Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 07.05.2018. Stājas spēkā 08.05.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.aprīlīNr. 196

protokols Nr. 6, 51. punkts

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101
daļai – pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 17.maija lēmumu Nr.285 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai – pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai” (turpmāk – Lēmums Nr.285), zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai – pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai (turpmāk – Pludmales nogabals), ir izstrādāts detālplānojums (turpmāk – detālplānojums).

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar mērķi izstrādāt risinājumu īslaicīgas lietošanas būves pludmales apkalpes infrastruktūras nodrošināšanai ar paaugstinātu komforta līmeni, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Atbilstoši Domes 2017.gada 14.decembra lēmumam Nr.602 „ Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai – pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” par detālplānojumu ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemts rakstisks atbalsts izstrādātajiem detālplānojuma risinājumiem no 25 respondentiem, kā arī viena vēstule ar iebildumiem un viena vēstule ar priekšlikumiem. Izvērtējot saņemtās atsauksmes, kā arī institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt detālplānojuma pilnveidošanu. Detalizēts saņemto iebildumu un priekšlikumu izvērtējums ir iekļauts sanāksmes, kurā izskatīti saņemtie priekšlikumi un atzinumi, protokolā.

Detālplānojums Pludmales nogabalam izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Domes Lēmumu Nr.285 un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 11.aprīļa atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/4 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu Pludmales nogabalam. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

2. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotāju par detālplānojuma Pludmales nogabalam īstenošanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka detālplānojuma Pludmales nogabalam īstenošana tiek veikta līdz 2027.gada 31.decembrim atbilstoši starp Domi un detālplānojuma ierosinātāju 2017.gada 13.septembrī noslēgtā pludmales apkalpes teritorijas nomas līguma Nr.1.2-16.3.4/1283 darbības laikam.

4. Ja Pludmales apkalpes teritorijas nomas līgums Nr.1.2-16.3.4/1283 tiek izbeigts pirms tā termiņa beigām, Dome izvērtē detālplānojuma Pludmales nogabalam atbilstību tā brīža normatīvajam regulējumam un tiesiskajiem apstākļiem, un lemj par iespēju turpināt detālplānojuma Pludmales nogabalam īstenošanu līdz 2027.gada 31.decembrim vai tā atcelšanu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma Pludmales nogabalam apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

6. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma Pludmales nogabalam apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma Pludmales nogabalam apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

8. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

9. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma Pludmales nogabalam apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.aprīļa lēmumam Nr.196

(protokols Nr.6, 51.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 20____.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs (turpmāk – Dome), no vienas puses,

un detālplānojuma Jūrmalā zemesgabala daļai ar kadastra apzīmējumu 13000070101 – pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai, īstenotājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru 17”, reģistrācijas numurs 40103497413 (turpmāk – Īstenotājs), ko pārstāv ________, no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 20___. gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma Jūrmalā zemesgabala daļai ar kadastra apzīmējumu 13000070101 – pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma projekta Jūrmalā zemesgabala daļai ar kadastra apzīmējumu 13000070101 – pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 20__.gada __.______ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma Jūrmalā zemesgabala daļai ar kadastra apzīmējumu 13000070101 – pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana atbilstoši 2017.gada 13.septembrī starp Domi un detālplānojuma ierosinātāju noslēgtajam Pludmales apkalpes teritorijas nomas līgumam Nr.1.2-16.3.4/1283 (turpmāk – nomas līgums), ietver pasākumus:

1.2.1. sezonas objekta vai vieglas konstrukcijas īslaicīgas lietošanas būves projektēšanu un novietošanu;

1.2.2. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.3. sezonas objekta vai vieglas konstrukcijas īslaicīgas lietošanas būves demontāžu nomas līgumā noteiktā kārtībā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.1.2. Detālplānojuma īstenošanu uzsākt divu gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojuma īstenošanu veic ne vēlāk kā līdz 2027.gada 31.decembrim, tas ir 2017.gada 13.septembrī starp Domi un detālplānojuma ierosinātāju noslēgtā Pludmales apkalpes teritorijas nomas līguma Nr.1.2-16.3.4/1283 darbības laikā;

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.4. nodrošināt, lai sezonas objekta vai vieglas konstrukcijas īslaicīgas lietošanas būves novietošanas un ekspluatācijas laikā netiktu negatīvi ietekmēta Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību kvalitāte, kā arī, lai tiktu veikti kāpu zonas nostiprināšanas un biotopa “Priekškāpas” ietekmi samazinoši pasākumi;

2.1.5. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.2.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei;

2.3. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.4. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz divām lapām un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, otrs - Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv

________________________

/E.Stobovs /

Īstenotājs

SIA „Bulduru 17”

Reģistrācijas numurs 40103497413

Adrese

Tālrunis

e-pasts

__________________________

/ ____________/


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF