Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 17.februāra 10.nolikumu

2018.gada 24.maijāNr. 23

protokols Nr. 8, . punkts

Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas
likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi
par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijām” 10.1.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šajā nolikumā noteikts Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) sastāvs, komisijas locekļu tiesības, pienākumi un komisijas apziņošanas kārtība.

2. Komisijas savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm.

II. Komisijas sastāvs

3. Komisijai ir šāds sastāvs: Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 26.nolikumu

3.1. komisijas priekšsēdētājs Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis;

3.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs;

3.3. komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4. daļas komandieris Valdis Dzērve;

3.4. Pretgaisa aizsardzības bataljona komandieris Aivars Krjukovs; Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 36.nolikumu

3.5. Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs Jānis Artemjevs; Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 36.nolikumu

3.6. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs Egons Liepiņš;

3.7. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa priekšnieks Jānis Celmiņš;

3.8. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Valdis Kivkucāns;

3.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Bulduru posteņa komandieris Rūdolfs Rags.

4. Katrs komisijas loceklis ir atbildīgs par godprātīgu komisijas pienākumu izpildi.

III. Komisijas locekļu pienākumi un tiesības

5. Papildus Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10.punktā noteiktajiem komisijas locekļiem ir šādi pienākumi:

5.1. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs;

5.2. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību;

5.3. sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;

5.4. sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;

5.5. sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā;

5.6. sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts materiālajām rezervēm;

5.7. koordinēt attiecīgās piesaistītās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem;

5.8. piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās;

5.9. sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā.

6. Papildus Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 11.punktā noteiktajam komisijas locekļiem ir tiesības pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā.

IV. Komisijas apziņošanas kārtība

7. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā atbilstoši šī nolikuma pielikumā ietvertajai shēmai.

8. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu, komisijas pulcēšanās vieta ir Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, sēžu zālē.

V. Nobeiguma jautājums

9. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikums Nr.20 “Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmums Nr.537 “Par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 24.maija nolikumam Nr.23

(protokols Nr.8, 7.punkts)
Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 36.nolikumu
Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 26.nolikumu
Grozīts ar domes 2019.gada 21.novembra 37.nolikumu
Grozīts ar domes 2021.gada 25.marta 4.nolikumu

Pielikums PDF

Ziņas piemērs:

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz tālr.nr.20000000 norādot vārdu un uzvārdu” “Tiek organizēta Jūrmalas pilsētas Civilās aizsardzības komisijas sēde 2018.gada _._____, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, sēžu zālē. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr.nr.20000000 norādot vārdu un uzvārdu.”