Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 26.janvāra 1.nolikumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 35.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2022.gada 17.februārīNr. 10

protokols Nr. 3, 8. punkts

Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisijas
nolikums

Izdots saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas
likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi
par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijām” 10.1.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šajā nolikumā noteikts Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) sastāvs, komisijas locekļu tiesības, pienākumi un komisijas apziņošanas kārtība.

2. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm.

II. Komisijas sastāvs

3. Komisijai ir šāds sastāvs:

3.1. komisijas priekšsēdētājs - Jūrmalas domes priekšsēdētājs;

3.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors;

3.3. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandieris;

3.4. Zemessardzes 17.kaujas atbalsta bataljona komandieris;

3.5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs;

3.6. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs;

3.7. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa priekšnieks;

3.8. Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks;

3.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Bulduru posteņa komandieris.

4. Katrs komisijas loceklis ir atbildīgs par godprātīgu komisijas pienākumu izpildi.

III. Komisijas locekļu pienākumi un tiesības

5. Papildus Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10.punktā noteiktajiem komisijas locekļiem ir šādi pienākumi:

5.1. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs;

5.2. ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību;

5.3. sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;

5.4. sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;

5.5. sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā;

5.6. sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts materiālajām rezervēm;

5.7. koordinēt attiecīgās piesaistītās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem;

5.8. piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās;

5.9. sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā.

6. Papildus Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 11.punktā noteiktajam, komisijas locekļiem ir tiesības pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā.

IV. Komisijas apziņošanas kārtība

7. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā atbilstoši šī nolikuma pielikumā ietvertajai shēmai.

8. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu, komisijas pulcēšanās vieta ir Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, sēžu zālē.

V. Beigu jautājums

9. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikums Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 35.nolikumu Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 1.nolikumu


Lejupielāde: DOC un PDF