Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 18.augusta 68.nolikumu

2019.gada 23.maijāNr. 17

protokols Nr. 7, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 22. janvāra nolikumā Nr.1
“Izglītības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 22.janvāra nolikumā Nr.1 “Izglītības pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 5.punktu aiz vārdiem “tālākizglītības nodaļa” ar vārdiem “un Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs”.

1.2. Papildināt ar 5.1punktu šādā redakcijā:

“5.1 Šī nolikuma 9.11., 9.14 un 9.16., noteikto uzdevumu izpildē Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra funkcionālā pakļautībā ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās iestādes – Vaivaru pamatskola (reģ. Nr. 2912901441) un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” (reģ. Nr. 2901902126).”

1.3. Svītrot 7.5.apakšpunktu.

1.4. Izteikt 8.8. un 8.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.8. pārraudzīt metodiskā darba procesa nodrošināšanu vispārējās izglītības iestādēs;

8.9. kontrolēt un pārraudzīt izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti izglītības iestādēs, sniegt metodisku atbalstu ēdināšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un sagatavot nodaļas kompetencē esošo iepirkumu dokumentāciju ;”.

1.5. Izteikt 8.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.12. koordinēt un nodrošināt darbu ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm;”.

1.6. Izteikt 8.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.15. nodrošināt bērnu reģistrāciju pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniegt priekšlikumus domes Izglītības jautājumu komitejai par pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām pašvaldības izglītības iestādēs; ”.

1.7. Papildināt ar 9.¹punktu šādā redakcijā:

“9.¹ Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra uzdevumi:

9.¹1. veikt izglītojamā spēju un attīstības līmeņa pedagoģisko diagnostiku;

9.¹2. noteikt izglītojamajam pedagoģiskā atbalsta pasākumus individualizēta izglītības pakalpojuma saņemšanai;

9.¹3. izstrādāt izglītojamajam individuālā izglītības plāna mērķus un pārraudzīt plāna īstenošanu;

9.¹4. nodrošināt metodisku un konsultatīvu pašvaldības apmaksātu speciālistu (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, nepieciešamības gadījumā citi speciālisti) atbalstu pašvaldības teritorijā deklarētam izglītojamajam, viņa vecākiem, pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu vecākiem, pedagogiem un izglītības iestāžu atbalsta komandas speciālistiem;

9.¹5. sagatavot speciālistu atzinumus par izglītojamā izpētes rezultātiem un ieteikumiem izglītojamā mācību procesa organizēšanai;

9.¹6. pēc pieprasījuma nodrošināt atbalsta un konsultāciju sniegšanu pašvaldības iestādēm par šādiem jautājumiem:

9.¹6.1. kā strādāt ar izglītojamo ar attīstības un/vai uzvedības traucējumiem;

9.¹6.2. kā sadarboties ar izglītojamā vecākiem;

9.¹6.3. kā attīstīt un virzīt izglītojamā karjeras izglītību sadarbībā ar iespējamajiem darba devējiem;

9.¹7. organizēt un piedalīties starptautiskos vai nacionālos projektos un pieredzes apmaiņas programmās;

9.¹8. popularizēt iekļaujošas izglītības labās prakses piemērus;

9.¹9. iekļaujošas izglītības nodrošināšanai sadarboties ar citām institūcijām;

9.¹10. organizēt pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu;

9.¹11. nodrošināt Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai.

9.¹12. Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra kompetences ietvaros nodrošināt iekļaujošās izglītības īstenošanu pašvaldības izglītības iestādēs.”

1.8. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots pārvaldes nodaļas vadītājs.”

1.9. Svītrot 17.punktā vārdus “vai vietnieka”.

2. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis