Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50
„Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju
projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Vērtēšanas komisija tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un atrodas tiešā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja pakļautībā. Vērtēšanas komisijas darbība tiek finansēta:

2.1. 2015. – 2018.gadā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem, projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (Nr.11.1.1.0/15/TP/009) ietvaros, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem;

2.2. 2019. – 2021.gadā no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem, projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” (Nr. 10.1.3.0/18/TP/011) ietvaros, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem;”

2. Izteikt 8.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.5. Vērtēšanas komisijas sekretārs, kura pārziņā ir attiecīgā SAM projektu iesniegumu vērtēšana un atlase un kurš ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja tiešā pakļautībā esošs darbinieks, un kuru prombūtnes laikā aizvieto cits Vērtēšanas komisijas sekretārs;”

3. Izteikt 17.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.2.1. viena mēneša laikā no MK noteikumu par attiecīgā šī Nolikuma 1.punktā minētā SAM īstenošanu vai to grozījumu spēkā stāšanās brīža, izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu un tā pielikumus vai veikt grozījumus tajos – projekta iesnieguma veidlapa, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa, iekļaujot tajos Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 15.punktā norādīto informāciju. Projektu iesniegumu atlases nolikumā iekļauj tikai tādus projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, kas apstiprināti Uzraudzības komitejā, atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 110.panta 2.punkta „a” apakšpunktam;”

4. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

“ Vērtēšanas komisijas sēdes ir slēgtas un tās tiek sasauktas pēc nepieciešamības”.

5. Svītrot 43. un 44.punktu.

6. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

“45. Ja Vadošā iestāde izlases veidā veic deleģēto galīgo pārbaudi par Pašvaldībai deleģēto funkciju izpildi, tad Vērtēšanas komisija veic darbības atbilstoši deleģēšanas līgumā noteiktajiem nosacījumiem.”.

7. Svītrot 46.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF