Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 28.oktobra 527.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 22.aprīļa 173.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 23.jūlija 379.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 24.maija 222.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 15.februārīNr. 46

protokols Nr. 2, 11. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības
attīstības IV kārta” īstenošanai

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas numurs 40003275333) 2018.gada 18.janvārī Jūrmalas pilsētas domē iesniedza iesniegumu Nr.4.5-5-1/1 par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojuma saņemšanu, aizņēmumam, ko paredzēts ņemt Valsts kasē, projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas numurs 40003275333) kapitāla daļu turētājs (100%) ir Jūrmalas pilsētas dome.

Projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošana notiek saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likumu, Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsts mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi” 11.punktu un noteikumu pielikumā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projektu saraksts” noteikto un 2017.gada 28.jūnija Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” noslēgto līgumu Nr.5.3.1.0/16/I/014 “Līgums par Eiropas savienības fonda projekta īstenošanu”.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, kā arī Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam prioritāti P2.5. “Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide” rīcības virzienu R2.5.1. “Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība”, aktivitātes Nr.82 “Sabiedriskā pakalpojuma (ūdensapgāde un kanalizācija) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte”, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas" pirmās atlases kārtas projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj: Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 222.lēmumu

1. Sniegt Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas numurs 40003275333) (turpmāk – Sabiedrība), kuras kapitāla daļu turētājs (100%) ir Jūrmalas pilsētas dome, ņemtajam aizņēmumam 13 860 510.43 EUR (trīspadsmit miljoni astoņi simti sešdesmit tūkstoši pieci simti desmit euro 43 centi) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas" pirmās atlases kārtas projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 222.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 379.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 527.lēmumu

1.1 Papildināts ar domes 2018.gada 24.maija 222.lēmumu

2. Noteikt, ka galvojums ir spēkā līdz 2040.gada 10.aprīlim un Sabiedrībai aizņēmuma atmaksa ir uzsākama 2021.gada 10.aprīlī, kā arī aizņēmumam tiek noteikta mainīgā gada procentu likme ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem. Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 379.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 22.aprīļa 173.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 527.lēmumu

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 222.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 527.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF