Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.aprīlīNr. 172

protokols Nr. 6, 23. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu
iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltumapgādes
pārvades un sadales sistēmas efektivitātes
paaugstināšana Jūrmalā” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumu, Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumiem Nr.135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2018.gada 13.marta vēstulē Nr.39-2-60/3589 “Par projekta iesnieguma Nr.4.3.1.0/17/A/037 nosacījumu izpildi (pirmās atlases kārtas ietvaros), kā arī Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritātes P2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R2.6.1.: “Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide” aktivitāti Nr.88 “Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgādes) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte” un Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam pasākuma 4.2. “Pasākumi enerģijas ražošanas sektorā” aktivitāti 4.2.3. “Siltumtrašu nomaiņa un zudumu samazināšana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” (reģ.nr.42803008058) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā”, Nr.4.3.1.0/17/A/037 (turpmāk -projekts), īstenošanu.

2. Pieņemts zināšanai projektam noteikto mērķi - paaugstināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības centralizētās siltumapgādes efektivitāti, samazinot siltumenerģijas zudumus, pārvades un sadales sistēmās, novērst siltumnesēja noplūdes siltumtīklos, samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabot siltumapgādes sistēmas hidrauliskos rādītājus, nomainot avārijas stāvoklī esošos cauruļvadus dzelzsbetona kanālos ar rūpnieciski izolētām bezkanāla siltumtrasēm.

3. Pieņemt zināšanai ieguvumus, kas tiks gūti projekta īstenošanas rezultātā:

3.1. rekonstruēti siltumtīkli 8 085 metri;

3.2. esošo siltuma zudumu samazinājums;

3.3. siltumnīcefekta gāzu samazinājums.

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta aktivitātes tiks īstenotas 24 mēnešu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, taču ne vēlāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim.

5. Pieņemts zināšanai, ka projekta kopējās izmaksas ir 7 149 622,61 EUR (septiņi miljoni viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit divi euro un 61 cents) saskaņā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu, no tām:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 5 908 779,02 EUR (pieci miljoni deviņi simti astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi euro un 02 centi), kur:

5.1.1. Kohēzijas fonda finansējums ir 40% jeb 2 363 511,61 EUR (divi miljoni trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro un 61 cents);

5.1.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” līdzfinansējums ir 60 jeb 3 545 267,41 EUR (trīs miljoni pieci simti četrdesmit pieci tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro un 41 cents);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 1 240 843,59 EUR (viens miljons divi simti četrdesmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs euro un 59 centi), kuru sedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”.

6. Atbalstīt vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” un Centrālo finanšu un līguma aģentūru, tās noteiktajā kārtībā un termiņā.

7. Pieņemts zināšanai, ka projekta ieviešanu, tai skaitā norēķinus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, tās finanšu līdzekļu ietvaros.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai iekļaut informāciju par projekta īstenošanas gaitu ceturkšņa atskaitēs par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Investīciju plāna 2018.-2020.gadam izpildi saskaņā ar gada 22.marta Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojuma Nr.1.1.-14/136 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada darba plāna apstiprināšanu” 4.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF