Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 16

protokols Nr. 7, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50
“Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu
teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un
vērtēšanas komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada
plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu,
Ministru kabineta 2015.gada 17.septembra rīkojuma Nr.569 “Par
integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases
nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu
pašvaldībām” 2.1.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 “Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Svītrot 15.2.3. apakšpunktu;

2. Svītrot 16.2.2.apakšpunktu;

3. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī nolikuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOC


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF