Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 436

protokols Nr. 11, 53. punkts

Par ēkas Smilšu ielā 7 korpuss 2, Jūrmalā, nodošanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai valdījumā

Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā atrodas ēka Smilšu ielā 7 korpuss 2, Jūrmalā, ar kopējo platību 764,8 m2, kas reģistrēta Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2704 006 (turpmāk - Ēka k-2).

Ēka k-2 atrodas uz zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 009 2704) ar kopējo platību 1471 m2, Smilšu ielā 7, Jūrmalā (turpmāk – zemesgabals). Īpašuma tiesības uz zemesgabalu un divām vēsturiskajām pamatceltnēm (kadastra apzīmējumi 1300 009 2704 004, 1300 009 2704 005) Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nostiprinātas 1994.gada 17.martā uz Vārds Uzvārds vārda Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.76. Šobrīd notiek tiesvedība par Ēkas k-2 īpašuma tiesību nostiprināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Ēkā k-2 līdz šim atradās Jūrmalas Mūzikas vidusskola. Ņemot vērā, ka no 2018.gada 1.septembra Jūrmalas Mūzikas vidusskola darbu uzsāks jaunās telpās Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, atbrīvojot Ēku k-2, Domei jānodrošina Ēkas k-2 turpmāka racionāla un lietderīga izmantošana.

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 13.augustā saņemta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas (turpmāk – Pašvaldības policija) vēstule (reģistrēta Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-33/8523) ar lūgumu nodot pašvaldības policijas valdījumā ēku Smilšu ielā 7 k-2, Jūrmalā, lai saistībā ar personāla sastāva palielināšanu tajā pārvietotu Administratīvās nodaļas darbiniekus un iestādes juristus.

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 12.janvāra Saistošie noteikumi Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka, ka, lai nodrošinātu transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā kārtības ievērošanu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība izmanto Jūrmalas pilsētas transportlīdzekļu kontroles informācijas sistēmu (turpmāk – Informācijas sistēma), kas uzkrāj un apstrādā datus, kas nepieciešami transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā ievērošanas kontrolei. Noteikumi nosaka, ka Pašvaldības policijas amatpersonas kontrolē Noteikumu prasību izpildi, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus un uzliek administratīvos sodus par Noteikumu pārkāpšanu.

Ar Informācijas sistēmas izmantošanas uzsākšanu ir strauji pieaudzis to Pašvaldības policijas uzsākto administratīvo pārkāpumu lietu skaits, kas saistītas ar Noteikumu prasību ievērošanas pārkāpumiem, tādēļ ir radusies nepieciešamība palielināt Pašvaldības policijas darbinieku skaitu un līdz ar to arī nepieciešamība pēc papildu darba telpām šo darbinieku darba nodrošināšanai.

Ņemot vērā, ka Pašvaldības policija ir Domes izveidota pašvaldības iestāde, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem un Pašvaldības policijas veiktie uzdevumi izriet no pašvaldības autonomās funkcijas sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā, kā arī pienākuma nodrošināt Domes pieņemto Noteikumu ievērošanu, būtu lietderīgi Ēkā k-2 esošās brīvās telpas izmantot Pašvaldības policijas vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktiem, 15.panta pirmās daļas 12.punktu, kā arī ņemot vērā Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 20.augusta sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/8), lai nodrošinātu Pašvaldības policiju ar darba telpām pašvaldības funkciju īstenošanai un Domes Noteikumu ievērošanas nodrošināšanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, reģistrācijas Nr.90000056554, valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo ēku Smilšu ielā 7 korpuss 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2704 006, šādā sastāvā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Uzskaites vērtība EUR uz 15.08.2018.

Uzkrātais nolietojums EUR uz 15.08.2018.

Atlikusī vērtība EUR uz 15.08.2018.

Platība

(m2)

Ēka korpuss 2, Smilšu ielā 7, Jūrmalā

13000092704006

108686,79

4269,63

104417,16

764,8

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai nodrošināt šī lēmuma 1.punktā norādītā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” prasības.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši šī lēmuma pielikumā pievienotajam paraugam.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai kopā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju mēneša laikā sagatavot zemesgabala Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nomas līguma projektu par pašvaldībai piekrītošās zemesgabala daļas nomu un iesniegt to zemesgabala īpašniekam.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 23.augusta lēmumam Nr.436

(protokols Nr.11, 53.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2018.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.___ “Par ēkas Smilšu ielā 7 korpuss 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai valdījumā”,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod, un

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, reģistrācijas Nr. 90000056554 (turpmāk – Valdītājs), tās priekšnieka Valda Kivkucāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikumu Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”, pieņem valdījumā nekustamo īpašumu - Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo ēku korpuss 2 Smilšu ielā 7, Jūrmalā, šādā sastāvā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Uzskaites vērtība EUR uz 15.08.2018.

Uzkrātais nolietojums EUR uz 15.08.2018.

Atlikusī vērtība EUR uz 15.08.2018.

Platība

(m2)

Ēka korpuss 2, Smilšu ielā 7, Jūrmalā

13000092704006

108686,79

4269,63

104417,16

764,8

Nekustamais īpašums tiek nodots Valdītājam, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju ar darba telpām pašvaldības funkciju īstenošanai un Domes Noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.  

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā nekustamā īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto nekustamo īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus, tostarp Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”.

Nodošanas – pieņemšanas akts parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas
priekšsēdētājs priekšnieks
_______________________ ________________________
(G.Truksnis) (V.Kivkucāns)

Lejupielāde: DOC un PDF