Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 26.maija 252.lēmumu

2012.gada 19.jūlijāNr. 386

protokols Nr. 11, 13. punkts

Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” XIV nodaļu „Nomas maksas apmērs un samaksas kārtība” un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 4.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.1-59/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļā apstiprināt ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību:

Par ūdenstilpes iznomāšanu tiek noteikta nomas maksa. Nomas maksa tiek noteikta, ņemot vērā ūdenstilpes platību (papildus maksājot PVN).

Ūdenstilpes nomas maksa par 1 (vienu) kvadrātmetru gadā (neskaitot PVN) ir: Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 283.lēmumu

1. teritorijā no Lielupes grīvas līdz Pērkona ielai 0.5 LVL/m2; Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 283.lēmumu

2. teritorijā no Pērkona ielas līdz Valtera prospektam 0.4 LVL/m2; Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 283.lēmumu

3. teritorijā no Valtera prospekta līdz Kviešu ielai 0.3 LVL/m2. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 283.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis