Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 26.03.2018. Stājas spēkā 27.03.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 122

protokols Nr. 4, 41. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu un 77.punktu un ievērojot Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2) un 2018.gada 7.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) grozījumu izstrādi.

2. Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju un darba grupas vadītāju apstiprināt Jūrmalas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu.

4. Ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidot darba grupu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzraudzībai.

5. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā, pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot lēmumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un divu nedēļu laikā, pēc lēmuma pieņemšanas, nosūtīt to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

6. Domes Pilsētplānošanas nodaļai piecu darbdienu laikā, pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot lēmumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma) un, divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, nodrošināt paziņojuma par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma pieņemšanu un saistošo noteikumu izdošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.marta lēmumam Nr.122

(protokols Nr.4, 41.punkts)

DARBA UZDEVUMS

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

1. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums:

1.1. Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta piektajai un septītajai daļai pašvaldība izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus teritorijas plānojumā, ja spēkā stājas jauni ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ietveramo informāciju saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, kā arī jauni augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. Pamatojoties uz Būvniecības likumu, kas stājās spēkā 2014.gada 1.oktobrī, izdoti virkne normatīvo aktu būvniecības jomā. Gan Būvniecības likumā, gan arī uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos ir vairakkārt veikti grozījumi. Nepieciešams veikt Teritorijas plānojuma sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izvērtēšanu saistībā ar veiktajām izmaiņām ar augstāku juridisku spēku esošajos normatīvajos aktos. Valsts sekretāru 2017.gada 5.oktobra sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"". Saistībā ar šiem grozījumiem iespējamas būtiskas izmaiņas detālplānojumu izstrādes regulējumā, tādēļ ir lietderīgi jau šobrīd uzsākt Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu, lai spētu savlaicīgi pielāgoties izmaiņām.

1.2. Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otrajai daļai lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Domē pastāvīgi tiek saņemti ierosinājumi no nekustamo īpašumu īpašniekiem uzsākt lokālplānojumu izstrādi atsevišķām zemes vienībām vai pilsētas teritorijas daļām ar mērķi veikt grozījumus Teritorijas plānojumā, kā arī tiek sniegtas konsultācijas saistībā ar iespējām mainīt atļauto izmantošanu un aprobežojumus, tostarp, nodrošināt zemes vienību sadales iespējas. Pašlaik izstrādes stadijā ir 8 lokālplānojumi, savukārt 8 ierosinājumi uzsākt lokālplānojumu nav atbalstīti. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – Ministrija) 2017.gada 22.februāra vēstulē Nr.15-2/1553 Domes Pilsētplānošanas nodaļai saistībā ar lokālplānojumu izstrādes iespējām atsevišķām zemes vienībām Jūrmalas pilsētā nolūkā izstrādāt lokālplānojumu kā teritorijas plānojuma grozījumus, ir norādījusi, ka nemitīga teritorijas plānojuma grozīšana, izstrādājot lokālplānojumus, neveicina pilsētas teritorijas līdzsvarotu ilgtspējīgu attīstību, izraisa haotisku attīstību un apgrūtina tās attīstības pārskatāmību. Ministrija sniedza ieteikumu apzināt un izvērtēt tās teritorijas, kurās nepieciešamas izmaiņas teritorijas izmantošanā vai tās aprobežojumos, un izstrādāt Teritorijas plānojuma grozījumus, kas aptver visu pašvaldības administratīvo teritoriju.

1.3. Drīzumā būs nepieciešams uzsākt darbu pie jaunas Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas pēc 2020.gada izstrādes un Jūrmalas pilsētas stratēģijas 2010. – 2030.gadam aktualizēšanas. Programmā tiks noteikti pilsētas attīstības vidēja termiņa mērķi, prioritātes, rīcības virzieni, rīcības un investīciju plāni nākamajam periodam pēc 2020.gada,savukārt stratēģijā ir jāaktualizē pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums līdz 2030.gadam. Lai nodrošinātu pilsētas telpiskās attīstības mērķu sasniegšanu un attīstības programmas īstenošanu, lietderīgi veikt savlaicīgu attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņošanu un sasaisti.

1.4. Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likumu Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 16.panta trešajai daļai un Pārejas noteikumu 3.punktam, ir izveidojis zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 13400010001 un kopējo platību 47743100 kv.m jeb 4774.3100 ha ar nosaukumu “jūras piekrastes ūdeņi”. Teritorijas plānojumā nav iekļauta šī zemes vienība un termins “jūras piekrastes ūdeņi” ar tai noteikto atļauto izmantošanu.

1.5. Nepieciešams izskatīt citu normatīvo aktu prasību un pašvaldības pieņemto lēmumu ietekmi uz Teritorijas plānojumu un izvērtēt attiecīgo izmaiņu veikšanu teritorijas plānojumā.

2. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:

2.1. Izvērtēt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un veikt nepieciešamās izmaiņas.

2.2. Veikt nepieciešamos grozījumus Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, ņemot vērā Domes pieņemtos lēmumus attiecībā uz pašvaldības interesēm teritoriju izmantošanā, tostarp, noteikt un attēlot degradētās teritorijas.

2.3. Veikt Jūrmalas pilsētas administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu un jūras piekrastes sauszemes daļas integrētu teritorijas plānošanu, ietverot Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas bez apbūves daļas izvērtējumu un risinājumus tās precizēšanai’, ņemot vērā nacionālā līmeņa jūras un piekrastes telpiskās plānošanas dokumentus.

2.4. Izvērtēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma prasības attiecībā teritoriju funkcionālajām zonām un to atļauto izmantošanu, apbūves un zemes vienību veidošanas nosacījumiem, veikt izmaiņas, ņemot vērā aktuālo sociāli ekonomisko situāciju un paredzamās nākotnes tendences, kā arī kopīpašuma tiesisko regulējumu.

2.5. Izskatīt un veikt nepieciešamos grozījumus Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, vērtējot to atbilstību Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010 – 2030 un salāgojot ar Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu, nozaru politikas plānošanas dokumentiem un tematiskajiem plānojumiem

3. Teritorijas plānojuma grozījumu saturs:

3.1. Paskaidrojuma raksts: spēkā esošā teritorijas plānojuma, apstiprināto un uzsākto lokālplānojumu izvērtējums, teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts, atbilstība Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010 – 2030 un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmai un nozaru politikas plānošanas dokumentiem un tematiskajiemplānojumiem.

3.2. Grafiskā daļa, kas ietver:

3.2.1. Jūrmalas pilsētas teritorijas funkcionālo zonējumu un teritorijas ar īpašiem noteikumiem;

3.2.2. Apgrūtinājumus, sarkano līniju plānu, plūdu riska teritorijas, riska teritorijas un objektus;

3.2.3. Citas kartes un kartoshēmas, kas nosaka vai attēlo grafiskā veidā teritorijas izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus.

3.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi, ietverot aktualizētu spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu sarakstu un teritorijas plānojuma īstenošanas kārtību, nosakot gadījumus, kuros nepieciešama detālplānojumu izstrāde un prasības to lokālplānojumu izstrādei, ar kuriem tiek grozīts Teritorijas plānojums.

3.4. Ziņojums par Teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ietverot pārskatu par institūciju atzinumiem un privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

4. Institūcijas, no kurām pieprasa nosacījumus un informāciju Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei:

4.1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;

4.2. Vides pārraudzības valsts birojs;

4.3. Dabas aizsardzības pārvalde;

4.4. Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”;

4.5. Valsts meža dienests;

4.6. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

4.7. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;

4.8. Veselības inspekcija;

4.9. Ministrija;

4.10. VAS “Latvijas dzelzceļš”.

5. Kartogrāfiskā pamatne:

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei izmanto aktuālus Valsts zemes dienesta izsniegtus nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus un Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko pamatni ar mēroga noteiktību 1: 10 000.

6. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes process:

6.1. Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu organizēt saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām, papildus organizējot priekšlikumu pieņemšanu pēc lēmuma par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu pieņemšanas, lai pēc iespējas savlaicīgāk nodrošinātu sabiedrības iesaisti plānošanas procesā.

6.2. Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu organizēt četru nedēļu garumā, nodrošinot sabiedrībai iespēju iepazīties ar redakcijas materiāliem Domes telpās, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

6.3. Publiskās apspriešanas laikā organizēt vismaz vienu publiskās apspriešanas sanāksmi.

6.4. Veikt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja tiek saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par novērtējuma piemērošanu, Vides pārskata publisko apspriešanu organizēt vienlaicīgi ar plānojuma redakcijas publisko apspriešanu.

6.5. Ja nepieciešama Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošana, tad pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš ir 3 nedēļas, ietverot vienu publiskās apspriešanas sanāksmi.


Lejupielāde: DOC un PDF