Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 28.februāra 104.lēmumu

2022.gada 26.maijāNr. 252

protokols Nr. 10, 59. punkts

Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 83.punktu ūdenstilpes nomas maksu nosaka, ņemot vērā ūdenstilpes platību, atrašanās vietu, izmantošanas veidu un sociālekonomiskos faktorus. Ja ūdenstilpi paredzēts izmantot komerciāliem mērķiem vai konkursā par ūdenstilpes nomu ir pieteicies tikai viens pretendents, nomas maksu nosaka, ņemot vērā sertificēta vērtētāja atbilstoši tirgus novērtējumam noteikto nomas maksu.

Neatkarīgā vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic”, reģistrācijas Nr.50003619401, 2022. gada 2. maijā noteiktas šādas nomas maksas, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli:

1. teritorijā no Dzelzceļa tilta līdz Pērkona ielai 3,90 euro/m2;

2. teritorijā no Pērkona ielas līdz Salas ielai 1,60 euro/m2;

3. teritorijā no Salas ielas līdz Valtera prospektam 0,70 euro/m2;

4. teritorijā no Valtera prospekta līdz Kviešu ielai 0,50 euro/m2.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 83.punktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 18. maija sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/5), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās ūdenstilpes Lielupes daļā nomas maksas apmēru par vienu kvadrātmetru gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli), nosakot, ka:

1.1. teritorijā no Dzelzceļa tilta līdz Pērkona ielai 3,90 euro/m2;

1.2. teritorijā no Pērkona ielas līdz Salas ielai 1,60 euro/m2;

1.3. teritorijā no Salas ielas līdz Valtera prospektam 0,70 euro/m2;

1.4. teritorijā no Valtera prospekta līdz Kviešu ielai 0,50 euro/m2.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 19. jūlija lēmums Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis