Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 10.07.2018. Stājas spēkā 11.07.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 25

protokols Nr. 9, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu
tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.1. un 4.2. apakšpunktā ciparus un vārdu “1., 2., 3., 4., un 6.” ar cipariem un vārdu “1., 2., 3., 4., 6. un 7.”

2. Aizstāt 5.punkta ievaddaļā ciparus un vārdu “1., 2., 3., 4., un 6.” ar cipariem un vārdu “1., 2., 3., 4., 6. un 7.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.25
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistībā ar pilsētas nozīmes maršruta Nr. 7 “Priedaine-SIVA koledža” atjaunošanu maršrutu tīklā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atvieglojumu saņemšanu visos pilsētas maršruta autobusos, saistošie noteikumi papildināti ar šī maršruta numuru.

2. Īss projekta satura izklāsts

Grozījumi tiek veikti saistošo noteikumu punktos un apakšpunktos, kuros ir minēti Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta maršruti. Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta numerācija tiek precizēta atbilstoši jaunajai pilsētā noteiktajai maršrutu numerācijai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām

Nav nepieciešama.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF