Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 22.novembrīNr. 554

protokols Nr. 16, 9. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293
“Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana” (uzņēmējdarbībā ) īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Tūrisma likuma 8.pantu un Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumiem Nr. 497 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, 2017.gada 28.jūnijā starp Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēgto Līgumu par atbalsta saņemšanu pašvaldībām, plānošanas reģioniem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu Nr. SKV-L-2017/335 (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēts 2017.gada 5.jūlijā ar numuru 1.2.-16/966), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām komercdarbības atbalsta piešķiršanai , kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un kurortoloģijas komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes protokolu Nr.1.2-27/8 un Finanšu komitejas 2018.gada 20.novembra sēdes protokolu Nr.1.2-20/11, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā ) īstenošanā” (turpmāk – lēmums) šādu grozījumu:

Izteikt lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Noteikt, ka pasākuma kopējās izmaksas tiek noteiktas katram kalendārajam gadam, izvērtējot Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iespējas, tajā skaitā:

6.1. Atbalstāmo aktivitāšu attiecināmās izmaksas tiek segtas šādi:

6.1.1 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir:

6.1.1.1. 100% no attiecināmām izmaksām par dalību LIAA nacionālajos stendos un LIAA konsultācijām;

6.1.1.2. 50% no attiecināmām izmaksām par dalību starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs, ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs ar stendu (pasākuma organizatora noteiktās izmaksas par dalību pasākumā, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa summa, ja to nav iespējams atgūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā);

6.1.1.3. 50% no attiecināmām izmaksām par dalību LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs (pasākuma organizatora noteiktās izmaksas par dalību pasākumā un transporta izmaksas, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa summa, ja to nav iespējams atgūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā);

6.1.2 Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kas norādītas 6.1.1.2. un 6.1.1.3. punktos tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta.

6.2 Atbalstāmo aktivitāšu neattiecināmās izmaksas tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF