Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 23.martāNr.5

Piektdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.20

Sēde atklāta plkst.11.20

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs, Guntis Grūba, Rita Sproģe, Andris Čuda

Nepiedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 7 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, G.Truksnis), “pret”- nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, A.Čuda)) , nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.

Sēde slēgta plkst.11.25

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2018.gada 26.marts


Lejupielāde: DOC un PDF