Atvērt saistošo noteikumu sākotnējo redakciju PDF

Precizējums oficiālajā publikācijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.05.2018.
Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 02.05.2018. Stājas spēkā 01.06.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 14.jūnija 25.saistošajiem noteikumiem
Precizējumi ar domes 2018.gada 27.aprīļa 217.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2018.gada 15.martāNr. 10

protokols Nr. 4, 11. punkts

Precizēti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.aprīļa ārkārtas
sēdes lēmumu Nr.217 (protokols Nr.7, 1.punkts)

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas
maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru.

2. Viedkarti “Jūrmalas iedzīvotāja karte” (turpmāk - Iedzīvotāju karte) (1.pielikums) var saņemt persona, kurai nav izsniegta viedkarte “Skolēna apliecība” (turpmāk - Skolēnu karte) (2.pielikums), kura ir sasniegusi septiņu gadu vecumu un atbilst kādai no zemāk minētajām kategorijām:

2.1. personas deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (izņemot personu, kurai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir deklarēta papildu dzīvesvietas adrese);

2.2. personai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums;

2.3. persona ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošas izglītības iestādes izglītojamais līdz 24 gadu vecumam.

3. Skolēnu karte tiek izsniegta izglītojamiem, kuri iegūst izglītību Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās pamata, vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas.

2. Pasažieru kategorijas un tām piešķirtie braukšanas maksas atvieglojumi

4. Pasažieriem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, tiek piešķirti šādi atvieglojumi:

4.1. 100% apmērā vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei sabiedriskā transporta maršrutos Nr. 1., 2., 3., 4., 6. un 7. šādām pasažieru kategorijām: Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 25.saistošajiem noteikumiem

4.1.1. bērniem, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi, uzrādot personas vecuma apliecinošu dokumentu sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam;

4.1.2. visām personām, kuras atbilst kādai no 2.2. un 2.3. apakšpunktā noteiktajām kategorijām ir autorizējušas braucienu pie elektroniskā datu nolasītāja sabiedriskajā transportlīdzeklī ar Iedzīvotāju karti;

4.1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātas izglītības iestādes izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst izglītību Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās pamata, vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs;

4.1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem, ja viņi veic dienesta pienākumus un ir formas tērpā, uzrādot sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam dienesta apliecību;

4.1.5. persona, kura ir saņēmusi Iedzīvotāju karti uz noteiktu laiku līdz gadam.

4.2. 50% apmērā vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei sabiedriskā transporta maršrutos Nr. 1., 2., 3., 4., 6. un 7. daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”, uzrādot sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu. Bērni līdz 15 gadu vecumam (ieskaitot) personu apliecinoša dokumenta vietā kopā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” var uzrādīt sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam skolēna apliecību; Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 25.saistošajiem noteikumiem

4.3. 35% apmērā vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei ekspreša sabiedriskā transporta maršrutos Nr. 5 šo saistošo noteikumu 2.3. un 4.1.3. apakšpunktā minētai pasažieru kategorijai, uzrādot Iedzīvotāju karti vai Skolēnu karti.

5. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarētajiem pasažieriem vienreizējās biļetes iegādei tiek piešķirti atvieglojumi 100% apmērā sabiedriskā transporta maršrutos 1., 2., 3., 4., 6. un 7., saņemot Iedzīvotāju karti un veicot autorizāciju pie elektroniskā datu nolasītāja sabiedriskajā transportlīdzeklī, ja pasažieris atbilst vienam no šādiem kritērijiem: Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 25.saistošajiem noteikumiem

5.1. pasažieris ir darbspējīgā vecumā, t.i. no 15 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumam;

5.2. pensionāriem, kuri atbilst Latvijas Republikā noteiktajam pensionēšanās vecumam;

5.3. pasažieriem, kuri mācās vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās, kas neatrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas, lietošanas un anulēšanas kārtība

3.1. Iedzīvotāju kartes un Skolēnu kartes saņemšanas kārtība

6. Lai saņemtu Iedzīvotāju karti, persona vēršas kādā no Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centriem (turpmāk – apkalpošanas centrs), uzrādot:

6.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);

6.2. 2.3. apakšpunktā minētās personas vai personas, kuras iegādājas Iedzīvotāja karti par samaksu - maksājumu apliecinošu dokumentu par samaksas veikšanu par viedkartes izgatavošanu un/vai pakalpojuma saņemšanu;

6.3. statusu apliecinošu dokumentu:

6.3.1. 5.2. apakšpunktā minētās personas - derīgu pensionāra apliecību;

6.3.2. 2.3. un 5.3. apakšpunktā minētās personas - izziņu no izglītības iestādes;

6.3.3. 5.1. apakšpunktā minētās personas, ja uz personu ir attiecināms Invaliditātes likums - derīga invaliditātes apliecība

7. Pamatojoties uz 6.punktā minētajiem dokumentiem, apkalpošanas centra darbinieks:

7.1. veic pieteikuma (3.pielikums) sagatavošanu;

7.2. veic personas iesniegto datu atbilstības pārbaudi valsts nozīmes reģistros;

7.3. veic personas fotografēšanu;

7.4. pēc pieteikuma izdrukāšanas, lūdz personu ar savu parakstu apliecināt pieteikumā norādīto datu pareizību;

7.5. izsniedz Iedzīvotāju karti.

8. Vienreizēja bezmaksas Iedzīvotāju karte tiek izgatavota un izsniegta, ja:

8.1. saņemot to pirmo reizi, persona atbilst kādam no saistošo noteikumu 2.punktā noteiktajām kategorijām, izņemot 2.3.apakšpunktā norādītajos gadījumos un gadījumos, ja persona iegādājas Iedzīvotāja karti par samaksu;

8.2. iepriekš Iedzīvotāju karte tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām, personai, kas atbilst 2.1. un 2.2.apakšpunktos minētajām kategorijām;

8.3. iepriekš izsniegtā Iedzīvotāju karte nav tehniskā vai lietošanas kārtībā;

8.4. Iedzīvotāju kartes nomaiņa nepieciešama sakarā ar personas datu izmaiņām, tās derīguma termiņa ietvaros un iepriekš izsniegtā Iedzīvotāju karte tiek nodota kādā no apkalpošanas centriem.

9. Par Iedzīvotāju kartes izgatavošanu 2.3.apakšpunktā minētās personas un personas, kuras iegādājas Iedzīvotāja karti par samaksu, veic maksājumu 14,38 EUR (četrpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi) apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

10. Skolēnu karti 4.1.3.apakšpunktā noteiktajai pasažieru kategorijai izsniedz kādā no apkalpošanas centriem vai Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldē pirmreizēji 1., 7. un 9.klases izglītojamajiem.

11. Izglītojamā, kas nav sasniedzis pilngadību, likumiskais pārstāvis kopā ar izglītojamo Skolēnu kartes saņemšanai vēršas kādā no apkalpošanas centriem, uzrādot:

11.1. likumiskā pārstāvja personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība);

11.2. personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) vai dzimšanas apliecību izglītojamajam;

11.3. ja izglītojamo pārstāv pilnvarotā persona - pilnvaras orģinālu notariāli apliecināta noraksta veidā;

11.4. ja izglītojamo pārstāv likumiskais pārstāvis - aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu.

12. Izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, Skolēnu kartes saņemšanai vēršas kādā no apkalpošanas centriem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

13. Pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, apkalpošanas centra darbinieks:

13.1. veic pieteikuma (3.pielikums) sagatavošanu;

13.2. veic personas iesniegto datu atbilstības pārbaudi valsts nozīmes reģistros;

13.3. veic personas fotografēšanu;

13.4. pēc pieteikuma izdrukāšanas, lūdz izglītojamā likumisko pārstāvi vai pilngadīgo izglītojamo ar savu parakstu apliecināt pieteikumā norādīto datu pareizību;

13.5. izsniedz Skolēnu karti.

14. Bezmaksas Skolēnu karte tiek izgatavota un izsniegta, ja:

14.1. izglītojamais saņem to pirmo reizi;

14.2. iepriekš izsniegtā Skolēnu karte tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām;

14.3. iepriekš izsniegtā Skolēnu karte nav tehniskā vai lietošanas kārtībā;

14.4. izglītojamais maina izglītības iestādi Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu ietvaros;

14.5. Skolēnu kartes nomaiņa nepieciešama sakarā ar personas datu izmaiņām un iepriekš izsniegtā Skolēnu karte tiek nodota, kādā no apkalpošanas centriem.

15. Ar attiecīgās personas vai tā likumiskā pārstāvja piekrišanu tādu personu, kuras saņem Jūrmalas pilsētas pašvaldības apmaksātus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Jūrmalas pašvaldības sociālās aprūpes centros, kurām ir tiesības saņemt 5.punktā minētos braukšanas maksas atvieglojumus un kurām nav piešķirti citi noteiktie atvieglojumi, personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfija un pēc vēlēšanās kontaktinformācija) sagatavo Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” un pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - “Sloka”” un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē (turpmāk - Labklājības pārvalde) Iedzīvotāju kartes izgatavošanai.

16. Labklājības pārvaldes speciālists:

16.1. veic iesniegto datu atbilstības pārbaudi valsts nozīmes reģistros;

16.2. sagatavo Iedzīvotāju karti;

16.3. veic pieteikuma izdruku;

16.4. nodod Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” un pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - “Sloka”” izdalei personām, kuras piekritušas saņemt Iedzīvotāju karti.

17. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” un pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - “Sloka”” organizē pieteikuma parakstīšanu par Iedzīvotāju kartes saņemšanu.

18. Atbilstot vairākām saistošajos noteikumos paredzētajām kategorijām, kas ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, persona var saņemt vienu Iedzīvotāju karti vai Skolēnu karti.

3.2. Iedzīvotāju kartes un Skolēnu kartes lietošanas kārtība

19. Saistošo noteikumu 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. un 4.1.5.apakšpunktā un 5.punktā minētās pasažieru kategorijas Iedzīvotāju karti vai Skolēnu karti lieto normatīvajos aktos, kas regulē sabiedriskā transporta lietošanu, un pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

20. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. un 4.1.5. apakšpunktā un 5.punktā minētajām pasažieru kategorijām ir pienākums veikt Iedzīvotāju kartes un Skolēnu kartes autorizāciju pie elektroniskā datu nolasītāja sabiedriskajā transportlīdzeklī.

3.3. Iedzīvotāju kartes un Skolēnu kartes atjaunošanas, anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtība

21. Iedzīvotāju kartes vai Skolēnu kartes anulēšanas vai deaktivizēšanas nepieciešamības gadījumā persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas kādā no apkalpošanas centriem un aizpilda iesniegumu par Iedzīvotāju kartes vai Skolēnu kartes anulēšanu vai deaktivizēšanu.

22. Anulēt vai deaktivizēt Iedzīvotāju karti vai Skolēnu karti iespējams, zvanot pa tālruni +371 67738898, nosaucot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un nepieciešamības gadījumā citus datus, kurus persona ir iesniegusi aizpildot anketu par Iedzīvotāju kartes vai Skolēnu kartes saņemšanu.

23. Ja Iedzīvotāju karte vai Skolēnu karte ir nozaudēta, nolaupīta vai aizturēta braukšanas biļešu kontroles gadījumā, lietotājam ir pienākums ziņot Jūrmalas pilsētas domei 21. vai 22.punktā noteiktajā kārtībā.

24. Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības anulēt vai deaktivizēt Iedzīvotāju karti vai Skolēnu karti, ja:

24.1. Jūrmalas pilsētas domē ir saņemts iesniegums vai tālruņa zvans par viedkartes anulēšanu;

24.2. sabiedriskā transporta kontroles dienests vai pakalpojuma sniedzējs iesniedz Jūrmalas pilsētas domē viedkartes aizturēšanas aktu;

24.3. pēc Iedzīvotāju kartes vai Skolēnu kartes izsniegšanas Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka informācija par personu ir mainījusies vai ir zudis tiesiskais pamats saņemt pašvaldības noteiktos atvieglojumus.

25. Par atkārtotu Iedzīvotāju kartes vai Skolēna kartes izgatavošanu veicams maksājums 3,50 EUR (trīs euro, piecdesmit centi) apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, izņemot saistošo noteikumu 8. un 14. punktā noteiktajos gadījumos, šādām personu kategorijām:

25.1. Izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs;

25.2. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā un bērnu aprūpes institūcijās;

25.3. Personām ar I, II, un III grupas invaliditāti;

25.4. Maznodrošinātām un trūcīgām personām;

25.5. Pensionāriem;

25.6. Politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

26. Pārējām personām, kuras nav minētas saistošo noteikumu 25.punktā, Iedzīvotāju kartes vai Skolēnu kartes atkārtotas izgatavošanas maksa, izņemot saistošo noteikumu 8., 14. un 25. punktā noteiktajos gadījumos, par jaunas viedkartes izgatavošanu veicams maksājums 14,38 EUR (četrpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi) apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

27. Iedzīvotāju karte vai Skolēnu karte tiek atkārtoti izgatavota tikai pēc maksājuma saņemšanas Jūrmalas pilsētas domē.

4. Noslēguma jautājumi

28. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā.

29. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošie noteikumi Nr.38 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”.

30. Iedzīvotāju kartes un Skolēnu apliecības, kas izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, ir derīgas arī pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10

“Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Dome 2018.gada 21.aprīlī ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/3658 “Par saistošajiem noteikumiem”. Saistošie noteikumi ir precizēti atbilstoši 1., 2. un 4.punktā norādītajam.

Lai ievērotu vienlīdzības principu pret pašvaldības iedzīvotajiem un nediskriminētu tos pēc statusa, veselības vai materiālā stāvokļa kritērija - pasažieris darbspējīgā vecumā, t.i. no 15 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumam, izvēles mērķis ir neizcelt atsevišķas personu grupas, bet vienlīdzīgi piešķirt atvieglojumus personām, kurām tie ir nepieciešami.

Atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) datiem īpaši bezdarba riskam ir pakļauti jaunieši vecumā no 15 - 29 gadiem, kas ir 18% no kopējā Jūrmalas bezdarbnieku skaita un personas pirmspensijas vecumā no 50 gadiem, kas ir 27% no kopējā Jūrmalas bezdarbnieku skaita. Šīs personas ir darbspējas vecumā, bet formāli nav sociāli mazaizsargāto personu grupā, tomēr vairums gadījumos faktiski atrodas vienlīdzīgā situācijā ar citām personām. Pašvaldības piešķirtais atvieglojums personai sabiedriskā transporta lietošanai šādās situācijās ir izšķirošs, lai, piemēram atvieglotu saņemt tai pienākošos pakalpojumus un paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū.

Sniedzot iespēju pašvaldības iedzīvotājiem darbspējas vecumā nokļūt darba vietā pilsētas robežās bez maksas, iedzīvotāji tiek motivēti darba vietu atrast pilsētas teritorijā, ietaupot ceļā pavadīto laiku un finanšu līdzekļus, kas var tikt iztērēti ģimenes vajadzībām, piemēram, nodrošinot mācību līdzekļu iegādi bērniem.

Atbilstoši Valsts pārvaldes likuma 10.panta sestajai daļai valsts pārvaldei ir pienākums vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonām. Izdalot katru mazaisargāto personu, tiek palielināts administratīvais slogs un atvieglojumu procedūrā tiek padarīt smagnēja gan personām, gan pašvaldībai, tādēļ nav lietderīgi izdalīt personu kategorijas.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.

Saistošie noteikumu mērķis ir noteikt pasažieru kategorijas, kuras tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, to saņemšanas kārtību un apmēru.

Ar saistošajiem noteikumiem Jūrmalas pilsētas dome nosaka, tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas šādā apmērā:

1) 100% apmērā:

· bērniem, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi;

· personām, kuras atbilst šo saistošo noteikumu 2.2. un 2.3. punktā noteiktajām prasībām;

· Jūrmala pilsētas pašvaldības policijas darbinieki;

· Jūrmalas pilsētā esošu izglītības iestāžu izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam;

· Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam;

· persona, kura ir saņēmusi Iedzīvotāju karti uz noteiktu laiku līdz gadam.

1) 50% daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”.;

2) 35% atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei ekspreša sabiedriskā transporta maršrutos Nr. 5 2.3. un 4.1.3. apakšpunktā minētai pasažieru kategorijai.

Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem iedzīvotājiem, saņemot viedkarti “Jūrmalas iedzīvotāja karte” 100% apmērā:

· pasažieris ir darbspējīgā vecumā, t.i. no 15 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumam;

· pensionāriem, kuri atbilst Latvijas Republikā noteiktajam pensionēšanās vecumam ;

· pasažieriem, kuras mācās vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās, kuras neatrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja sniegto informāciju tā prognozētie zaudējumi sakarā ar esošo pasažieru kategoriju braukšanas maksas atvieglojumiem 2017. gadā sastādīja 1 095 900.93 euro. Papildus līdzekļi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu bezmaksas sabiedrisko transportu saistošajos noteikumos minētajām kategorijām ir aptuveni 671 764.35 euro. Lai noteiktu precīzu ietekmi uz pašvaldības budžetu ir nepieciešami statistikas dati par pasažieru skaita palielināšanos, kas šobrīd nav prognozējams lielums, taču tiešā pakalpojuma piešķīruma nosacījumi paredz, ka, ja pakalpojuma sniedzējs saņem valsts un pašvaldības kompensāciju vairāk kā 2 000 000 euro apmērā, tad tiek zaudētas tiesības sniegt šo pakalpojumu, līdz ar to, ja reisu skaits paliek nemainīgs, tad kopējā valsts un pašvaldības kompensācija nevar pārsniegt 2 000 000 euro.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumu Nr. 760 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018. gadā” 1.pielikumam Jūrmalas pilsētas pašvaldība pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā veiks maksājumu 12 308 265 eiro apmērā, kas ir otrā lielākā summa pēc Rīgas pašvaldības finansējuma. Tas liecina par to, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība piedalās stabilas pašvaldību finanšu sistēmas nodrošināšanā. Gan šobrīd esošie, gan plānotie pašvaldības piešķirtie braukšanas maksas atvieglojumi pilnībā tiek un tiks kompensēti no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. No tā izriet, ka pašvaldībai ir pietiekama finansiālā kapacitāte piešķirto braukšanas maksas atvieglojumu kompensēšanai un nav pamata uzskatīt, ka situācija varētu mainīties.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr. 308 “Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”, saistošie noteikumi tieši attiecināmi uz pakalpojuma sniedzēju, kurš sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus pilsētas nozīmes maršrutos. Atbilstoši tiešā pakalpojumu piešķīrumā līgumam, pakalpojumu sniedzējam un Jūrmalas pilsētas domei ir jāveic spēkā esošā līguma līgumsaistību izpildes kontrole, lai netiktu pārkāpti līgumā minētie ierobežojumi, kas tieši attiecināmi līgumsaistību pareizu izpildi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Jūrmalas iedzīvotāja kartes izmantošana un izmantošana sabiedriskajā transportā atvieglos pasažieru administratīvās procedūras biļešu saņemšanai.

Jūrmalas pilsētas dome turpinās veikt institūcijai noteiktās funkcijas un uzdevumus saistībā ar šiem saistošajiem noteikumiem un tajos noteikto pienākumu izpildi viedkartes “Jūrmalas iedzīvotāja karte” un viedkartes “Skolēna apliecība” izsniegšanā un personu, kuras saņem atvieglojumus, administrēšanā.

6. Informācija par konsultācijām

Nav nepieciešama, jo saistošie noteikumi ir labvēlīgi personām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1_2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC