Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 26.augusta 357.lēmumu

2019.gada 24.janvārīNr. 3

protokols Nr. 1, 5. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.226
“Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikuma Nr.49 „Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” 12.punktu un pamatojoties uz SIA “Easy Building” 2018.gada 27.novembra elektroniskā pasta vēstuli (Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā reģistrēta 2018.gada 28.novembrī ar Nr.1.1-37/12303) un SIA “Nekustamie īpašumi “Kurši”” 2018.gada 19.decembrī iesniegto pieteikuma anketu par iekļaušanu Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā (Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā reģistrēts 2018.gada 19.decembrī ar Nr. 1.1-37/13172), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.226 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” šādu grozījumu:

Izteikt 1.11.punktu šādā redakcijā:

“1.11. Kristīne Kursīte, SIA “Nekustamie īpašumi “Kurši””;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis