Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 26.jūlija 390.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2014.gada 10.jūlijāNr. 367

protokols Nr. 11, 49. punkts

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar
Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju

Atbilstoši 2012.gada 29.jūnija Aktam Nr.1.1-42/4525 par nekustamā īpašuma nodošanu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošās glābšanas staciju ēkas un tām piegulošie zemesgabali nodoti Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas, reģistrācijas Nr.90000056554, pārraudzībā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.decembra rīkojumu Nr.1.1-14/459 „Par izmaiņām bilancē” Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas pārraudzībā nodota Priedaines policijas posteņa ēka - caurlaižu punkts ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1414 003, „Priedaines satiksmes mezgls”, kadastra Nr.1300 006 1414.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kā arī, ņemot vērā, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības sniegto informāciju par Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošajiem īpašumiem, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas izmantošanu un uzturēšanu, kā arī nodrošinātu glābšanas darbu veikšanu uz ūdens, ledus un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem Jūrmalas peldvietās un ārpus tām , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai uz nenoteiktu laiku šādus Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumus:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums

Būves tips

Platība (m2)

1.

6.līnija 1A, Jūrmala

1300 007 1403 001

Glābšanas stacijas ēka

282

2.

6.līnija 1A, Jūrmala

1300 007 1403

Zemesgabals

501

3.

Brīzes iela 1, Jūrmala

1300 025 0226 001

Glābšanas stacijas ēka

114.8

4.

Brīzes iela 1, Jūrmala

1300 025 0226

Zemesgabals

559

5.

Kapteiņa Zolta iela 123, Jūrmala

1300 019 1706 001

Glābšanas stacijas ēka

543.6

6.

Kapteiņa Zolta iela 123, Jūrmala

1300 019 1706

Zemesgabals

2122

7.

Kļavu iela 1A, Jūrmala

1300 010 1209 001

Glābšanas stacijas ēka

267.6

8.

Kļavu iela 1A, Jūrmala

1300 010 1209

Zemesgabals

1333

9.

Rožu iela 1A, Jūrmala

1300 014 0610 001

Glābšanas stacijas ēka

219.7

10.

Rožu iela 1A, Jūrmala

1300 014 0610

Zemesgabals

937

11. Svītrots ar domes 2018.gada 26.jūlija 390.lēmumu

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot patapinājuma līgumu, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumā pievienoto līguma paraugu, par lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.367

(protokols Nr.11, 49.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2014.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – PATAPINĀTĀJS), no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija, reģistrācijas Nr.90000056554 , tās priekšnieka Valda Kivkucāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumu Nr.8 ''Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas Nolikums'' (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS), no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada _____ lēmumu Nr._____ „Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā šādus Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus (turpmāk – ĪPAŠUMS):

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums

Būves tips

Platība (m2)

1.

6.līnija 1A, Jūrmala

1300 007 1403 001

Glābšanas stacijas ēka

282

2.

6.līnija 1A, Jūrmala

1300 007 1403

Zemesgabals

501

3.

Brīzes iela 1, Jūrmala

1300 025 0226 001

Glābšanas stacijas ēka

114.8

4.

Brīzes iela 1, Jūrmala

1300 025 0226

Zemesgabals

559

5.

Kapteiņa Zolta iela 123, Jūrmala

1300 019 1706 001

Glābšanas stacijas ēka

543.6

6.

Kapteiņa Zolta iela 123, Jūrmala

1300 019 1706

Zemesgabals

2122

7.

Kļavu iela 1A, Jūrmala

1300 010 1209 001

Glābšanas stacijas ēka

267.6

8.

Kļavu iela 1A, Jūrmala

1300 010 1209

Zemesgabals

1333

9.

Rožu iela 1A, Jūrmala

1300 014 0610 001

Glābšanas stacijas ēka

219.7

10.

Rožu iela 1A, Jūrmala

1300 014 0610

Zemesgabals

937

11.

Priedaines satiksmes mezgls

1300 006 1414 003

Priedaines policijas posteņa ēka.

49.5

.

1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas:

1.2.1. 2002.gada 12.septembra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 6.līnija 1A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 1403, kas sastāv no zemesgabala 501 m2 platībā un glābšanas stacijas ēkas, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000076325,

1.2.2. 2002.gada 9.augusta lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Brīzes iela 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 025 0226, kas sastāv no zemesgabala 559 m2 platībā un glābšanas stacijas ēkas, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000075160,

1.2.3. 2002.gada 8.augusta lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kapteiņa Zolta iela 123, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 019 1706, kas sastāv no zemesgabala 2122 m2 platībā un glābšanas stacijas ēkas, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000075166,

1.2.4. 2002.gada 8.augusta lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kļavu iela 1A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 1209, kas sastāv no zemesgabala 1333 m2 platībā un glābšanas stacijas ēkas, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000075157,

1.2.5. 2002.gada 9.augusta lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rožu iela 1A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 0610, kas sastāv no zemesgabala 937 m2 platībā un glābšanas stacijas ēkas, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000075161,

1.2.6. 2013.gada 9.aprīļa lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz Priedaines satiksmes mezgla policijas posteņa ēku, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1414 003, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.5682.

1.3. ĪPAŠUMS jau ir nodots PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārraudzībā ar 2012.gada 29.jūnija Aktu par nekustamā īpašuma nodošanu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.decembra rīkojumu Nr.1.1-14/459 „Par izmaiņām bilancē” .

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā ar mērķi, lai PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodrošinātu glābšanas darbu veikšanu uz ūdens, ledus un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem Jūrmalas peldvietās un ārpus tām, kā arī kontrolētu Jūrmalas pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu un lēmumu, kā arī Latvijas Republikas normatīvo aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, izpildi.

1.5. ĪPAŠUMS tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Līgumslēdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. LĪGUMS stājas spēkā tā līgumslēdzēju abpusējas parakstīšanas brīdi.

2.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.4. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tai skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

3.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.6. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.7. nodrošināt ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, uzturēšanu, sakopšanu, patstāvīgi slēgt līgumus ar attiecīgiem uzņēmumiem, personām par ĪPAŠUMA apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumiem un veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izsniegtajiem rēķiniem;

3.1.8. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.9. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.10. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. bez saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

4. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

4.2. PATAPINĀTĀJA tiesības:

4.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

4.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

4.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

4.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU.

4.5. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. LĪGUMS var tikt lauzts līgumslēdzēju pusēm savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc vienas līgumslēdzējas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

5.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA laušanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena līgumslēdzēja puse rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līgumslēdzēju pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas līgumslēdzējas puses.

6.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līgumslēdzējpuses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.5. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz ____ (___) lapām un pielikumiem uz _____ (_____) lapām, divos eksemplāros – katrai līgumslēdzējai pusei pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.6. LĪGUMAM kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ______ lēmuma Nr.______ „Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju” noraksts uz ___ (_______) lapas;

2.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija
reģ. Nr.90000056357 reģ. Nr. 90000056554
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Dubultu pr.2, Jūrmala, LV-2015
_______________________ ________________________
(G.Truksnis ) ( V.Kivkucāns )