Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 26.oktobra 72.nolikumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 43.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 26.aprīlīNr. 20

protokols Nr. 6, 17. punkts

Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisijas nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu,
2018.gada 6.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.148
“Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās
atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami
pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” 7.punktu
Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu
Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 72.nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas (turpmāk – komisija) sastāvu, darba organizāciju un uzdevumus. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 72.nolikumu

2. Komisija izveidota, lai izvērtētu pārvadātāja atbilstību normatīvo aktu prasībām speciālās atļaujas (licences) (turpmāk – licences) saņemšanai pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem un autobusiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pieņemtu lēmumus par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu, lai lūgtu pārvadātāju iesniegt trūkstošos dokumentus kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieņemt lēmumu par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 72.nolikumu

3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi.

II. Komisijas sastāvs un uzdevumi

4. Komisija darbojas četru locekļu sastāvā, tajā skaitā komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

5. Komisijas sastāvu veido:

5.1. Komisijas priekšsēdētājs – Attīstības pārvaldes vadītājs;

5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājs; Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 43.nolikumu

5.3. Komisijas locekļi:

5.3.1. Attīstības pārvaldes vecākais referents; Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 43.nolikumu Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 72.nolikumu

5.3.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks. Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 72.nolikumu

5.4. Komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs komisijas sastāvā iekļaut arī citus pašvaldības darbiniekus vai nozares ekspertus.

6. Komisijai ir šādi uzdevumi: Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 72.nolikumu

6.1. lemt par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci; Svītrots ar domes 2023.gada 26.oktobra 72.nolikumu

6.2. lemt par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu. Svītrots ar domes 2023.gada 26.oktobra 72.nolikumu

6.3. Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu Svītrots ar domes 2023.gada 26.oktobra 72.nolikumu

7. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā, komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

III. Komisijas darba organizācija

8. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu

9. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs no komisijas locekļiem.

10. Komisija lēmumu pieņem, komisijas sēdes laikā. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu

11. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu

12. Komisijas sēdes protokolā ieraksta:

12.1. kad sēdi atklāj un slēdz;

12.2. sēdes darba kārtību;

12.3. sēdes vadītāja un sēdes protokolētāja vārdu un uzvārdu;

12.4. sēdē piedalījušos un klāt neesošu komisijas locekļu vārdu un uzvārdu;

12.5. sēdē pieaicināto personu vārdu un uzvārdu;

12.6. priekšlikumus un sēdes vadītāja rīkojumus. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu

12.7. Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu

13. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Licences saņemšanai iesniegtajos pieteikumos un pievienotajos dokumentos ietvertie fizisko personu dati un papildu informācija netiek izpausta trešajām personām.

14. Komisijas sēdes ir slēgtas. Svītrots ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu

15. Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa: Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 43.nolikumu

15.1. nodrošina komisijas organizatorisko un tehnisko darbu;

15.2. sagatavo komisijas sēdes izskatāmos jautājumus;

15.3. informē pieteikuma iesniedzējus par komisijas pieņemto lēmumu. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu

15.4. Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 72.nolikumu

16. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.maijā.

17. Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 12.nolikumu Grozīts ar domes 2023.gada 26.oktobra 72.nolikumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF