Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 23.martāNr. 13

protokols Nr. 5, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu
un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16.
un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 101 478 106 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

81 844 869

euro

100

euro

kārtējā gada izdevumi

94 144 582

euro

625

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 299 713

euro

-525

euro

Finansēšana

12 133 398

euro

525

euro

Atlikums gada sākumā

13 112 254

euro

525

euro

Atlikums gada beigās

2 599 427

euro

Aizņēmumi

6 520 358

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 887 787

euro

Pamatkapitāla palielinājums

12 000

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punkta 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu;

3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2. un 6.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veidu attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3. un 7.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1. ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1. ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLS

Pielikums Nr.2-8 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF