arī nodrošināt pēcieviešanas uzraudzību;

7.6. veidot un uzturēt pašvaldības datu bāzi ilgtermiņā plānotajām investīcijām pilsētā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas stratēģiju un citiem domes stratēģiskās plānošanas dokumentiem, kā arī ņemot vērā domes struktūrvienību, pašvaldības padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību projektu idejas;

7.7. uzturēt informāciju par esošajiem un plānotajiem ārvalstu vai nacionālo institūciju finansētiem pašvaldības projektiem;

7.8. kompetences ietvaros dibināt un uzturēt kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, nacionālā un starptautiskām organizācijām, nodrošinot savstarpējas informācijas apriti;

7.9. sagatavot administratīvos dokumentus nodaļas kompetencē esošo jautājumu izpildei;

7.10. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

7.11. domes vadības uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

7.12. piedalīties pašvaldības investīciju plāna izstrādes un aktualizācijas procesā.”

1.4. Izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:

“9.1 Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas uzdevumi ir:

9.11. veikt un koordinēt šādu finanšu līdzekļu - valsts mērķdotāciju, aizņēmumu, Eiropas Savienības fondu vai citu ārējo finanšu instrumentu piesaisti no ārvalstu un nacionālajām institūcijām pašvaldības īpašumā esošas infrastruktūras investīciju projektu izstrādei (turpmāk – domes infrastruktūras investīciju projekti), īstenošanai un pēcieviešanas uzraudzībai projektu monitoringa periodā;

9.12. nodrošina būvniecības procesa norises organizēšanai (būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbus veikšanai) nepieciešamās dokumentācijas (būvprojektu (t.sk. tehniskās apsekošanas atzinumu u.c. atzinumu izstrāde, būvprojektu ekspertīzes, būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu dokumentācija u.c.) izstrādi Jūrmalas pilsētas domes infrastruktūras investīciju projektu, kas tiek finansēti no ārējiem finanšu resursiem, īstenošanai tai skaitā iepirkumu konkursu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas, līgumu projektu un citu dokumentu izstrādi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

9.13. nodrošina domes infrastruktūras investīciju projektu ieviešanas procesa, tai skaitā būvniecības procesa, administratīvo vadību, atbilstoši vietējas un nacionālas nozīmes attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam, ievērojot sadarbības institūciju (finansējuma sniedzēju) nosacījumus;

9.14. nodrošina nodaļas un nodaļas kompetencē esošo infrastruktūras investīciju projektu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un izpildes monitoringu, finanšu plānu un pārskatu, tai skaitā budžeta projektu, maksājumu pieprasījumu un citas finanšu dokumentācijas izstrādi un aktualizēšanu;

9.15. nodrošina nodaļas un tās kompetencē esošo infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai nepieciešamo dokumentu, tai skaitā līgumsaistību izpildes un norēķinu dokumentu pārbaudi, kontrolējot pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, racionālu un lietderīgu izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

9.16. sagatavot administratīvos dokumentus, tai skaitā pārskatus par nodaļas kompetencē esošo infrastruktūras investīciju projektu izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem;

9.17. organizēt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot domē apstiprināto lietu nomenklatūru, tai skaitā dokumentācijas uzglabāšanas termiņus;

9.18. kompetences ietvaros, sagatavot domes lēmumu projektus un atzinumus par citu iestāžu vai struktūrvienību sagatavotajiem lēmumu projektiem un citiem administratīviem dokumentiem, ievērojot iekšējo un ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības;

9.19. uzturēt datu bāzi, tajā iekļaujot informāciju par nodaļas kompetencē īstenošanā esošajiem un īstenotajiem infrastruktūras investīciju projektiem;

9.110. kompetences ietvaros izstrādāt ar būvniecības jautājumiem saistītos domes iekšējos normatīvos aktus, tai skaitā izstrādāt priekšlikumus pašvaldības perspektīvo būvniecības programmu izstrādei, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu;

9.111. kompetences ietvaros konsultēt domes struktūrvienības, pašvaldības padotībā esošās iestādes un kapitālsabiedrības, par ārvalstu un nacionālo finanšu līdzekļu piesaistes nosacījumiem ieguldījumu veikšanai infrastruktūras atjaunošanā;

9.112. kompetences ietvaros dibināt un uzturēt kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, nacionālā un starptautiskām organizācijām, nodrošinot savstarpējas informācijas apriti;

9.113. kompetences ietvaros, domes vadības uzdevumā, piedalīties vietējas un nacionālas nozīmes nozares politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;

9.114. kompetences ietvaros piedalīties domes un pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, tai skaitā pašvaldības budžeta, investīciju plāna izstrādes un aktualizēšanas procesā, analizējot jaunu infrastruktūras investīciju projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas pašvaldībā;

9.115. kompetences ietvaros, domes vadības uzdevumā, piedalīties domes, vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga sanāksmēs, komisiju un darba grupu darbā.

9.116. Būvniecības daļas (turpmāk – daļa) uzdevumi ir:

9.116.1. nodrošināt būvniecības procesa norises organizēšanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi Jūrmalas pilsētas domes infrastruktūras investīciju projektu, kas tiek finansēti no ārējiem finanšu resursiem (valsts mērķdotāciju, aizņēmumu, Eiropas Savienības fondu vai citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansēti projekti), īstenošanai, tai skaitā veic pašvaldības ēku un būvju apsekošanu, nosakot to tehnisko stāvokli, sagatavo atzinumus, defektu aktus un izmaksu tāmju aplēses;

9.116.2. nodrošināt tehnisko atbalstu nodaļas kompetencē esošo darba uzdevumu izpildei, tai skaitā piedalās projektēšanas un būvdarbu sanāksmēs, pārstāvot domes intereses un nodrošinot normatīvajiem aktiem atbilstošas būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrādes kontroli;

9.116.3. nodrošināt daļas kompetencē esošo darbu izpildes dokumentu pārbaudi un saskaņošanu, pieņemot apmaksai izpildītos darbus;

9.116.4. izveidot un uzturēt darbam nepieciešamās datu bāzes un nodrošināt to aktualizāciju;

9.116.5. organizēt, koordinēt un kontrolēt ielu un ceļu (sarkano līniju robežās) remonta un uzturēšanas darbus, ceļa zīmju un virzienu rādītāju izvietošanu pilsētā, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanu pilsētas ielās, luksoforu objektu rekonstrukciju un izbūvi pilsētā;

9.116.6. organizēt, koordinēt un kontrolēt mākslīgo būvju (tiltu, ceļa pārvadu, grāvju un citu) remonta un uzturēšanas darbus;

9.116.7. izstrādāt tehniskos noteikumus, saskaņot būvprojektu dokumentāciju un sagatavot atzinumus par objektu nodošanu ekspluatācijā būvniecības objektiem, kuru realizācija paredzēta ielu sarkano līniju robežās vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās;

9.116.8. organizēt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot domē apstiprināto lietu nomenklatūru, tai skaitā dokumentācijas uzglabāšanas termiņus;

9.116.9. kompetences ietvaros, sagatavot domes lēmumu projektus un atzinumus par citu iestāžu vai struktūrvienību sagatavotajiem lēmumu projektiem un citiem administratīviem dokumentiem, ievērojot iekšējo un ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības;

9.116.10. kompetences ietvaros, domes vadības uzdevumā, piedalīties domes, vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga sanāksmēs, komisiju un darba grupu darbā.”

2. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF