Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 99.lēmumu

2018.gada 14.jūnijāNr. 286

protokols Nr. 9, 5. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. janvāra lēmumā Nr.4
“Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības
iepirkumu pastāvīgo komisiju”

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1., 2. un 6.punktu, 8.panta ceturto daļu, 24.pantu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikuma Nr.16 “Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums” 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.4 “Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju” šādu grozījumu:

Aizstāt 2.7.apakšpunktā vārdus “Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītājs” ar vārdiem “Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas vadītājs”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis