Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 22

protokols Nr. 1, 26. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.martā lēmuma Nr.116
“Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku
sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.martā pieņēma lēmumu Nr.116 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums). Lēmuma lemjošās daļas 1.punktā ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 008 2601 001 un 1300 008 2601 002 Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā (turpmāk – Ēkas) tika noteikts vidi degradējošu Ēku statuss un saistībā ar piešķirto statusu, Lēmuma lemjošās daļas 2.punktā, Ēkām tika noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme. Lēmuma lemjošās daļas 3.punktā nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā īpašniekam tika uzdots līdz 2018.gada 30.jūnijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt ēku konservāciju.

Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktā noteikts, ka šo saistošo noteikumu 3.punktā noteikto nodokļa likmi par būvi pārtrauc piemērot, ja atcelts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu - ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas.

Domes Būvvalde 2020.gada 10.februārī ir izsniegusi būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2020-1111 (278) ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2601 002 pārbūvei.

Domes Būvvalde 2020.gada 28.aprīlī ir izsniegusi būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2019-6068 (2640) ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2601 001 pārbūvei.

Domes Būvvalde 2019.gada 12.februāra vienkāršotās būvniecības iecerēs Nr.BIS-BV-3.1-2019-417 (1184), Nr.BIS-BV-3.1-2019-419 (1185) un Nr.BIS-BV-3.1-2019-418 (1186) 2020.gada 30.novembrī ir veikusi atzīmes par būvdarbu pabeigšanu.

Tā kā ir uzsākta Ēku pārbūve un pabeigta Ēku vienkāršotā atjaunošana, nekustamais īpašums Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā ir uzskatāms par būvobjektu. Šobrīd nepastāv tie apstākļi, uz kā pamata Ēkas tika klasificētas kā vidi degradējošas, kas ir pamats Lēmumu atzīt par spēku zaudējušu.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu, Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 008 2601 001 un 1300 008 2601 002 Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā vidi degradējošu ēku statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.116 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā”.

3. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā nodokļa pārrēķinu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF