Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 19.marta 97.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 338.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 24.janvāra 2.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 18.decembrīNr. 608

protokols Nr. 17, 12. punkts

Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un
atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem

Lai nodrošinātu sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu saņemšanu viedkartes “Jūrmalas iedzīvotāja karte” vai viedkartes “Skolēna apliecība” lietotājiem (turpmāk - Viedkartes lietotāji) un sadarbības līgumu slēgšanu starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un sadarbības partneriem, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virzienu R3.1.5. “Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide”, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmuma Nr.98 “Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 9.3.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Slēgt sadarbības līgumus ar sadarbības partneriem par sadarbības partneru sagatavoto priekšrocību un atlaižu piedāvājumiem, apmeklējot kultūras, sporta, izklaides un citus pasākumus, kā arī iegādājoties preces un pakalpojumus (turpmāk-Piedāvājumu) Viedkartes lietotājiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu (turpmāk - Sadarbības līgums). Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 2.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 19.marta 97.lēmumu

2. Noteikt, ka Sadarbības līgums tiek slēgts ar sadarbības partneriem, kuri vēlas sniegt Piedāvājumu Viedkartes lietotājiem un kuru faktiskā Piedāvājuma sniegšanas vieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot ar tādiem sadarbības partneriem, kuru pamatdarbības joma ir - azartspēles un derības, tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, alkohola ražošana un tirdzniecība un citās nozares, kas var kaitēt vai radīt iespējamu kaitējumu personu veselībai vai dzīvībai. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 2.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 19.marta 97.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai:

3.1. izvērtēt sadarbības partneru iesniegtos Piedāvājumus, ievērojot 2.punktā noteikto;

3.2. organizēt Sadarbības līgumu slēgšanu ar sadarbības partneriem; Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 2.lēmumu

3.3. nodrošināt sadarbības partneru sniegtās informācijas par Piedāvājumiem apkopošanu;

3.4. nodrošināt Piedāvājumu ievietošanu atbilstošā sadaļā Jūrmalas pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jurmala.lv un nodrošināt neaktuālo Piedāvājumu dzēšanu no sadaļas;

3.5. uzraudzīt publicēto Piedāvājumu atbilstību noslēgtajam Sadarbības līgumam. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 2.lēmumu

4. Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļai sadarbībā ar Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļu sagatavot mārketinga materiālus izsniegšanai sadarbības partneriem.

5. Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai:

5.1. sadarbībā ar Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas pārvaldi nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jurmala.lv atsevišķas sadaļas izveidošanu Piedāvājumu izvietošanai;

5.2. nodrošināt informācijas par Piedāvājumiem izvietošanu informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” ;

5.3. nodrošināt uz Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem vērstu publicitāti par viedkartes iespējām un ar to saistītajiem Piedāvājumiem.

6. Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas pārvaldei izveidot elektroniskā pasta adresi sadarbības partneru Piedāvājumu saņemšanai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.608

(protokols Nr.17, 12.punkts)

Svītrots ar domes 2019.gada 25.jūlija 338.lēmumu

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. _______

Jūrmalā, 201_. gada ___. ______________ _

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357, (turpmāk – Dome) kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 4. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektors______________, no vienas puses, un

_______________, reģ. Nr. ___________, (turpmāk – Sadarbības partneris) kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās __________ ______________, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es, pamatojoties Domes 2018. gada ________________lēmumu Nr. ____ “Par sadarbības līgumu slēgšanu personalizētās viedkartes lojalitātes programmas īstenošanai ”, savā starpā noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Puses sadarbojas, lai viedkartes “Jūrmalas iedzīvotāja karte” vai viedkartes “Skolēna apliecība” lietotājiem (turpmāk - Viedkartes lietotājs) sniegtu priekšrocību un atlaižu saņemšanu pie Sadarbības partnera, apmeklējot kultūras, sporta, izklaides un citus pasākumus, kā arī iegādājoties preces un pakalpojumus (turpmāk - Piedāvājums) Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Sadarbības partneris apņemas:

2.1.1. nodrošināt Piedāvājumu Viedkartes lietotājam Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.1.2. sagatavot Piedāvājumu un tā aprakstu piecu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas saskaņā ar Domes kontaktpersonas pieprasīto informāciju un nosūtīt Domes kontaktpersonai uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi;

2.1.3. sniegt Piedāvājumu atbilstoši iesniegtajam Piedāvājumam un tā aprakstam;

2.1.4. nodrošināt iespēju saņemt Piedāvājumu Viedkartes lietotājam, uzrādot vai veicot viedkartes elektronisko validāciju terminālī;

2.1.5. nodrošināt elektroniskās validēšanas termināli, ja Piedāvājuma sniegšanai tiek izmantota elektroniskā validēšanas sistēma;

2.1.6. informēt Viedkartes lietotāju par iespēju saņemt Piedāvājumu pakalpojuma sniegšanas vietā, izvietojot Domes sagatavotus materiālus redzamā vietā (piemēram, pie ieejas durvīm, kases aparāta, uz galds, letes, utml.);

2.1.7. izvietot informāciju par pieejamo Piedāvājumu Sadarbības partnera izmantotajos klientu informēšanas kanālos un materiālos;

2.1.8. informēt Domi, nosūtot informāciju Domes kontaktpersonai uz norādīto elektroniskā pasta adresi, par izmaiņām Piedāvājumā vai par Piedāvājuma atsaukšanu piecas darba dienas pirms izmaiņu spēkā stāšanās;

2.1.9. pēc Domes pieprasījuma, sniegt statistiku par Viedkartes lietotāju skaitu, kas izmantojuši Piedāvājumu;

2.1.10. nesniegt Piedāvājumu personām, kuras nav Viedkartes lietotāji;

2.1.11. sadarboties ar Domi, lai bez jebkāda kavējuma veiktu darbības un/vai sniegtu izpildījumu saskaņā ar Līgumu un iesniegto Piedāvājuma aprakstu;

2.1.12. informēt Domi par apstākļiem, kas Sadarbības partnerim ir zināmi un kas ietekmēs (vai varētu ietekmēt), vai būs (vai varētu būt) nozīmīgi attiecībā uz Līgumā paredzētajiem Domes pienākumiem piecu darba dienu laikā nosūtot informāciju uz Domes kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. nodrošināt Sadarbības partnera piedāvāto Piedāvājumu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jurmala.lv un pastāvīgo Piedāvājumu, kuru sniegšanas periods ir vairāk kā seši mēneši, izvietošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”;

2.2.2. nodrošināt Sadarbības partnerim mārketinga materiālus, kas informē par pastāvīgā Piedāvājuma, kuru sniegšanas periods ir vairāk kā seši mēneši, esamību pakalpojuma sniegšanas vietā;

2.2.3. informēt Sadarbības partneri par apstākļiem, kas ir vai kam jābūt zināmiem, un ietekmēs (vai varētu ietekmēt), vai būs (vai varētu būt) nozīmīgi attiecībā uz Līgumā paredzētajiem Sadarbības partnera pienākumiem piecu darba dienu laikā nosūtot informāciju uz Sadarbības partnera kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi;

2.2.4. nodrošināt Sadarbības partnerim, ja tas izmanto elektroniskās validēšanās iespēju Piedāvājuma nodrošināšanai, piekļuvi personalizētās viedkartes informācijas sistēmai, tādā apjomā, lai pārbaudītu informāciju par viedkartes derīguma termiņu (derīgs/nederīgs).

3. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Sadarbības partneris atbild par sniegtā Piedāvājuma atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

3.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

3.3. Puses apņemas izmantot otras Puses sniegto informāciju un mārketinga materiālus tikai Līgumā noteiktajos gadījumos un apjomos, nepieļaujot to izmantošanu prettiesiskā vai kompromitējošā veidā.

3.4. Puses neveic darbības, kas tieši vai netieši var nodarīt kaitējumu otras Puses interesēm un prestižam.

3.5. Jebkādas rakstiskas vai mutiskas Viedkartes lietotāja un trešo personu pretenzijas, sūdzības, iesniegumus, kā arī priekšlikumus saistībā ar Piedāvājumu un tā izmantošanu izskata Sadarbības partneris un Sadarbības partneris ir atbildīgs par atbildes sniegšanu Viedkartes lietotājam un strīdu risināšanu ar Viedkartes lietotāju.

3.6. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tad strīdus jautājumus izskata saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

4. Līguma DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā trīs gadus.

4.2. Līgumā var izdarīt grozījumus vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstiski, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.3. Dome ir tiesīga vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes šādos gadījumos:

4.3.1. Sadarbības partnerim 12 (divpadsmit) mēnešu periodā nav bijis aktīvs Piedāvājums;

4.3.2. Sadarbības partneris nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Domes rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt;

4.3.3. Sadarbības partneris pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc Domes viedokļa var būtiski ietekmēt Sadarbības partnera spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu;

4.3.4. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Domes viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Sadarbības partnera, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Sadarbības partnera spēju izpildīt saistības saskaņā ar Līgumu;

4.3.5. tiek pasludināts Sadarbības partnera maksātnespējas process.

4.4. Ja Dome izbeidz Līgumu saskaņā ar 4.3. punktu, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā attiecīgās Puses paziņojumā.

4.5. Sadarbības partnerim ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes vienu mēnesi iepriekš par to rakstiski brīdinot Domi.

4.6. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

4.7. Katra no Pusēm trīs dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

4.8. Ja Sabiedrības partneri reorganizē, tad Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Sabiedrības partnera saistību un tiesību pārņēmējam.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Visi dati, materiāli un informācija, ko Dome saņem no Sadarbības partnera Piedāvājuma ieviešanai vai sniegšanas vajadzībām vai saistībā ar to, paliek Domes īpašums. Sadarbības partneris ar šo piešķir Domei tiesības lietot iepriekš minētos datus, materiālus un informāciju par Piedāvājumu.

5.2. Domes kontaktpersona par Līguma īstenošanu ir ____________, e-pasts:___________; tālr.: _____________.

5.3. Sadarbības partnera kontaktpersona par Līguma īstenošanu ir _____________, e-pasts: _____________, tālr.: _____________.

5.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

5.5. Jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pušu savstarpējās pārrunās.

5.6. Līgums ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz __ (______) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no eksemplāriem glabājas pie Domes, otrs – pie Sadarbības partnera.

5.7. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienots pielikums “Veidlapa “Priekšrocības piedāvājuma apraksts” uz vienas lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI

Dome Sadarbības partneris
Jūrmalas pilsētas dome
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357
Konta Nr.
Akciju sabiedrība „Citadele banka”
Kods
Tālr.:

Lejupielāde: DOC un PDF