Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 402

protokols Nr. 14, 53. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.550
“Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un
vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta
“Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju
no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem
energoresursiem Jūrmalā, Dubultos”
īstenošanu”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likumu, Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumiem Nr.495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” īsteno projektu “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” Nr.4.3.1.0/18/A/010. Projekta ietvaros noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta īstenošana termiņa pagarinājumu līdz 2022.gada 31.decembrim un veikta iepirkuma procedūra “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos”, identifikācijas Nr.JS2021/KF/2BKM, kuras rezultātā piedāvātā būvdarbu līgumcena pārsniedz sākotnēji projektā paredzēto iepirkuma priekšmeta līgumcenu.

Lai sasniegtu ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.–2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu,” 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P 2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R 2.6.1. “Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide” aktivitātes Nr.88 “Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgādes) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte” un Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu” 1.pielikuma “Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma 2021.-2022.gadam” 4.2.pasākuma “Pasākumi enerģijas ražošanas sektorā” 4.2.2. aktivitāti “Energoefektivitātes pasākumi katlu mājās” noteiktos mērķus un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.550 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Pieņemt zināšanai, ka projekta aktivitātes tiks īstenotas 48 mēnešu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, taču ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim.”

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Pieņemt zināšanai, ka projekta kopējās izmaksas ir 6 506 170,00 EUR (seši miljoni pieci simti seši tūkstoši viens simts septiņdesmit euro un 00 centi) saskaņā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu, no tām:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 5 272 000,00 EUR (pieci miljoni divi simti septiņdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 22% jeb 1 158 000,00 EUR (viens miljons viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi);

5.1.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” līdzfinansējums ir 78% jeb 4 114 000,00 EUR (četri miljoni viens simts četrpadsmit tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 1 234 170,00 EUR (viens miljons divi simti trīsdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit euro un 00 centi), kuru sedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”.

3. Aizstāt 1. un 2.pielikumu ar šī lēmuma 1. un 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF