Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 390

protokols Nr. 10, 64. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumā Nr.367
“Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju”

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Priedaines satiksmes mezgls”, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 006 1414, kas sastāv no zemesgabala 71544 m2 platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1414 003 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 5.janvāra un 2013.gada 9.aprīļa lēmumiem nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5682.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 10.jūlija lēmumu Nr.367 “Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju” starp Domi un Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju (turpmāk – Pašvaldības policija) 2014.gada 31.jūlijā noslēgts Patapinājuma līgums par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/1025 (turpmāk – Līgums) ar kuru Pašvaldības policijai bezatlīdzības lietošanā nodota virkne pašvaldības īpašumu Pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai.

Dome 2018.gada 4.jūnijā ir saņēmusi Pašvaldības policijas iesniegumu (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-33/6084) ar lūgumu izslēgt no Līguma nekustamo īpašumu “Priedaines satiksmes mezgls”, kas šobrīd vairs nav nepieciešams Pašvaldības policijas pamatfunkciju nodrošināšanai. Šobrīd, lai nodrošinātu transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā kārtības (turpmāk – Kārtība) ievērošanu, Dome izmanto Jūrmalas pilsētas transportlīdzekļu kontroles informācijas sistēmu, kas uzkrāj un apstrādā Kārtības ievērošanas kontrolei nepieciešamos datus, līdz ar to zudusi nepieciešamība nekustamajā īpašumā “Priedaines satiksmes mezgls”, Jūrmalā, nodrošināt kontrolpunktu ar Pašvaldības policijas dežurējošo personālu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā Pašvaldības policijas 2018.gada 4.jūnija iesniegumu, Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 18.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Svītrot Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmuma Nr.367 “Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju” 1.punktā 11.punktu.

2. Uzdot domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

2.1. veikt grozījumus 2014.gada 31.jūlijā starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju noslēgtajā Patapinājuma līguma Nr.1.2-16/1025 redakcijā, atbilstoši šī lēmuma pielikumam;

2.2. nodrošināt nekustamā īpašuma “Priedaines satiksmes mezgls”, Jūrmalā, apsaimniekošanu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 2.punktā minēto vienošanos.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija lēmumam Nr.390

(protokols Nr.10, 64.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2014.gada 31.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.1.2-16/1025

Jūrmalā 2018.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – PATAPINĀTĀJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __.________ lēmumu Nr.___ “ Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmuma Nr.367 “Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju” no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, reģistrācijas Nr.90000056554, tās priekšnieka Valda Kivkucāna personā (turpmāk – PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS), no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr.____ “ Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmuma Nr.367 “Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju” un starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju 2014.gada 31.jūlijā noslēgtā Patapinājuma līguma Nr.1.2-16/1025 (turpmāk – Līgums) 6.3.punktu , noslēdz šādu vienošanos:

1. Izslēgt Līguma 1.1.punkta 11.apakšpunktu.

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie PATAPINĀTĀJA, otrs eksemplārs pie PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

PAtapinātājs

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

E.Stobovs

PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

Reģistrācijas Nr. 90000056554

Dubultu prospekts 2, Jūrmala, LV - 2015

_____________________

V.Kivkucāns


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF