Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 28.janvāra 22.lēmumu

2018.gada 15.martāNr. 116

protokols Nr. 4, 35. punkts

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu
Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), veicot sanatorijas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 008 2601 001) Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā un ēdnīcas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 008 2601 001) Kalsnavas ielā 2 k-2, Jūrmalā (turpmāk – Ēkas) vizuālo un tehnisko apskati un izvērtējot lietas faktiskos apstākļus, konstatē:

[1] Saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000091835 nekustamais īpašums Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā ar kadastra Nr.1300 008 2601 sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 14025m2 (turpmāk – Zemes vienība). Zemes vienības īpašnieks ir Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā, reģistrācijas Nr.90000014724;

[1.1] Saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5301 nekustamais īpašums Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā ar kadastra Nr.1300 508 2601 sastāv no Ēkām, kuru īpašnieks ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OSTAS ĪPAŠUMI”, reģistrācijas Nr.40103356556 (turpmāk – Īpašnieks). Ēkas ir funkcionāli saistītas ar Zemes vienību.

[2] Domes Pilsētplānošanas nodaļas (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) būvinspektors, pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.panta sesto daļu, 2017.gada 16.februārī sagatavoja atzinumu Nr.116 par Ēku pārbaudi (turpmāk – Atzinums Nr.116). Veicot Ēku pārbaudi, tika konstatēts, ka:

[2.1] Ēkas atrodas sliktā vizuālā stāvoklī, ēdnīcas ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2601 001 var iekļūt nepiederošās personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Ēku fasāde ir bojāta. Nav veikta Ēku konservācija atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

[3] Pilsētplānošanas nodaļa 2017.gada 17.februārī nosūtīja Ēkas Īpašniekam vēstuli (reģistrēta ar lietvedības Nr. 14-1/297) un šī lēmuma 2.punktā minēto Atzinumu Nr.116 par Ēku pārbaudi.

[4] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmo daļu un 62.panta pirmo daļu p ēc administratīvās lietas ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu. Lai iegūtu nepieciešamo informāciju un panāktu tiesisku, taisnīgu un efektīvu lietas izskatīšanu, iestāde pēc iespējas dod administratīvā procesa dalībniekiem norādījumus un ieteikumus. Lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. Atzinuma 4.punktā Īpašniekam tika uzdots ierasties 2017.gada 6.martā Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai.

[5] Domē 2017.gada 10.martā saņemts Īpašnieka 2017.gada 9.marta iesniegums (Domē reģistrēts ar lietvedības Nr.14-3/1245) ar lūgumu rast iespēju atvēlēt laiku Ēku konservācijas projekta izstrādāšanai un saskaņošanai, nepiemērojot šajā laika posmā administratīvus ietekmēšanas pasākumus un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

[6] Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors, pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.panta sesto daļu, 2018.gada 14.februārī sagatavoja atzinumu Nr.118 par Ēku atkārtotu pārbaudi (turpmāk – Atzinums Nr.118). Veicot Ēku atkārtoto pārbaudi, tika konstatēts, ka:

[6.1] Ē kās var iekļūt nepiederošās personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas . Nav veikta Ēku atjaunošana vai konservācija atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Ēku fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas prasībām.

[6.2] Ēkas neatbilst:

[6.2.1]Civillikuma 1084.panta noteiktām prasībām, jo konkrētajā gadījumā Ēku īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jāuztur savas Ēkas tādā stāvoklī, ka no tām nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem;

[6.2.2] Domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.20) 51.13.apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo konkrētajā gadījumā Ēku Īpašniekam jānodrošina Ēku fasādes (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu, sakoptu izskatu un tīrību, savlaicīgu šo Ēku elementu krāsošanu un remontu, saskaņojot ar Domes būvvaldi (turpmāk – Būvvalde). Nedrīkst pieļaut, ka krāsojumā ir bojājumi, plaisas, izdrupumi vai apdares materiāla atslāņojumi;

[ 6.2.3] Saistošo noteikumu Nr.20 56.13.apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo konkrētajā gadījumā Ēkas, kuras uz nenoteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas vai kurās nenotiek saimnieciska darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, ja tajā var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Nekustamais īpašums nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

[6.2.4] Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar 2016.gada 24.marta grozījumiem (turpmāk – Apbūves noteikumi) 464. punktā noteiktajām prasībām, jo konkrētajā gadījumā, lai novērstu pilsētvides ainavas degradāciju, īpašnieks veic to uzturēšanu un sakopšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un šo noteikumu prasībām.

