Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 26.augusta 357.lēmumu

2018.gada 24.maijāNr. 226

protokols Nr. 8, 16. punkts

Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikuma Nr.49 „Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” 8.punktu, kā arī ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību Jūrmalas pilsētā un aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, un ievērojot to, ka ir saņemti divdesmit uzņēmēju pieteikumi iekļaušanai Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā, no kuriem 2 (divi) tika noraidīti neatbilstības dēļ, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Uzņēmēju konsultatīvo padomi šādā sastāvā:

1.1. Elīna Malkiela, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANARE-KRC JAUNĶEMERI”;

1.2. Velta Lasmane, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Akvaparks”;

1.3. Gundega Lubgane, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JMG dizains”;

1.4. Aleksandrs Bērzkalns, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ELEKTRONS S”;

1.5. Jānis Drulle, Akciju sabiedrība “Fēnikss”;

1.6. Mārtiņš Čuda, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JŪRMALAS MEŽAPARKI”;

1.7. Valdis Garoza, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kļavu centrs”;

1.8. Igors Krivoručko, SIA “Jūrmalas namsaimnieks”;

1.9. Igors Daņiļēvičs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Real Estate Jurmala”;

1.10. Dzintars Sprīvulis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Noderīgas Lietas”;

1.11. Arnis Laus, SIA “EASY BUILDING”; Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 3.lēmumu

1.12. Sandra Balča, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JŪRMALAS PROMENĀDE”;

1.13. Rafaels Joffe, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bulduru Dārzkopības vidusskola;

1.14. Andris Andreika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tehindustry”;

1.15. Zigmunds Pavlovskis, SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”;

1.16. Igors Birins, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ANBI LB”;

1.17. Raitis Bērziņš, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gukāra” ;

1.18. Laura Frančenko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ĒRGĻI VT”.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmums Nr.141 “Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis