Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 402.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 22.novembrīNr. 550

protokols Nr. 16, 2. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un
vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta
“Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju
no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem
energoresursiem Jūrmalā, Dubultos”
īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likumu, Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumiem Nr.495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2018.gada 27.septembra vēstuli Nr.39-2-60/12202 adresētu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” par projekta iesnieguma Nr.4.3.1.0/18/A/010 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros), kā arī Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritātes P 2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R 2.6.1. “Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide” aktivitāti Nr.88 “Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgādes) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam 4.2.pasākuma “Pasākumi enerģijas ražošanas sektorā” 4.2.2. aktivitāti “Energoefektivitātes pasākumi katlu mājās” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2020.gadam 2.stratēģiskā mērķa “Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras modernizācija” 2.2.mērķa “Jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešana siltumapgādes sistēmā” 2.2.2.aktivitāti “Projekta “5 MW Šķeldas katlu mājas izbūve Slokas ielā 47A” realizācija”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” (reģistrācijas Nr.42803008058) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos”, Nr.4.3.1.0/18/A/010 (turpmāk - projekts), īstenošanu.

2. Pieņemt zināšanai projektam noteikto mērķi - paaugstināt siltuma avota efektivitāti un sekmēt dabasgāzes aizvietošanu ar šķeldas kurināmo, nodrošinot centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu Jūrmalā, Dubultos.

3. Pieņemt zināšanai ieguvumus, kas tiks gūti projekta īstenošanas rezultātā:

3.1. atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē ar jaudu 5 MW, izbūvējot jaunu katlu māju Dubultos ar šķeldu kurināmu ūdens sildāmo katlu (ar automatizētu šķeldas padevi);

3.2. kaitīgo vielu (CO2) emisijas atmosfērā samazinājums līdz 5658,48 t CO2/gadā.

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta aktivitātes tiks īstenotas 24 mēnešu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, taču ne vēlāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 402.lēmumu

5. Pieņemt zināšanai, ka projekta kopējās izmaksas ir 3 630 000,00 EUR (trīs miljoni seši simti trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi) saskaņā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu, no tām: Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 402.lēmumu

5.1. attiecināmo izmaksu summa 2 895 000,00 EUR (divi miljoni astoņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 40% jeb 1 158 000,00 EUR (viens miljons viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi);

5.1.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” līdzfinansējums ir 60% jeb 1 737 000,00 EUR (viens miljons septiņi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši euro un 00 centi );

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 735 000,00 EUR (septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi), kuru sedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”.

6. Atbalstīt vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu starp sabiedrību ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” un Centrālo finanšu un līguma aģentūru, tās noteiktajā kārtībā un termiņā.

7. Pieņemts zināšanai, ka projekta ieviešanu, tai skaitā norēķinus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, tās finanšu līdzekļu ietvaros.

8. Uzdot Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai iekļaut informāciju par projekta īstenošanas gaitu ceturkšņa atskaitēs par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Investīciju plāna 2018.-2020.gadam izpildi saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kārtēja gada darba plāna apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 22.novembra lēmumam Nr.550

(protokols Nr.16, 2.punkts)
Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 402.lēmumu

SIA “Jūrmalas Siltums”

Projekta nosaukums:

Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos

Finansēšanas plāns

Finansējuma avots

2018.gads

2019.gads

2020.gads

Kopā

EUR

EUR

EUR

EUR

%

KF finansējums

0.00

579 000.00

579 000.00

1 158 000.00

40.00

Pašvaldības finansējums

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cits publiskais finansējums

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Publiskās attiecināmās izmaksas

0.00

579 000.00

579 000.00

1 158 000.00

40.00

Privātās attiecināmās izmaksas

0.00

868 500.00

868 500.00

1 737 000.00

60.00

Kopējās attiecināmās izmaksas

0.00

1 447 500.00

1 447 500.00

2 895 000.00

100.00

Privātās neattiecināmās izmaksas

0.00

367 500.00

367 500.00

735 000.00

Neattiecināmās izmaksas kopā

0.00

367 500.00

367 500.00

735 000.00

Kopējās izmaksas

0.00

1 815 000.00

1 815 000.00

3 630 000.00


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 22.novembra lēmumam Nr.550

(protokols Nr.16, 2.punkts)
Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 402.lēmumu

Uzņēmums:

SIA "Jūrmalas Siltums"

Projekta nosaukums:

Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos

Projekta budžeta kopsavilkums

Kods

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Mērvienība **

Projekta darbības Nr.

Izmaksas

KOPĀ

t.sk.PVN

attiecināmās

neattiecināmās

EUR

%

1.

Projekta vadības izmaksas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.

Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.

Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas

1 700 000.00

484 050.00

2 184 050.00

60.17

379 050.00

2.1.

Materiālu un izejvielu izmaksas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.

Aprīkojuma un iekārtu izmaksas

1

objekts

5

1 700 000.00

484 050.00

2 184 050.00

60.17

379 050.00

3.

Būvniecības izmaksas

1 195 000.00

250 950.00

1 445 950.00

39.83

250 950.00

3.1.

Projektēšanas izmaksas

1

būvprojekts

4

35 000.00

7 350.00

42 350.00

1.17

7 350.00

3.2.

Autoruzraudzības izmaksas

1

pakalpojums

7

8 000.00

1 680.00

9 680.00

0.27

1 680.00

3.3.

Būvuzraudzības izmaksas

1

pakalpojums

6

60 000.00

12 600.00

72 600.00

2.00

12 600.00

3.4.

Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.

Būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas

1

objekts

5

1 092 000.00

229 320.00

1 321 320.00

36.40

229 320.00

3.5.1.

t.sk.demontāža

1

objekts

5

50 000.00

10 500.00

60 500.00

1.67

10 500.00

4.

Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.

Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

KOPĀ

2 895 000.00

735 000.00

3 630 000.00

100.00

630 000.00

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī)

Subsīdija de minimis atbalsts 20 000


Lejupielāde: DOC un PDF