Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 12

protokols Nr. 7, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā Nr.20
“Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta
noteikumu Nr.405 “Noteikumi par pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometru”
4.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā Nr.20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: “Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumu Nr.405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru” 4.punktu”.

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Komisija izveidota, lai izvērtētu pārvadātāja atbilstību normatīvo aktu prasībām speciālās atļaujas (licences) (turpmāk – licences) saņemšanai pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem vai autobusiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu, lai lūgtu pārvadātāju iesniegt trūkstošos dokumentus, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieņemtu lēmumu par licences un licences kartītes apturēšanu vai anulēšanu”.

3. Papildināt ar 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.3. lemt par licences kartītes apturēšanu vai anulēšanu autobusiem.”

4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Komisijas sēdes tiek organizētas ne retāk kā reizi mēnesī. Nepieciešamības gadījumā komisijas sēdes var tikt rīkotas biežāk.”

5. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Komisijas sēdes notiek elektroniski. Komisija, izvērtējot pieteikumā sniegtās informācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, saskaņo lēmuma projektu starp komisijas locekļiem elektroniskajā pastā, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci un tās anulēšanu.”

6. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Komisijas norise tiek protokolēta. Par lēmuma pieņemšanu apliecinošu dokumentu uzskatāms lietvedības sistēmā komisijas locekļu saskaņotais un komisijas priekšsēdētāja ar drošu elektronisko parakstu parakstītais komisijas sēdes protokols.”

7. Izteikt 12.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.6. īsu izskatāmā jautājuma būtību, iesniegtos pieteikumus;”

8. Papildināt ar 12.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.7. Komisijas balsojumu, komisijas locekļu izteiktos iebildumus, priekšlikumus, pamatojumu lēmuma pieņemšanai un citu informāciju, kas ir būtiska lēmuma pieņemšanā.”

9. Svītrot 14.punktu.

10. Izteikt 15.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“15.3. atbilstoši Administratīvā procesa likumam sagatavo un nosūta komisijas pieņemto lēmumu pieteikuma iesniedzējam;”.

11. Papildināt ar 15.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“15.4. sagatavo licenci un izvieto informāciju par izsniegtajām un anulētajām licencēm pašvaldības tīmekļvietnē.”

12. Papildināt ar 17.punktu šādā redakcijā:

“17. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF