Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 113

protokols Nr. 4, 32. punkts

Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “A Plus Investment Alliance” (reģ.Nr.50103953631) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EDINBURGA” (reģ.Nr.50203091881) (turpmāk kopā – īpašnieces) Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 29.janvārī iesniedza iesniegumu (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/435; turpmāk – iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tām piederošo slimnīcas korpusu (būves kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002) Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000521418 izdruku, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par paraksta tiesībām un ņemot vērā būves īpašnieču izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018. gada 5.februāra atzinumu (protokols Nr.14-20/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst būves nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai būves nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF