Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 26.maija 252.lēmumu

2018.gada 24.maijāNr. 283

protokols Nr. 8, 74. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.386
“Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību”

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” XIV nodaļu „Nomas maksas apmērs un samaksas kārtība”, Euro ieviešanas kārtības likuma 12.pantu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 16.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” šādu grozījumu:

Izteikt lemjošās daļas trešo rindkopu šādā redakcijā:

“Ūdenstilpes nomas maksa par 1 (vienu) kvadrātmetru gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli) ir:

1. teritorijā no Lielupes grīvas līdz Pērkona ielai 0,71 EUR/m2;

2. teritorijā no Pērkona ielas līdz Valtera prospektam 0,57 EUR/m2;

3. teritorijā no Valtera prospekta līdz Kviešu ielai 0,43 EUR/m2.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis