Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608
“Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību
un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”

Pamatojoties uz atšķirīgiem tehnoloģiskajiem risinājumiem sadarbības partneru kases sistēmās un Personalizētās viedkartes informācijas sistēmas turpmāku tehnoloģisko un funkcionālo attīstību, lai nodrošinātu korektu un esošai situācijai atbilstošu sadarbības līguma noslēgšanu, kā arī ievērojot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virzienu R3.1.5. “Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmuma Nr.98 “Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 9.3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem” šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.punktā vārdus un pieturzīmes “saskaņā ar šī lēmuma pielikumu (turpmāk - Sadarbības līgums)”.

2. Aizstāt visā lēmuma tekstā vārdu “Sadarbības” attiecīgā locījumā ar vārdu “sadarbības” attiecīgajā locījumā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF