Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 28.oktobra 526.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 23.jūlija 378.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 9.jūnijāNr. 290

protokols Nr. 10, 10. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases
kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likumu, Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.558 “Par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtā” un Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2017.gada 19.maija vēstulē Nr.39-2-60/4405 “Par projekta iesnieguma Nr.5.3.1.0/16/I/014 nosacījumu izpildi” sniegto atzinumu par sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, kā arī Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritāti P2.5. “Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide” rīcības virzienu R2.5.1. “Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība” aktivitātes Nr.82 “Sabiedriskā pakalpojuma (ūdensapgāde un kanalizācija) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte”, kā arī ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas 2017.gada 7.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/5) un Finanšu komitejas 2017.gada 6.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” ID Nr.5.3.1.0/16/I/014 (turpmāk – projekts) īstenošanu.

2. Noteikt projekta mērķi – paplašināt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus dažādos Jūrmalas rajonos, atbilstoši plānotajai tīklu shēmai un darbiem, kuras kartogrāfiskais materiāls pievienots 1. pielikumā, paredzot projekta realizāciju četrās daļās: Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 378.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 526.lēmumu

2.1. ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciemā saskaņā ar 2016.gada 7.jūlijā noslēgto būvdarbu līgumu Nr.JŪ 2016/01 INV;

2.2. ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Priedainē – Majoros;

2.3. ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Majoros – Vaivaros;

2.4. ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Krastciemā – Ķemeros.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – projekta laikā sasniedzamais rādītājs – papildus pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits kopumā ir 6980 iedzīvotāji, bet līdz 2018.gada 31.decembrim sasniedzamais projekta starpposma rādītājs – papildus pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits ir ne mazāk kā 525 iedzīvotāji. Projekta pieslēgumu realizācijas plāns pievienots 2.pielikumā. Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 378.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 526.lēmumu

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku 60 mēneši no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

5. Noteikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” projekta kopējās izmaksas 47 069 624,00 EUR (četrdesmit septiņi miljoni sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit četri eiro) saskaņā ar šī lēmuma 3. un 4.pielikumu, t.sk.: Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 378.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 526.lēmumu

5.1. attiecināmo izmaksu summa 34 400 000,00 EUR (trīsdesmit četri miljoni četri simti tūkstoši eiro un nulle centi), kur:

5.1.1. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 69,71% jeb 23 980 093,89 EUR (divdesmit trīs miljoni deviņi simti astoņdesmit tūkstoši deviņdesmit trīs eiro un astoņdesmit deviņi centi);

5.1.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” līdzfinansējums ir 30,29% jeb 10 419 906,11 EUR (desmit miljoni četri simti deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti seši eiro un vienpadsmit centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, sastāda 12 669 624,00 EUR (divpadsmit miljoni seši simti sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit četri eiro).

6. Uzdot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru tās noteiktajā kārtībā un termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 3.jūlijam.

7. Projekta ieviešanu uzdot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”.

8. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” plānoto līdzfinansējumu 14 920 422,00 EUR (četrpadsmit miljoni deviņi simti divdesmit tūkstoši četri simti divdesmit divi eiro) nodrošināt no saviem līdzekļiem, izvērtējot iespēju ņemt aizņēmumu līdz 14 920 422,00 EUR (četrpadsmit miljoni deviņi simti divdesmit tūkstoši četri simti divdesmit divi eiro) Valsts kasē vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, kā nodrošinājumu izmantojot Jūrmalas pilsētas domes galvojumu līdz 14 920 422,00 EUR (četrpadsmit miljoni deviņi simti divdesmit tūkstoši četri simti divdesmit divi eiro un nulle centi) garantējot kredīta atmaksu ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzekļiem.

8.1 Papildināts ar domes 2020.gada 23.jūlija 378.lēmumu

8.2 Papildināts ar domes 2021.gada 28.oktobra 526.lēmumu

9. Jūrmalas pilsētas domei paredzēt no saviem līdzekļiem segt lēmuma 8. punktā noteiktās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmuma 14 920 422,00 EUR (četrpadsmit miljoni deviņi simti divdesmit tūkstoši četri simti divdesmit divi eiro un nulle centi) kredītiestādes noteiktos procentus apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros katram kārtējam gadam visā aizņēmuma līguma darbības laikā.

9.1 Papildināts ar domes 2020.gada 23.jūlija 378.lēmumu

9.2 Papildināts ar domes 2021.gada 28.oktobra 526.lēmumu

10. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājam. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 526.lēmumu

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF, PDF Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 378.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 526.lēmumu

Pielikums Nr.2 PDF Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 378.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 526.lēmumu

Pielikums Nr.3 PDF Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 378.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 526.lēmumu

Pielikums Nr.4 PDF Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 378.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 526.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF