Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 29.jūlija 10.nolikumu

2015.gada 26.martāNr. 26

protokols Nr. 7, 23. punkts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas (turpmāk – Pašvaldības policija) organizatorisko struktūru, darbības likumību, uzdevumus, pienākumus tiesības un atbildību.

2. Pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta pašvaldības iestāde, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

3. Pašvaldības policija ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) izveidota pašvaldības iestāde, kas darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policiju.

4. Policijas darbu organizē un vada Pašvaldības policijas priekšnieks.

5. Pašvaldības policijai ir savs zīmogs, kurā attēlots Jūrmalas pilsētas pašvaldības ģerboņa attēls un pilns Pašvaldības policijas nosaukums, Pašvaldības policijas karogs, vienota parauga veidlapa un norēķinu konti kredītiestādē.

6. Pašvaldības policijas darbiniekiem, pildot amata pienākumus, ir klāt amata apliecība. Pašvaldības policija, izdodot iekšējo normatīvo aktu, nosaka amata apliecības paraugu, tās izsniegšanas un nodošanas kārtību.

7. Darbinieks veicot amata pienākumus, tos pilda formas tērpā ar tam piestiprinātu personas identifikācijas zīmi. Atsevišķus uzdevumus, kas nepieciešami Pašvaldības policijas pamatfunkciju izpildei, darbinieks ar tiešā darba vadītāja atļauju, amata pienākumus var pildīt civiltērpā.

8. Pašvaldības policija, izdodot iekšējo normatīvo aktu, nosaka fiziskās sagatavotības prasības darbiniekiem.

9. Pašvaldības policija savas funkcijas, pienākumus un uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbojoties ar Domi, pašvaldību, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām un iestādēm un tiesībsargājošām institūcijām.

10. Pašvaldības policija savā darbā izmanto dienesta transportu ar atšķirības zīmēm un bākugunīm, kas aprīkots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

II. Pašvaldības policijas uzdevumi, pienākumi un tiesības

11. Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi noteikti likuma „Par policiju” 3.pantā.

12. Pašvaldības policijas pienākumi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir noteikti likuma „Par policiju” 19.panta otrajā, ceturtajā, sestajā un septītajā daļā.

13. Pašvaldības policijas darbiniekiem, atbilstoši savai kompetencei, ir pienākums:

13.1. izpildīt normatīvo aktu prasības un Pašvaldības policijas priekšnieka rīkojumus;

13.2. savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus, un atbilstoši savai kompetencei saukt pie atbildības personas, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus;

13.3. savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus, ja ar saviem spēkiem pārkāpumus novērst vai pārtraukt nav iespējams, sadarbībā ar Valsts policiju piedalīties pārkāpumu novēršanā vai pārtraukšanā;

13.4. savas kompetences ietvaros sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības Pašvaldības policijā sakarā ar to, ka tiek traucēta viņu likumīgā darbība;

13.5. kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu, kā arī Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto gājēju un velosipēdistu pienākumu ievērošanu;

13.6. nodrošināt glābšanas darbu veikšanu uz ūdens, ledus un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem Jūrmalas peldvietās un ārpus tām;

13.7. kontrolēt ūdens satiksmes un drošības noteikumu ievērošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajos publiskajos ūdeņos;

13.8. kontrolēt sabiedrisko kārtību un drošību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

13.9. reģistrēt informāciju par likumpārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī pasākumus, ko Pašvaldības policija veikusi saskaņā ar šo informāciju, kā arī savas kompetences ietvaros nodrošināt Sodu reģistra likuma un attiecīgo normatīvo aktu prasību izpildi par administratīvo pārkāpumu vienotu uzskaiti Latvijas Republikā;

13.10. nodrošināt uzraudzību un drošību evakuētajās teritorijās;

13.11. piedalīties glābšanas un evakuācijas darbos;

13.12. pastāvīgi pilnveidot savu darbību, sadarbojoties ar privātpersonām, iestādēm un personu apvienībām;

13.13. uzraudzīt lēmuma izpildi par audzinoša rakstura piespieda līdzekļu piemērošanu bērniem.

14. Papildus šī nolikuma 11., 12. un 13.punktā noteiktajam Pašvaldības policija veic arī citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

15. Pašvaldības policijas darbinieka tiesības ir noteiktas likuma „Par policiju” 12.panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 14.1, 14.3, 12., 15., 17., 20., 21., 24., 26., 27., 28., 31., 32. un 34.punktā.

16. Darbiniekam, pildot amata pienākumus, ir tiesības:

16.1. lietot likuma „Par policiju” 19.panta sestajā daļā noteiktos speciālos līdzekļus minētā likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā;

16.2. likuma „Par policiju” 14.pantā noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot šaujamieročus.

III. Pašvaldības policijas personāls un struktūra

17. Pašvaldības policijas darbinieku skaitu apstiprina Dome pēc Pašvaldības policijas priekšnieka ieteikuma.

18. Pašvaldības policijas darbinieks ir:

18.1. amatpersona, kura ieņem noteiktu amatu Pašvaldības policijā ar atbilstošu amata pakāpi, ir nokārtojusi Pašvaldības policijas noteiktās teorētiskās un fiziskās sagatavotības prasības un nodevusi Pašvaldības policijas darbinieka zvērestu (1.pielikums) (turpmāk – amata pienākumus pildošais darbinieks);

18.2. amatpersona vai darbinieks, kurš savus darba pienākumus Pašvaldības policijā pilda bez amata pakāpes.

19. Pašvaldības policijas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikti Pašvaldības policijas priekšnieka apstiprinātajos amata aprakstos.

20. Pašvaldības policijas darbinieki darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā, kur viens darbinieks ir pakļauts citam darbiniekam.

21. Pašvaldības policijas struktūra ir noteikta šī nolikuma 2.pielikumā.

IV. Pašvaldības policijas priekšnieka un priekšnieka

vietnieka kompetence

22. Pašvaldības policiju vada Pašvaldības policijas priekšnieks, kura kompetence ir noteikta likumā “Par policiju” un citos pašvaldības policijas darbību reglamentējošajos tiesību aktos, kā arī šajā nolikumā un darba līgumā.

23. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku pieņem darbā, atbilstoši likumā „Par policiju” noteiktajām prasībām, ja ir saņemta iekšlietu ministra rakstveida piekrišana. Pašvaldības policijas priekšnieku pieņem darbā un ar viņu izbeidz darba tiesiskās attiecības pašvaldības izpilddirektors pēc Domes lēmuma.

24. Pašvaldības policijas priekšnieks ir tieši pakļauts pašvaldības izpilddirektoram.

25. Pašvaldības policijas priekšnieks pieņem darbā, apstiprina amatā un izbeidz darba tiesiskās attiecības ar priekšnieka vietnieku un darbiniekiem.

26. Pašvaldības policijas priekšnieks:

26.1. vada Pašvaldības policijas darbu;

26.2. ir atbildīgs par Pašvaldības policijas uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

26.3. lemj par tieši pakļautajiem darbiniekiem uzticēto pienākumu sadali un organizē Pašvaldības policijai noteikto uzdevumu izpildi;

26.4. apstiprina darbinieku amatu aprakstus;

26.5. apstiprina Pašvaldības policijas darbu reglamentējošos normatīvos aktus un kontrolē to izpildi;

26.6. izdod rīkojumus un dod norādījumus Pašvaldības policijas darbiniekiem, Pašvaldības policijas vārdā izsniedz pilnvaras un slēdz līgumus;

26.7. pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdētu amatu pildošā darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību;

26.8. atbild par Pašvaldības policijas finanšu resursu izlietojumu un nodrošina piešķirto budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izmantošanu;

26.9. veic darījumus un slēdz līgumus Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai;

26.10. ne retāk kā reizi gadā iesniedz Domei pārskatu par Pašvaldības policijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu;

26.11. pārstāv Pašvaldības policiju attiecībās ar citām iestādēm un organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs;

26.12. veic citas darbības Pašvaldības policijas uzdevumu un pienākumu īstenošanā.

27. Pašvaldības policijas priekšniekam ir tiesības atcelt pretlikumīgus pašvaldības policijas darbinieku lēmumus.

28. Pašvaldības policijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

29. Pašvaldības policijas priekšnieka izdotie rīkojumi un norādījumi ir saistoši visiem Pašvaldības policijas darbiniekiem.

30. Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks:

30.1. pilda Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā un nolikumā paredzētajos gadījumos;

30.2. organizē, koordinē un vada iecirkņu un nepilngadīgo lietu inspektoru dienesta darbu;

30.3. pilda citus pienākumus saskaņā ar Pašvaldības policijas priekšnieka rīkojumiem;

30.4. pēc Pašvaldības policijas priekšnieka pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

30.5. organizē Pašvaldības policijas priekšnieka rīkojumu izpildi;

30.6. organizē Pašvaldības policijas iekšējo normatīvo aktu izstrādi;

30.7. nodrošina Pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu izstrādi;

30.8. organizē pārskata par Pašvaldības policijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī gada publiskā pārskata sagatavošanu.

V. Pašvaldības policijas finansiālā un saimnieciskā darbība

31. Pašvaldības policijas finansēšanas avoti ir:

31.1. pašvaldības budžeta līdzekļi;

31.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

32. Pašvaldības policijas maksas pakalpojumu cenas ar lēmumu apstiprina Dome.

33. Pašvaldības policijas finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar Domes apstiprināto ieņēmumu un izdevumu tāmi.

VI. Noslēguma jautājumi

34. Šis nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

35. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikums Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta nolikumam Nr.26

(protokols Nr.7, 23.punkts)

ZVĒRESTS

Es, ............................................., zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, pildīt Latvijas Republikas Satversmi, likumus un pašvaldības lēmumus, apņemos godprātīgi veikt man uzticētos amata pienākumus, netaupot spēkus kalpot Jūrmalas labā.

____________ __________________________

(datums) (paraksts, paraksta atšifrējums)


Pielikums Nr.2 PDF Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 27.nolikumu