[7] Pilsētplānošanas nodaļa 2018.gada 21.februārī nosūtīja Ēkas Īpašniekam vēstuli (reģistrēta ar lietvedības Nr. 14-1/466) un šī lēmuma 2.punktā minēto Atzinumu Nr.118 par Ēku pārbaudi.

[7.1] Vēstulē Īpašniekam sniegta informācija, ka Pilsētplānošanas nodaļa, pamatojoties uz Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.29) 1. un 3.punktu, gatavo lēmuma projektu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu Ēku sakārtošanu.

[8] Saistošo noteikumu Nr.29 3.punktā noteikts, ka ēkai, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ar nākamo mēnesi, pēc ēkas klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā, piemēro nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

[9] Saskaņā ar Civillikuma 863.pantu kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājis Ēku sakārtošanu atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.20 51.13. un 56.13.apakšpunktā noteiktām prasībām, Ēkas sava tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.29 1.apakšpunktu ir uzskatāmas un klasificējamas par cilvēku drošību apdraudošām un vidi degradējošām Ēkām . Vienlaikus tās būtu apliekamas ar nodokļa likmi 3 procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības.

[10] Dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, kamēr Ēkas netiks sakārtotas atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, un, pamatojoties uz Saistošo noteikumu Nr.29 7.punktu, šo paaugstināto nodokļa likmi Ēkām piemēros līdz tā mēneša beigām, kurā stāsies spēkā lēmums, ar kuru būs atcelts lēmums par Ēku klasificēšanu kā cilvēku drošību apdraudošām un vidi degradējošām.

[11] Būvniecības likuma 21.panta devītajā daļā noteikts, ja ēka ir sagruvusi un nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs ēkas īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto. Šā lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

[12] Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 158.2. apakšpunktu b ūve ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.

Vispārīgo būvnoteikumu 159.2. apakšpunktā noteikts, ka pašvaldība uzdod ēku īpašniekam sakārtot būvi, lai tā atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām, ja būve bojā ainavu. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas . Ņemot vērā to, ka Ēkas ir cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas , Domes pienākums Ēku Īpašniekam ir uzdot sakārtot tās, nosakot samērīgu lēmuma izpildes termiņu.

Būvniecības tiesisko kārtību regulējošos normatīvajos aktos – Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos nav noteikti minimālie vai maksimālie termiņi, kuros iestāde personai var uzdot veikt darbības saistībā ar ēku sakārtošanu. Līdz ar to secināms, ka šāds termiņš ir izvērtējams un nosakāms katrā individuālā gadījumā, atkarībā no lietas faktiskajiem apstākļiem. Dome uzskata, ka konkrētajā gadījumā izpildes termiņš ir nosakāms līdz 2018.gada 30.jūnijam, jo tas ir pietiekams termiņš, lai Īpašnieks iesniegtu Būvvaldes komisijā paskaidrojuma rakstu Ēkas konservācijai un saņemtu tajā atzīmes par Ēkas konservācijas darbu akceptu, par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmo daļu, 62.panta pirmo daļu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu, Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu, Vispārīgo būvnoteikumu 159.2. apakšpunktu, Domes Saistošo noteikumu Nr.20 51.13 un 56.13. apakšpunktu, Domes Apbūves noteikumu 464.punktu un Domes Saistošo noteikumu Nr.29 1. un 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Klasificēt Ēkas kā vidi degradējošas.

2. Aplikt Ēkas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības.

3. Uzdot Ēku Īpašniekam līdz 2018.gada 30.jūnijam būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt Ēku konservāciju (skat. [12] punktu).

Lēmums daļā par Ēku klasificēšanu kā cilvēku drošību apdraudošas Ēkas un daļā par nekustamā īpašuma aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā kā starplēmums nav pārsūdzams. Savukārt lēmumu daļā par uzdošanu veikt Ēkas konservāciju vai Ēkas pārbūvi uzsākšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis